Prof. dr hab. Janina Borysiak - publikacje - monografie i ich części PDF Drukuj Email
wtorek, 11 września 2012 06:14

Borysiak J. 1984. Skale i liczby ekologiczne roślin naczyniowych pięter reglowych masywu Babiej Góry. Wyd. UAM, Biologia, 27, ss. 149. Poznań.

Borysiak   J.   1990.   Zespół   łęgu   wierzbowo - topolowego Salici-Populetum  R.Tx.  1931  Meijer  Drees  1936  p.p.  w  dolinach rzek niżowych Polski. [W:] Białobok S. (red.) Wierzby - Salix  alba  L.,  Salix fragilis L. Nasze Drzewa Leśne, 13: 139-160. Poznań.

Borysiak J. 1994. Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty. Wyd. Nauk. UAM, Biologia, 52, ss. 258. Poznań.

Markovič A., Borysiak J. 1995 (1996). Floodplain vegetation of The Velika Morava river in Serbia. Monographs of Faculty of Science. PMF 1(2), ss. 42. University of Kragujevac. Kragujevac. Serbia.

Borysiak J., Kasprowicz M. 1998.Terytorialny system obszarów chronionych ? studium koncepcyjne. [W:] Żynda S. (red.). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa (woj. szczecińskie) ? wybrane problemy: 45-52. Zakład Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii Fizycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pawlaczyk P., Borysiak J., Rakowski W., Stachnowicz W. 1997/1998. Condition, functioning and protection of vegetation in direct catchment areas of lakes in The Drawieński National Park ? methodical assumptions. [W:] Borsuk S. (red.). Palaeolimnology of The Tuchola Forest Lakes?. Research of the lakes in national parks and others protected areas: 17 ? 19. Fundation for Human Environment Research and Protection Centre in Bydgoszcz. Bydgoszcz.

Borysiak J., Dolata J., Kamiński Z., Kijowski A., Żynda S. 1998. Przedmiot i zakres Studium. [W:] Żynda S. (red.). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa (woj. szczecińskie) ? wybrane problemy: 29-32. Zakład Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii Fizycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Benz R., Borysiak J., Dunajski A., Smoczyk M. 2000. Mapy typu biotopu, Mapy typów środowisk, Der Biotypenkarten; Arkusze: 49 (Schwedt), 50 (Gryfino). [W:] Rast G., Obrdlík P., Nieznański P. (red.). Atlas niv Odry, Atlas obszarów zalewowych Odry, Oder-Auen-Atlas. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław.

Benz R., Borysiak J., Jermaczek A., Kalisiński M., Kusznierz J., Obrdlík P. 2000. 7.11. Dolina Dolnej Odry. [W:] Rast G., Obrdlík P., Nieznański P. (red.). Atlas niv Odry, Atlas obszarów zalewowych Odry, Oder-Auen-Atlas: 65 ?66. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław.

Borysiak J., Dunajski A., Smoczyk M. 2000. Mapy typů biotopů, Mapy typów środowisk, Der Biotypenkarten; Arkusze: 51 (Podjuchy), 52 (Szczecin). [W:] Rast G., Obrdlík P., Nieznański P. (red.). Atlas niv Odry, Atlas obszarów zalewowych Odry, Oder-Auen-Atlas. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław.

Kraska M., Piotrowicz R., Radziszewska R., Borysiak J., Rakowski W., Stachnowicz W. 2000. Diversity of vegetation versus throphic state of lakes in The Drawieński National Park. [W:] Gurgul H. (red.) Physicochemical problems of natural waters ecology, 2: 129 - 140. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Kraska M., Borysiak J. i in. 2001. Jeziora dystroficzne i jezioro meromiktyczne w Drawieńskim Parku Narodowym. [W:] Wojterska M. (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego: 369 ? 400. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

Borysiak J. 2002. Szata roślinna biotopów lądowych Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. [W:] Jasnowska J. (red.). Dolina Dolnej Odry. Monografia przyrodnicza parku krajobrazowego: 91-136. Societas Scientiarum Stetinensis. Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Szczecin.

Borysiak J. 2003. Geobotaniczny rys i sieć chronionych obiektów gminy Borne Sulinowo w Zachodniopomorskiem. [W:] Rogalska S., Domagała J. (red.). Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. I. Środowisko biotyczne: 76-82. Wydz. Nauk Przyr., Uniwersytet Szczeciński, Wyd. Oficyna IN PLUS,  Szczecin.

Borysiak J. 2004. Nadrzeczny łęg wierzbowy Salicetum albae. [W:] Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 5: 205-210. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Borysiak J. 2004. Nadrzeczny łęg topolowy Populetum albae. [W:] Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 5: 211-214. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Borysiak J. 2004. Plant cover of The Lower Oder River Valley Landscape Park. Wyd. UAM, Biologia 70, ss. 143 + CD. Poznań.

Borysiak J. 2004. Zalewane muliste brzegi rzek. [W:] Herbich J. (red.). Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 2: 107-112. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Borysiak J., Kończal J., Stachnowicz W. 2004. Sigmasociations of the dynamic circles of vegetation of Vaccinio uliginosi-Betuletum and Vaccinio uliginosi-Pinetum  in chosen areas of the West Pomerania region. [W:] Brzeg A., Wojterska M. (red.). Coniferous ferest vegetation - differentiation, dynamics and transformations: 197-201. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

Borysiak J., Pawlaczyk P. 2004. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). [W:] Herbich J. (red.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 5: 203-204. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Borysiak J., Ratyńska H. 2004. Stan badań nad szatą roślinną Spitsbergenu ze szczególnym uwzględnieniem rejonów Bellsund, Hornsund i Kaffiöyra. [W:] Kostrzewski A., Pulina M., Zwoliński Z. (red.). Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu. Ss. 25. UŚl  - UAM, Sosnowiec - Poznań.

Borysiak J., Stachnowicz W. 2004. Zarys flory roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego. [W:] Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J.. Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza: 375-418. Kraków.

Borysiak J., Stachnowicz W. 2004. Structure and dynamics of vegetation landscapes of The Lower Odra River Valley Landscape Park. [W:] Wołejko L., Jasnowska J. The future of polish mires. Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, A: 105-112.

Borysiak J. 2006. Przyrodnicze i prawne uwarunkowania programowania przestrzeni w dolinie Warty w Poznaniu. [W:] Dreszer W. (red.). Próba przywrócenia rzeki miastu. Warta w Poznaniu. Studium projektowe: 80-81.Pracownia Fizjotektoniki, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. DRUKmar, Śrem.

Borysiak J. 2007. Program współpracy lokalnej na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 Biedrusko PLH300001. Ministerstwo Środowiska RP, Warszawa. Ss. 101. (monografia)

BORYSIAK J. 2009. Dégradation da la couverture végétale dans l?oasis de Mhamid (Maroc) sous l?influence de la pression touristique et les moyens de sa limitation. [W:] DŁUŻEWSKI M. red. Education dans le domaine du développment durable et de la protection du millieu naturel dans l?oasis de Mhamid (Maroc du sud): 17-21. [Uniwersytet Warszawski. Warszawa].

Stankowski W., Bartoszewski S., Birkenmajer K., Borysiak J., Bukowska-Jania E., Karczewski A., Skiba S., Zwoliński Zb. 2013. Środowisko geograficzne Spitsbergenu. [W:] Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (reds.). Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu: 19-55. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, ISBN: 978-83-63400-54-5.

Stankowski W., Bartoszewski S., Birkenmajer K., Borysiak J., Bukowska-Jania E. Karczewski A., Skiba S., Zwoliński Zb. 2013. Geographical environment of Spitsbergen. [In:] Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, M. Pulina (eds.). Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen: 19-55. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, ISBN: 978-83-63400-54-5.

Borysiak J. 2016. Bioindykatory morfodynamicznych stref młodoglacjalnej doliny rzecznej  (dorzecze Dębnicy, Pomorze Zachodnie). [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska, R. Karnecki (reds.). XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski: 69-70. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Borysiak J., Białkowski K., Jokiel D., 2016. Trendy zmian w użytkowaniu i pokryciu terenu  w młodoglacjalnych krajobrazach rolniczych, generowane działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska, R. Karnecki (reds.). XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski: 71-73. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Borysiak J., Szpikowska G., Szpikowski J. 2016. Cechy tożsamości młodoglacjalnego krajobrazu rolniczego w warunkach uprawy organicznej (Pustkowie, Pomorze Zachodnie). [W] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska (reds.). Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 30: 136-139. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

 

Poprawiony: piątek, 31 marca 2017 08:28
 

Liczba odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Statystyki odwiedzin

Odsłon : 427050
Copyright © 2009 - 2018 Zakład Geografii Kompleksowej. Joomla!