Prof. dr hab. Janina Borysiak - publikacje - czasopisma PDF Drukuj Email
wtorek, 11 września 2012 06:22

Borysiak J., Ratyńska H. 1984. Sukcesja  roślinności  na  dnie Zbiornika Maltańskiego (Poznań) w pierwszym roku po  spuszczeniu  wody. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 35:  93-117.

Borysiak J. 1985. Zespół jarzębiny Athyrio-Sorbetum ass. nova w strefie górnej granicy lasu masywu Babiej Góry (Beskid Zachodni).   Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 36: 115-133.

Borysiak J., Mocek A. (1985): Wybrane typy gleb na  tle  zbiorowisk roślinnych okolic Radojewa pod Poznaniem.  Bad.  Fizjogr.  nad  Polską Zach., B, 36: 143-160.

Balcerkiewicz S., Borysiak J. 1986. Geobotaniczna charakterystyka i ocena obszaru  województwa  konińskiego  do  studiów   nad  koncepcją ochrony krajobrazu. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 37: 57-87.

Borysiak J., Ratyńska -  Nowak  H.  1986.  Zmiany  roślinności zasiedlającej odsłonięte dno Zbiornika Maltańskiego  (Poznań).  Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 37: 25-55.

Borysiak J. 1987.  Pionowe  rozmieszczenie  wybranych  gatunków flory naczyniowej na tle piętrowego układu roślinności w masywie  Babiej Góry (Beskid Zachodni). Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 38: 155-165.

Borysiak J., Pawlus  M.,  Szwed  W.,  Wojterski  T.  1989.  Nowe stanowiska gatunków rodzaju Alchemilla L. w masywie Babiej  Góry  (Beskid Zachodni). - Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 39: 155-180. 

Balcerkiewicz S., Borysiak J., Wojterska M. 1990. A map of  real vegetation as the basis for  landscape  typology  and  evaluation  for  the creation of  a  system  of  protected  areas.   Mat.  Konf.  "Vegetation processes as subject of geobotanical map"  IAVS  8-12.04.1990.  Uniwersytet Warszawski. Warszawa.

Borysiak   J.   1990.   Zespół   łęgu   wierzbowo - topolowego Salici-Populetum  R.Tx.  1931  Meijer  Drees  1936  p.p.  w  dolinach rzek niżowych Polski. [W:] Białobok S. (red.) Wierzby - Salix  alba  L.,  Salix fragilis L. Nasze Drzewa Leśne, 13: 139-160. Poznań.

Borysiak J., Szwed W. (1990): Warunki występowania  i  wartość bioindykacyjna wybranych gatunków roślin naczyniowych  w  masywie  Babiej Góry (Beskid Zachodni). Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 40: 173-210.

Borysiak J., Wiszniewska K.  1990. Zbiorowiska  z  Convolvulion sepium Tx. (1947) 1950 na aluwiach Warty między Santokiem a Świerkocinem (Kotlina Gorzowska). Bad. Fizjogr. nad Polską  Zach.,  B,  40:  153-163.

Balcerkiewicz S., Borysiak J., Wojterska M. 1992. A map of real vegetation as the basis for landscape typology and evaluation for the creation of a system of protected areas. Phytocoenosis, N.S., 3, supp. 2: 279 - 286. Warszawa ? Białowieża.

Borysiak  J.,  Brzeg  A.,  Kasprowicz  M.  1992.  Materiały  do znajomości  szaty  roślinnej  oraz  godne  ochrony  obiekty  przyrodnicze województwa kaliskiego. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach.,  B,  41:  63-107.

Borysiak  J.,  Brzeg  A.,  Kasprowicz  M.  1993.  Interesujące elementy  szaty  roślinnej  planowanego  obszaru  chronionego   krajobrazu "Szwajcaria Żerkowska". Bad. Fizjogr. nad Polską Zach.,  B,  42:  169-200.

Borysiak J., Brzeg A. 1994. Materiały  do  znajomości  szaty roślinnej i propozycje ochrony  cennych  skupień  roślinności  poligonu wojskowego w Biedrusku. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach.,  B,  43:  133-170.

Borysiak     J.,     Kasprowicz     M. 1996. Struktura przestrzenno - funkcjonalna systemu przyrodniczego - część  biotyczna;  na przykładzie wybranych obszarów Wielkopolskiego  Parku  Narodowego  i  jego otuliny. [W:] Kistowski  M.  (red.):  Badania  ekologiczno-krajobrazowe  na obszarach  chronionych.  Problemy  ekologii  krajobrazu,  2:  106-111.  Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Borysiak J., Kasprowicz M. 1998. Mikrokrajobrazy roślinne dorzecza Prosny w okolicy Wieruszowa. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach, B, 47: 205 - 225.

Borysiak J., Melosik I., Stachnowicz W. 1998. Torfowisko przejściowe "Gogulec" koło Poznania; szata roślinna i jej ochrona. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach, B, 47: 159 - 175.

Borysiak J., Kasprowicz M., Pawlak G. 2000. Roślinność rzeczywista miasta Pniewy na Pojezierzu Poznańskim w ujęciu fitosocjologicznym i kartograficznym. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach, B, 49: 173 ? 184.

Borysiak J., Stachnowicz W. 2000. Vegetation in relation to fluvial mesoforms - The River Warta case study. Perspectives in Environmental Sciences, 1: 7-12. On line: http://biotop.umcs.lublin.pl/~perspect. M.Curie-Skłodowska University Press. Lublin.

Borysiak W., Stachnowicz W. 2003. Delimitacja obszarów środowiskotwórczych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Morasko - Radojewo - Umultowo. Przegląd Przyrodniczy 14(3-4): 77-92.

Borysiak J., Markiewicz J. 2006. Nowe stanowiska rzadkiej i zagrożonej wymarciem flory naczyniowej Pomorza Zachodniego. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 55:153-161.

Bednarek R., Borysiak J., Pyszny K. 2010. Ograniczenie presji rekreacyjnej w cybińskim klinie zieleni m. Poznania - weryfikacja lokalnych dokumentów planistycznych w oparciu o studia krajobrazu roślinnego. Problemy Ekologii Krajobrazu 27: 29-34.

Borysiak A., Borysiak J., Joniak T., Nagengast B. 2011. Translocation of Nuphar lutea (L.) Sm. from area of the building A2 motorway near Nowy Tomyśl town (Poland) to the alternative sites. Biodiv. Res. Conserv. 21: 63-72.

Borysiak A., Borysiak J., Markiewicz J. 2011. Naturalistyczny park w Ciążeniu w ochronie siedlisk przyrodniczych Natura 2000 obszaru PLH300009 Ostoja Nadwarciańska. Bad. Fizjogr., II, B, 60: 7-32.

Borysiak A., Borysiak J. Dreszer S., Dreszer W. 2011. Koncepcja rewaloryzacji naturalistycznego parku w Granowie w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr., II, B, 60: 33-60.

Borysiak J., 2012. Ecosystem services of extensive wet grasslands Wielkopolska Region (Poland) case study. Ekonomia i Środowisko 2(42): 136-152.

Borysiak J., Grabowska B., Kubala T. 2013. Conservation of vegetation cover in the Głuszec stream valley in Poznań (Poland) in the agri-environmental program. Rocz. AR Pozn. 392, Bot. Stec. 17: 111-130.

Borysiak J., Mazurek M., Zwoliński Z. 2014. Land cover and ecosystem services changes in agricultural landscapes of the Dębnica river catchment (West Pomerania, Poland). Ekonomia i Środowisko 4(51): 205-220.

Borysiak J., Grześ M., Pulina M., Szpikowska G. 2015. Hydrogeochemical and biogeochemical processes in Kaffi?yra river catchments (Spitsbergen, Norway). Questiones Geographicae 34(1): 111-124. DOI 10.1515/quageo-2015-0010, ISSN 0137?477X.

Speak A.F., Mizgajski A., Borysiak J., 2015: Allotment gardens and parks: Provision of ecosystem services with an emphasis on biodiversity. Urban Forestry &Urban Greening 14 (2015): 772-781.

Borysiak J. 2015. The benefits of organic farming to spontaneous vascular flora biodiversity, West Pomerania, Poland. Acta Agrobotanica, 68(3): 217-232.

Borysiak J., 2015. Biodiversity of phytogenic aeolian landforms in the Gobi desert (China). Rocznik ŒŚwiętokrzyski, B, 36: 1-9.

Najwer A., Borysiak J., Gudowicz J., Mazurek M., Zwoliński Z., 2016. Geodiversity and biodiversity in the postglacial landscape (Dębnica river catchment, Poland). Quaestiones Geographicae 35(1): 5-28.

Borysiak J., Mizgajski A., 2016. Cultural services provided by urban allotment garden ecosystems. Ekonomia i Środowisko, 4(59), s. 292-306

Borysiak J., Mizgajski A., Speak A. 2017. Floral biodiversity of allotment gardens and its contribution to urban green infrastructure. Urban Ecosystems 20(2): 323-335

Borysiak J. 2017. Dynamika roślinności na stałej powierzchni badawczej w zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu [w:] M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, 31: 145-151.


Borysiak J. 2017. Mezotroficzny charakter roślinności jeziora Czarnego w zlewni górnej Parsęty (Pojezierze Drawskie) [w:] M. Kejna, J. Uscka-Kowalkowska (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu, 31: 153-158.

 

Borysiak J., Czyryca P. 2017. Bioróżnorodność roślinna zanikającego ramienicowego jeziora Gardno na Wolinie (Pomorze Zachodnie) [w:] A. Kostrzewski, M. Winowski. Geoekosystem Wybrzeży Morskich. Monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. Poznań-Biała Góra: 101-107.


Borysiak J., Czyryca P., Kostrzewski A., Tylkowski J., Winowski M. 2017. Związek bioróżnorodności flory naczyniowej z morfodynamiką wybrzeża klifowego Wyspy Wolin. [w:] A. Kostrzewski, M. Winowski. Geoekosystem Wybrzeży Morskich. Monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. Poznań-Biała Góra: 108-118.

 

Poprawiony: środa, 31 maja 2017 09:29
 

Liczba odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Statystyki odwiedzin

Odsłon : 427048
Copyright © 2009 - 2018 Zakład Geografii Kompleksowej. Joomla!