PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 listopada 2009 20:41


Dr Andrzej Kijowski

pokój: 334

telefon: +48 61 829 62 51

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


WYKSZTAŁCENIE

?    Doktor w zakresie geografii ? rok 1.01.1982, Temat pracy: "Analiza fototonalna zdjęć lotniczych w badaniu litologicznego i wilgotnościowego zróżnicowania podłoża wybranych obszarów Niziny Wielkopolskiej" pod kierunkiem prof. dr hab. Leona Kozackiego

 


ZAJMOWANE STANOWISKA I PEŁNIONE FUNKCJE

?    poza UAM

członek Aerial Archaeology Research Group

członek PAEK

członek Komitet Badań Kosmicznych przy PAN

 


PROBLEMATYKA BADAWCZA

?    Miasto -  sposoby zapisu warstw tematycznych w zakresie rejestracji zjawisk powierzchniowych

?    Zmiany funkcjonalno-przestrzenne w strefach inwestycji komunikacyjnych

?    Model powstawania stref aktywizacji gospodarczych w gminie lub mieście

?    Rola zdjęć lotniczych w planowaniu przestrzennym

 


WYKAZ PUBLIKACJI

?    monografie i ich części

?    czasopisma - artykuły monograficzne i przeglądowe

?    najważniejsze inne publikacje

W. Babilas, A. Kijowski, L. Kozacki, K. Piekarczyk: Możliwości wykorzystania fotografii lotniczej i naziemnej w ochronie roślin. Międzynarodowe Czasopismo Rolnicze R. 20: z. 6 Warszawa 1976 r. s. 79 ? 83, tab. 2

W. Babilas, A. Kijowski, L. Kozacki, K. Piekarczyk: Możliwości wykorzystania fotografii lotniczej i naziemnej w ochronie roślin. Materiały XVI Sesji Naukowej IOR Poznań 1976 s. 53 ? 64 tab. 2, rys. 1

A. Kijowski: Hydrologiczna i litologiczna charakterystyka okolic Śremu w oparciu o zdjęcia lotnicze i materiały archiwalne. Fotointerpretacja  w Geografii Toruń 1977 r. z. 10 s.138 ? 146, rys. 2

E. Kleczewska, A. Kijowski: Przydatność powtarzanych zdjęć lotniczych w badaniach erozji gleby. Fotointerpretacja w Geografii Katowice 1977 r. s. 69-82  tab. 3, rys. 5, fot. 4

Kijowski, L. Kozacki: Wpływ czynników fotografowania na interpretację zdjęć lotniczych. Sprawozdanie PTPN nr 93 za 1975 r. Poznań 1977 r., s. 41-42
L. Kozacki, A. Kijowski: Wykorzystanie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych terminach. Fotointerpretacja w Geografii Katowice 1977 r. T.2/XII s.105-110, tab.2, rys. 2

A. Kijowski:  Zlewnia Kanału Granicznego w świetle analizy materiałów fotograficznych w różnych skalach. Fotointerpretacja w Geografii Katowice 1978 r. T. 3/XIII, s. 67-81, tab. 6, rys. 2

A. Kijowski, W. Babilas, L. Kozacki, K. Piekarczyk: Interpretacja zdjęć lotniczych dla  celów rolniczych. Materiały XVIII Sesji Naukowej IOR. Poznań 1978 r. s. 85-102, tab. 1, rys. 7, fot. 2

A.Kijowski: Analiza zbiorników wodnych na podstawie zdjęć lotniczych. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią Ser. A., T. 31. Poznań 1978 r. s. 93-101, tab1, rys. 3, fot. 1

A. Kijowski, Z. Zwoliński: Możliwości interpretacji zdjęć pionowych i pomiarów densytometrycznych w badaniach współczesnych koryt rzecznych. Sprawozdania PTPN nr 95 za 1977 r. Poznań 1979 r., s. 61-64, rys.2

L. Kozacki, K. Piekarczyk, W. Babilas, A. Kijowski: Analiza stanu roślin uprawnych na podstawie zdjęć lotniczych (przykład pola testowego ?Mosina?). IX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji (streszczenie referatów) 20-23. IX. 1979 r. Katowice

L. Kozacki, A. Kijowski:  Wyznaczanie obszarów rekreacyjnych na podstawie materiałów uzyskanych ze zdjęć lotniczych. Monografie AWF w Poznaniu nr 129 Poznań 1980 r. s. 169-178, rys. 1

L. Kozacki, K. Piekarczyk, W. Babilas, A. Kijowski: Analiza stanu roślin uprawnych na podstawie zdjęć lotniczych (przykład pola testowego ?Mosina?). Zastosowanie Teledetekcji w Badaniach Środowiska Geograficznego PWN Warszawa ? Łódź 1980 r.  s. 46-65, tab. 1, rys. 8

A. Kijowski: Możliwości rejestracji procesów erozyjnych na zdjęciach wielostrefowych. Sprawozdania PTPN 96: 6-7 1989 r.

A. Kijowski, L. Kozacki: Zdjęcia lotnicze w interpretacji roślin uprawnych. Sprawozdania PTPN 96: 5 1980 r.

A. Kijowski, H. Dawidczyk: Densytometryczne metody przetwarzania danych zdalnej rejestracji w odniesieniu do gatunków upraw i środowiska naturalnego. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej PZGL Warszawa 1980 r. z. 2, s. 76-101

L. Kozacki, K. Piekarczyk, W. Babilas, A. Kijowski: Popytka kartograficeskogo orazenja povrezdenii sachornoj sviekły registrirovannych s pomoscju aerofotosjomok. Mat. Symp. CDB, 1 60-69 1981 r.

A. Kijowski, J. Cierniwski, A. Mizgajski: The influence of sufrace soil moisture on the spectral response soil cover in the sensitive region of infrafed film. Referat wygłoszony na III Colloque Pedologie Teledetection ? Informatique Warszawa ? Jabłonna 1-7 Juni 1981 r. Artykuł oddano do druku Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej

L. Kozacki, K. Piekarczyk, W. Babilas, A. Kijowski: Próba kartograficznego przedstawienia szkód na uprawach buraka cukrowego zarejestrowanych przy pomocy zdjęć lotniczych. Mat. 21 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin 209-219 1981r.

L. Kozacki,  A. Kijowski: Mapa stanu sadu wykonana na podstawie zdjęć wielospektralnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 575: 151-160 1983 r.

A. Kijowski: Kartograficzne przedstawienie struktury i kondycji roślin uprawnych na tle warunków hydrograficznych ? melioracyjnych zarejestrowanych na średnioskalowych zdjęciach lotniczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 735, 8 (18) 113-126 1985 r.

K. Piekarczyk, W. Babilas, A. Kijowski: Aviasjemka i spektralnyje izmierenia kulturnych rastienii vo vremia vegetacji. Mat. Konf. RWPG ? Budapeszt: 11-21 1986 r.

A. Kijowski: Interpretation of aerial photographs as a method of studying variations in lithology study at the Mosina International Study Area. Quaest. 10: 47-70 1988 r.

A. Kijowski: Równina Kościańska (36): 102-103. W ?Polska na Zdjęciach Lotniczych i Satelitarnych?. (J. R. Olędzki, red.), Warszawa PWN 1988 r.

A. Kijowski: Lednogóra (33): 96-97. W ?Polska na Zdjęciach Lotniczych i Satelitarnych?. (J. R. Olędzki, red.), Warszawa PWN 1988 r.

A. Kijowski: Jezioro Miedwie (5): 36-37. W ?Polska na Zdjęciach Lotniczych i Satelitarnych?. (J. R. Olędzki, red.), Warszawa PWN 1988 r.

K. Piekarczyk, A. Kijowski: Nutzung von Thermal ? aufnahmen bei der Kartierung von Grunland. Akad. Landwirtsch. ? Wiss. DDR, Berlin 270: 259 ? 268 1988 r.

A. Kijowski, P. Bubniewicz: Zastosowanie techniki komputerowej w ocenie zdrowotności. Mat. 29 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin cz. 2 ? Postery: 285-289 1989 r.

K. Piekarczyk, A. Kijowski: Teledetekcyjny system obserwacji zdrowotności roślin uprawnych. Mat. 13 Ogólnopol. Konf. Fotointerpretacji Toruń 33-34 1989 r.

J. Piekarczyk, A. Kijowski: Teledetekcyjny system obserwacji zdrowotności roślin uprawnych ? metoda rejestracji video. Mat. 29 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin cz. 2 Postery: 279-283 1989 r.

A. Kijowski, A. M. Wyrwa: Fotointerpretacja i weryfikacja archeologiczna zdjęć lotniczych ze stanowiska nr 3 w Łeknie. W ?Studia i Materiały do dziejów Pałuk? UAM ? Poznań 121-135 1989 r.

A. Kijowski, P. Bogdański: Photointerpretation of geometry of Vistulian ice ? wedga polygons: The Grabianowo and the Sulejewo sites, south of Poznań. s. 39-52, Fig. 5, Tob. 5, Photo 2, Liter 43. Quaestiones Geographicae 11/12

P. Gonera, A. Kijowski, Z. Zwoliński: Powezbraniowe  formy akumulacyjne na trasie zalewowej Warty i Parsęty w świetle analizy zdjęć lotniczych. Fotointerpretacja w Geografii  VIII (18) Katowice 1985 r. 524-41. Fig 1, Fot. 20, Tab. 1, Liter 42

A. Kijowski, J. Cierniewski, H. Złobiński: Symulacja wpływu gleby na charakterystykę spektralną rośliny w warunkach polowych. Materiały XXVI Sesji Instytutu Ochrony Roślin. Postery cz. 2 1986 r.

A. Kijowski, F. Walczak, J. Krata: Aktualna ocena pól i roślin uprawnych w świetle materiałów teledetekcyjnych. Materiały XXX Sesji Instytutu Ochrony Roślin. Postery 1990 r.

A. Kijowski: The video system in aerial and ground field assessment a practical plant protection. 6 th International Symposium  Pests and Diseases of Small Cereals and Maize 5-9 November 1990. Halle/Saale.

J. Piekarczyk, A. Kijowski: Stacja Meteorologiczna ARAX ? program gromadzenia i wstępnej obróbki danych. Materiały XXXI Sesji Naukowej IOR Poznań 1991 r. Postery cz.2

A. Kijowski, W. Orczewski, R. Bednarek: Rozprzestrzenianie się substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo ? wodnym na przykładzie Poznania Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich. Konferencja Naukowa Poznań 6 listopada 1995 r., Poznań 1995 r.s. 459-471.

A. Kijowski, M. Muszyńska: Zastosowanie zdjęć lotniczych kolorowych w inwentaryzacji środowiska miejskiego i gminnego pod kątem planowania przestrzennego s. 192-198. Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym, XXIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Poznań 13-15 listopada 1997 r.

A. Kijowski, J. Borysiak, J. Dolata, Z. Kamiński, S. Żynda: Przedmiot i zakres Studium   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Widuchowa (woj. szczecińskie) ? wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Bogucki Poznań 1998 r. s. 29-32.

A. Kijowski: Materiały kartograficzne i zdjęcia lotnicze s. 33-34. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa (woj. szczecińskie) ? wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Bogucki Poznań 1998 r.

A. Kijowski, J. Brzóska: Zdjęcia lotnicze jako podstawa kartowania sozologicznego w skalach topograficznych s. 100-105, XXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna,Kazimierz Dolny 8-10 października 1998 r., Problemy Kartografii Tematycznej Tom 20,  Lublin 1998 r.

A. Kijowski, A. Kaniecki: Letnia powódź 1997 roku i wynikające z niej problemy wodno- gospodarcze. Próba kartograficznego ujęcia katastroficznej sytuacji powodziowej Ochrona i rekultywacja terenów Dorzecza Odry. Sytuacja po powodzi 1997 r.  Zielona Góra 15-16. 09. 1998 r. s. 41-45.

Osiągnięcia kartografii tematycznej ? Dedal Foto Andrzej Kijowski s. 12-13, XXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna ? Problemy Kartografii Tematycznej, Informator wystawowy Kazimierz Dolny 8-10 Października 1998 r., Lublin 1998 r.

Kijowski A., Zwoliński Zb.:2003 ? Obieg wody w strefie środkowopomorskiego ciągu czołowomorenowego w świetle fotomapy Barwice ? Połczyn Zdrój. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kostrzewskiego i J. Szpikowskiego ? Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2003: 32 ? 51, summary.

Kijowska J., Kijowski A., Mania W., Prusak M.: 2004 ? GIS for a small town based on the example of a peripherial element of Poznań and Oborniki Wielkopolskie. [W:] Conference proceedings. The Fourth European GIS Education Seminar.

Kijowski A., Kijowska J., 2005 ? Zdjęcia lotnicze Ziemi Lubuskiej i przykłady ich zastosowań. W: Kijowski A., Kijowska J., Kozacki L., Mania W. (red.), Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej ? wybrane zagadnienia. Oficyna s.c., Poznań: 105 ? 119, summary.

Kijowski A., Mania W., 2005 ? Zastosowanie fotomapy do budowy systemu informacji przestrzennej małego miasta na przykładzie Puszczykowa. Acta Scientiarium Polonorum Geodesia Et Descriptio Terrarum 4 (2) 2005:91-97.summary.

Kijowski A., Żynda S., 2005 ? Struktury glacjalne i peryglacjalne jako tło dla archeologicznej interpretacji zdjęć lotniczych. Biskupin ... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii pod redakcją J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski Wydawca ad rem.Poznań 2005: 145-155.summary.

Kijowski A., Mania W., 2006 ? Koncepcja a realizacja miasta willowego na przykładzie Puszczykowa. [W:] Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu tom XVI/2, Richling A., Stojek B., Strzyż M., Szumacher I., Świercz A. (red.). Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Geografii AŚ, PAEK, Warszawa : 217? 226, summary.

Kijowski A., 2006 ? Kształtowanie ładu przestrzennego terenów wiejskich ? główne problemy. [W:] Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno - krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu tom XV, Klimko R. (red.). Pomorska Akademia Pedagogiczna, PAEK, Słupsk, 358-360 , summary.

Kijowski A: 2006  Krajobraz kulturowy na zdjęciach lotniczych. [W:] Krajobraz kulturowy ? cechy, walory, ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu tom XVIII, Wołoszyn W. (red.). Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, PAEK, Lublin, 543-549, summary

Kijowski A., Kozacki L.., Mania W., Żynda S. 2006: Transformacja metodyki tworzenia mapy geomorfologicznej na przykładzie Wysoczyzny Lubuskiej.  Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań: 91 ? 99, summary

Kijowska J., Kijowski A., 2007 ? Najwyższe walory środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy Rokietnica a proces planowania i zagospodarowania przestrzennego. [W:] Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Problemy Ekologii Krajobrazu tom XVII, Kistowski M., Korwel ? Lejkowska B. (red.). Instytut Geografii UG PAEK, Gdańsk- Warszawa, 149 ? 158, summary

Kijowski A., Rączkowski W. 2007: Przekształcenia sieci osadniczej dolin rzecznych w Wielkopolsce i ich rola w planowaniu przestrzennym Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego red. U. Myga-Piątek, Sosnowiec : 301-311,summary

Kijowska J., Kijowski A., Żynda S., 2007 ? Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz N-33-79-B Brojce. GEPOL, Poznań, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, ISBN 978-83-239-9814-3

Kijowska J., Kijowski A., Żynda S., 2007 ? Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz N-33-79-A Gryfice. GEPOL, Poznań, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, ISBN 978-83-239-9813-6

Kijowska J., Kijowski A., Żynda S., 2007 ? Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz N-33-78-B Kamień Pomorski. GEPOL, Poznań, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, ISBN 978-83-239-9812-9

Kijowska J., Kijowski A., Żynda S., 2007 ? Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz N-33-68-A Kołobrzeg Pn. GEPOL, Poznań, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, ISBN 978-83-239-9818-1

Kijowska J., Kijowski A., Żynda S., 2007 ? Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz N-33-67-D Trzebiatów. GEPOL, Poznań, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, ISBN 978-83-239-9808-2

Kijowska J., Kijowski A., Żynda S., 2007 ? Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz N-33-68-B Ustronie. GEPOL, Poznań, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, ISBN 978-83-239-9819-8

Kijowski A, Mania W., 2008 ? Wykorzystanie zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych dla celów planowania przestrzennego w gminach powiatu poznańskiego. [W:] Powiat poznański ? jakość przestrzeni i jakość życia, Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.),  Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 479 ? 492 , ISBN 978-83-61320-07-4.

Kijowska J, Kijowski A., 2008: Zmiany układu osadniczego w strefie metropolitarnej miasta Poznania (na przykładzie gminy Rokietnica) [W:] Problemy środowiska przyrodniczego miast. S. Bródka (red), Problemy ekologii krajobrazu, Tom 22, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ? Poznań: 264 - 276

Kijowski A., Bogdan P., 2009 ? Zdjęcia lotnicze jako źródło informacji o dynamice zmian zagospodarowania terenu w strefie autostrady A-2 w granicach miasta Poznania. Teledetekcja Środowiska, Zeszyt. 41: 59-70.

Kijowski A., Młynarczyk Z., Słowik M., Zwoliński Z.: 2009 ? Georadarowa identyfikacja struktur peryglacjalnych na wysoczyznach morenowych. [W:] Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, zeszyt XIX

Kijowski A., Słowik M., Rączkowski W.: Identyfikacja obiektów archeologicznych przy wykorzystaniu radaru ? średniowieczne miasto Szamotuły. [W:] Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, zeszyt XIX

Kijowski A., Mania W., 2009 ? Próba zastosowania lotniczych termowizyjnych obrazów video do wykrywania miejsc nielegalnego składowania odpadów zwierzęcych. Teledetekcja Środowiska, Zeszyt. 41: 71-77.

Kijowski A., Kubiak J., Ławniczak R., Mania W., 2010 ? Cartographic and remote-sensing data as a source of landscape ecological information on the Poznań metropolitan area. Implementation of landscape ecological knowledge in practice. The Problems of Landscape Ecology, vol. 28: 261-270.

Kijowska J., Kijowski A., Rączkowski W., 2010 ? Politics and landscape change in Poland: c. 1940-2000. [W:] Landscapes through the Lens: Aerial Photographs and Historic Environment, David C. Cowley, Robin A. Standing and Matthew J. Abicht (edited by.), Oxbow Books, Oxford, UK: 155-166, ISBN 978-1-84217-981-9.

Kijowski A., Słowik M., Rączkowski W.,  2010? A Medieval Town (Szamotuły) as a Testing Area  for Non-invasive Methods ? GPR MALA ProEx. [W:] Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage,  Reiner Reuter (Editor.), University of Oldenburg, Germany: 95-100, ISBN 978-3-00-033435-1.

Kijowski A., Kubiak J., Ławniczak R., Mania W., 2010 ? Zasoby kartograficzne i teledetekcyjne. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Numer 2, A. Mizgajski (red.), Centrum Badań Metropolitarnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 131-148, ISBN 978-83-62662-29-6.

Kijowska J., Kijowski A., Rączkowski W., 2011:  Krajobraz i Polityka ? Wybrane aspekty wpływu decyzji politycznych na zmiany krajobrazu w Polsce. [W:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 15, Sosnowiec, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych 103-115.

Kijowski A., Ewertowski M., Słowik M  2012 ? Remote Sensing as a Non-Invasive Method for the Study of the Past Permafrost Features: the Case Study of  Wielkopolska, Poland. Rozdział. 4. Cultural and Natural Heritage [W:]Advances in Geosciences , Perakis M.G.,m Moysiadis A.K., (Editor), University of Thessaly, Greece  152-164.

Kijowski A., Mania W. 2012 ? Termowizja lotnicza jako narzędzie monitoringu środowiska geograficznego. [W:] GIS teledetekcja środowiska, Zwoliński Zb. (red.) Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Poznań: 11-19.

Kijowski A., Żynda S., Mania W. 2012 ? Archiwalne materiały kartowania geomorfologicznego Polski w dobie kartografii cyfrowej. [W:] LA Landform Analysis Mazurek M. (red.) vol. 19. 41-48.

Kijowski A., Ławrynowicz B 2012 ? Zagospodarowanie przestrzenne wybranego odcinka Warty koło Wronek Rozdział 3. Zagospodarowanie doliny Warty [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki . Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 , 87 ? 100 ISBN 978-83-63400-49-1


Kijowski A., Nowak M., Plewa W., Światłoch D 2013 - Quantitative and qualitative potential of shelterbelts. Ground measurements of shelterbelts with laser scanner Rozdział 13. Methods & Instruments [W:] Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives (Editors) R. Lasaponara, N. Masini, M. Biscione CNR, Italy 799-804, ISBN 978-88-89693-34-6

Kijowska J., Kijowski A., 2013 ? Landscape changes caused by the construction of the Poznań western ring road ? selected problems. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego ? OL, PAN, 10:153-163

Choiński A., Kijowski A., 2015 ? Fotolimnologia. Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2885-1133 +CD

Nowak M., Kijowski A., Stachura-Skierczyńska K., Antkowiak M., 2015 - Inwentaryzacja zadrzewień ? klasyczne metody terenowe a nowoczesna technologie teledetekcyjne. Problemy Ekologii Krajobrazu T. 39 : 71-78 ISBN 978-83-64089-20-6

Kijowski A., Mania W., Stelmach J., Kijowska J., 2016. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w postępowaniach sądowych związanych z nieruchomościami. Barometr Regionalny, 14 (2),s. 74 - 84

Ewertowski M., Kijowski A., Szuman I., Tomczyk A., Kasprzak L., 2016. Low-altitude remote sensing and GIS-based analysis of cropmarks: classification of past thermal-contraction-crack polygons in central western Poland. Geomorphology, ISSN: 0169-555X, s. 15


 

Poprawiony: piątek, 01 grudnia 2017 08:35
 

Liczba odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Statystyki odwiedzin

Odsłon : 434225
Copyright © 2009 - 2018 Zakład Geografii Kompleksowej. Joomla!