Dr Lidia Poniży - czasopisma PDF Drukuj Email
piątek, 05 marca 2010 13:18

Poniży L., 2015 - The role and importance of green areas in the context of spatial development of cities in the People Republic of China. Rocznik Świętokrzyski seria B ? Nauki Przyrodnicze, t. 36, 72-82

Poniży L., Jawgiel K., 2013 - Rola dokumentów planistycznych w zachowaniu zielonej infrastruktury miasta (na przykładzie doliny Warty w Poznaniu). Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXXVI, Warszawa, 5-14.

Kijowska J., Poniży L., 2012 ? Edukacja ekologiczna szansą rozwoju ekoturystyki na obszarach cennych przyrodniczo w województwie wielkopolskim. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. 34 Warszawa- Biała Podlaska

Poniży L., 2011 - Possibilities of economic valuation of the planned land use changes in terms of the natural environment. Four Dimensions of Landscape. The Problems of Landscape Ecology vol.XXX, Lechnio J., (eds),  ISBN 978-83-63245-04-7

Poniży. L., 2010 -  Comprehensive analysis of costs and benefits with regard to land use changes proposed in planning studies. [W:] Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach, Barančoková, M. Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.), Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 155-163. ISBN 978-80-89325-16-0

Poniży L., 2010 ? Zasoby kopalin aglomeracji poznańskiej. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 2, A. Mizgajski (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 93-98, ISBN 978-83-62662-29-6

Poniży L., 2010 ? Zasoby glebowe aglomeracji poznańskiej. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 2,A. Mizgajski (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 80-92, ISBN 978-83-62662-29-6

Poniży L., 2010 ? Tereny zieleni na obszarze miasta Poznania. [W:] Człowiek w krajobrazie miasta Poznania, I. Piotrowska, M. Cichoń (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 35-45, ISBN 978-83-62662-00-5

Mizgajski A., Bródka S., Fagiewicz K., Kijowska J., Łowicki D, Markuszewska I., Poniży L. 2010: Natural conditions as a premise for the development of the Poznań urbanised area. [W:] Implementation of landscape ecological knowledge in practice, Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom XXVIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 91-100.

Poniży L., 2009 ? Presja urbanizacyjna i jej wpływ na zmiany przestrzennej struktury użytkowania ziemi w wybranych obszarach podmiejskich Poznania. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXII: 335-342

Poniży L., 2009 - Zagadnienia turystyczne w dokumentach planistycznych w aspekcie uwarunkowań przyrodniczych gmin powiatu poznańskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu. T. XXV:  165-174

Fagiewicz K., Kijowska J., Poniży L., 2008 - Zasoby środowiska przyrodniczego powiatu poznańskiego i problemy ich wykorzystania. [W:]  Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.) Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 39-52, ISBN:83-61320-07-4

Fagiewicz K., Poniży L. :2007: Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych. W: M. Kistowski, B. Korwel ? Lejkowska (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Problemy Ekologii Krajobrazu, T XIX, Gdańsk- Warszawa

Fagiewicz K., Ławniczak R., Poniży L. :2007: Znaczenie opracowań ekofizjograficznych w kształtowaniu i restytucji korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym (na przykładzie rzeki Kani) W: U. Myga ? Piątek (red.), Doliny rzeczne. Przyroda- krajobraz-człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7, Sosnowiec

Poniży L., 2006 - Jakość środowiska przyrodniczego w aspekcie zachorowalności na wybrane choroby cywilizacyjne. [W:] Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe, Richling A. (red). , Problemy ekologii krajobrazu, tom 16/2, Warszawa: 361-373, ISBN 83-89502-17-8

Poniży L. 2005: Stan środowiska przyrodniczego miasta Poznania a zachorowalność jego mieszkańców na wybrane choroby cywilizacyjne w latach 1989-1998. W: Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej. Wybrane zagadnienia. Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Poznań: 219-226

Fagiewicz K.,Poniży L., 2004:Wykorzystanie bazy danych numerycznej mapy sozologicznej (1: 50 000) w ilościowych badaniach stanu środowiska przyrodniczego. Geoinformatica Polonica t. VI.  Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Geoinformatyki. Kraków 2004. str. 33-47.

Poniży L.,2004: Próba przestrzennej analizy porównawczej stanu środowiska przyrodniczego i zachorowalności na choroby cywilizacyjne (na przykładzie Poznania). Kartografia i systemy informacji geograficznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.13A Wrocław 2003,str. 189-198

Poniży L. 2001: Stan środowiska przyrodniczego miasta Poznania a zachorowalność jego mieszkańców na wybrane choroby cywilizacyjne w latach 1989 ? 1998 ? założenia metodyczne. W: Badania  Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A- Geografia Fizyczna.

Brzóska J., Fagiewicz K., Kubiak J., Poniży L., 1998: Wybrane mapy tematyczne jako podstawowe źródło do wykonywania ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? na przykładzie gmin Widuchowa (woj.szczecińskie) i Pniewy (woj. poznańskie). W: Problemy kartografii tematycznej, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych Tom 20. XXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Instytut Nauk o Ziemi - Zakład Kartografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne Komisja Kartograficzna, Lublin, str. 115 - 121

Fagiewicz K., Kubiak J., Ławniczak R., Mączkowiak D., Poniży L., 1998: Zastosowanie zdjęć lotniczych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin .W: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Pod red. M. Kistowskiego. Problemy ekologii krajobrazu - Tom 4. Uniwersytet Gdański Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Gdańsk , summary, str.151-155

Fagiewicz K., Kubiak J., Ławniczak R., Mączkowiak D., Poniży L., 1998: Wykorzystanie systemów GIS w inwentaryzacji przyrodniczej gmin. W: Metody inwentaryzacji przyrodniczej. Seminarium geoekologiczne, Uniwersytet Łódzki: Katedra Geografii Fizycznej Kompleksowej, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Komitet Ochrony Środowiska PAN, Oddział w Łodzi, Łódź, str. 50 - 53

Poniży L., 1997: Stan środowiska przyrodniczego Poznania a zachorowalność jego mieszkańców na wybrane choroby cywilizacyjne. W: Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym, XXIV Ogólnopolska konferencja Kartograficzna, Zakład Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Geografii Fizycznej Kompleksowej i Teledetekcji Instytutu Geografii Fizycznej UAM Poznań, Komisja Kartograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Warszawa, summary, str. 67 - 73

Poniży L., 1996: Stan środowiska przyrodniczego Poznania a zachorowalność i umieralność jego mieszkańców na wybrane choroby układu oddechowego w latach 1985 - 1994. W: Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka, III Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED. Tarnów, str. 369 - 383

 

Poprawiony: piątek, 03 listopada 2017 12:19
 

Liczba odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Statystyki odwiedzin

Odsłon : 434229
Copyright © 2009 - 2018 Zakład Geografii Kompleksowej. Joomla!