Aktualności
Aktualności PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 października 2012 10:11

KONFERENCJA: "ŚWIADCZENIA EKOSYSTEMÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"


Tematyka świadczeń ekosystemów (usług ekosystemowych) coraz śmielej wkracza w praktykę zarządzania środowiskiem, planowania przestrzennego i ochrony przyrody. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie sfery politycznej tym zagadnieniem. Przy Komisji Europejskiej działa Grupa Robocza ds. Rozpoznania i Oceny Ekosystemów i ich Świadczeń, a w Polsce na poziomie ogólnokrajowym zrealizowano dwa duże projekty pod auspicjami Ministerstwa Środowiska.

13 czerwca 2017 r. odbędzie się konferencja, będąca okazją do zapoznania się z tym nowym podejściem, w którym argumentację za ochroną środowiska wyrażoną sformułowaniem "przyroda ważna sama w sobie" zastępuje się prezentowaniem konkretnych korzyści dla człowieka wynikających z funkcjonowania ekosystemów.

W czasie konferencji przedstawione zostaną kierunki prac badawczo-aplikacyjnych nt. świadczeń ekosystemów w Unii Europejskiej oraz aktualny stan rozpoznania i oceny ekosystemów i ich świadczeń w Polsce. Spotkanie stanowić będzie okazję do dyskusji nad możliwościami wykorzystania dotychczasowych ustaleń na poziomie regionalnym i lokalnym, co pozwoli przygotować się do praktycznego uwzględnienia pożytków dostarczanych społecznościom przez układy przyrodnicze.


Program i szczegóły konferencji.
 

IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe

Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych - ECOSERV 2016

IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe ŚWIADCZENIA EKOSYSTEMÓW JAKO PRZEDMIOT BADAŃ TRANSDYSCYPLINARNYCH - ECOSERV 2016 odbyło się w dniach 5-6 września 2016 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgromadziło ono blisko 100. uczestników z 39 instytucji.

Gościem specjalnym konferencji był dr Joachim Maes z Joint Research Centre (JRC), który kieruje komórką ds. „Ecosystem Services and Biodiversity”. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie świadczeń ekosystemów.  

W trakcie sesji otwarcia dwóch sesji plenarnych i sześciu sesji specjalistycznych wygłoszono 43 referaty, w ramach których przedstawiono nowe wyniki badań nad świadczeniami ekosystemów w Polsce, z uwzględnieniem rozwoju metodologii i technik pozyskiwania informacji. Tematem przewodnim obu seminariów były możliwości wykorzystania, rozpoznania i oceny ekosystemów i ich świadczeń na poziomie województw i miast.

Referaty przedstawione na Sympozjum oraz zamówione teksty zostały opublikowane w zeszytach tematycznych czasopisma Ekonomia i Środowisko (numery: 59/4 z 2016r. oraz 60/1 z 2017r.). Zeszyty zawierają przegląd dotychczasowego dorobku w zakresie badań nad świadczeniami ekosystemów w naszym kraju. Publikacje są dostępne na stronie http://www.ecoserv2016.amu.edu.pl/default_pliki/Page1056.htm

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie http://www.ecoserv2016.amu.edu.pl

 

 


 

 Projekt ESMERALDA - Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking

Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczy wraz z 24. partnerami z Europyw projekcie ESMERALDA - Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 642007). Projekt ma na celu wypracowanie innowacyjnych, elastycznych metod mapowania i oceny świadczeń ekosystemów w skali całej Europy, poszczególnych krajów oraz ich regionów. Ma wesprzeć działania Krajów Członkowskich UE w osiągnięciu celów przyjętych w Strategii Bioróżnorodności UE do 2020 r.,dotyczącychidentyfikacji i mapowania, a także oceny i wyceny świadczeń ekosystemów w Europie.

Osoby reprezentujące Zakład Geografii Kompleksowej UAM w projekcie: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (koordynator), dr Małgorzata Stępniewska, Prof. UAM dr hab. Damian Łowicki oraz dr Piotr Lupa.

Okres trwania projektu: 01.02.2015 - 31.07.2018 r.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie http://esmeralda-project.eu.

 


 

 

W dniach 15-17 września 2013 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyła się zorganizowana przez Zakład Geografii Kompleksowej międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce miejskich ogrodów działkowych: URBAN ALLOTMENT GARDENS IN EUROPEAN CITIES - Future, Challenges and LessonsLearned. W konferencji wzięło udział 60 uczestników z 17 europejskich państw oraz z Cypru i Izraela. Spotkanie odbyło się w ramach projektu COST Action TU 1201.
Głównym celem tego spotkania, o wyraźnym nachyleniu praktycznym, było pogłębienie wiedzy na temat pozycji ogrodów działkowych w strukturze przestrzennej miast, ich roli ekologicznej i znaczenia społecznego. Wstępem do spotkania był niedzielny spacer po Starym Mieście oraz wizyta uczestników w wybranych ogrodach działkowych Poznania. Podczas dwudniowych obrad uczestnicy projektu przedstawili wyniki swoich dotychczasowych prac oraz dyskutowali nad dalszą współpracą badawczą. 
W ramach sesji plenarnej wykład wprowadzający wygłosił profesor Tadeusz Markowski, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Przedstawiono również trzy referaty obrazujące zaawansowanie badań w Polsce, Norwegii i Portugalii.


 


 

 


COST Action TU1201
Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczy w międzynarodowym projekcie TUD COST (European Cooperation in Science and Technology) Action TU1201:

Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned


Miejskie ogrody działkowe w miastach Europy ? przyszłość, wyzwania i zdobyte doświadczenia.

Głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat znaczenia ogrodów działkowych dla rozwoju zrównoważonego, a także rozpoznanie ich roli w strukturze przestrzennej, ekologicznej i społecznej europejskich miast.
Interdyscyplinarne badania, prowadzone jednocześnie w kilkunastu europejskich krajach, pozwolą na wypracowanie wspólnych zasad i polityk, wspierających rolę i miejsce ogrodów działkowych w planowaniu rozwoju przestrzennego miast.

Zakład Geografii Kompleksowej UAM reprezentują: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, prof.dr hab. Leon Kozacki, dr Lidia Poniży, mgr Wojciech Rosik, mgr Jacek Zatoński.

Okres trwania projektu: 18.10.2012-17.10.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt Polsko-Austriacki

Zakład Geografii Kompleksowej realizuje projekt pt. Uwarunkowania transformacji zieleni miejskiej i terenów otwartych w regionach zurbanizowanych ? studium porównawcze Poznania i Salzburga. Cel projektu dotyczy sformułowania zintegrowanej procedury badawczej obejmującej analizę zmian struktury przestrzennej i funkcjonalnej zieleni w Poznaniu i Salzburgu oraz na ich obrzeżach w powiązaniu z uwarunkowaniami związanymi z gospodarką przestrzenną w kontekście czynników społecznych i gospodarczych.

Projekt jest realizowany w ramach umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Polską i Austrią prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Osoby reprezentujące Zakład Geografii Kompleksowej UAM: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, prof. UAM dr hab. Damian Łowicki, dr Lidia Poniży, dr Marta Kubacka oraz dr Piotr Lupa

Koordynator z ramienia Instytutu Geografii i Geologii Uniwersytetu w Salzburgu: Prof. Juergen Breuste,

Okres trwania projektu: 01.04.2012 - 31.03.2014 r.
Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 08:20
 

Liczba odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Statystyki odwiedzin

Odsłon : 442943
Copyright © 2009 - 2018 Zakład Geografii Kompleksowej. Joomla!