logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski


Pokój: L115
telefon: +48 61 829 6228
e-mail: andrzej.mizgajski@amu.edu.pl


 

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

2009 – Tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi

1990 – Doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii – geografii fizycznej – geografii historycznej – ekologii krajobrazu, Entwicklung von Agrarlandschaften im Mitteleuropaeischen Tiefland seit dem 19. Jahrhundert in energetischer Sicht. Beispiele aus dem Emsland und Wielkopolska

1982 – Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii fizycznej, Powiązania i uwarunkowania wybranych cech geokompleksów użytkowanych rolniczo na przykładowych obszarach młodoglacjalnych w Wielkopolsce

1975 – Magister geografii, specjalność geografia fizyczna, Warunki przyrodnicze rozbudowy niektórych osad rozwojowych w województwie poznańskim

STANOWISKA i PEŁNIONE FUNKCJE w UAM

2008-2019 – Kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej

2008-2010 – Kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Kartografii

2003-2012 – Członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2000-2008 – Kierownik Zakładu Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

1999-2015 – Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem

STANOWISKA i PEŁNIONE FUNKCJE poza UAM

Od 2022 – Członek Rady Konsultacyjnej ds. ochrony środowiska i klimatu przy Prezydencie Miasta Poznania

Od 2021 – Ministerstwo Edukacji i Nauki. Członek Zespołu Doradczego ds. związanych z udziałem we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym zakresie strategicznej infrastruktury badawczej

Od 2020 – European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), Reprezentujący Polskę Członek Strategy Working Group for Environment

Od 2020 – Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców – Krajowa Izba Gospodarcza

Od 2016 – Society for Urban Ecology: Advisory Board Member, Chairmen of the Chapter-Central Europe

Od 2015 – European Research Council – Członek Consolidator Grants evaluation panel

Od 2014 – Członek Editorial Board ECOSYSTEM SERVICES, Elsevier, Amsterdam

Od 2012 – Wiceprzewodniczący Sądu Konkursowego Złoty Medal Międzynarodowych Targów Pol-Eco-System

Od 2012 – Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki

Od 1993 – Członek Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Oddział Poznański PAN

Od 1985 – Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

2018-2020 Członek Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

2014-2019 –  Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska

2014-2016 – Członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie; Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IOŚ

2013-2018 Ekspert Ministerstwa Środowiska w zakresie mapowania i wyceny usług ekosystemowych w UE i krajach członkowskich

2013-2016 – Członek Steering Group kontraktu Komisji Europejskiej: Mapping of Ecosystems and their Services in the EU and its Member States (MESEU)

2011-2020 – Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN

2011-2020 – Członek Rady Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Centrum jest jednostką działającą na rzecz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

2011-2017 – Członek Rady Naukowej Leibnitz-Institut für Ökologische Raumentwicklung, Dresden

2011-2014 – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Poznańskiego PAN, 1999-2010 – Wiceprzewodniczący

2011-2014 – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Środowiska Rolnego i Leśnego PAN, 2002-2010 – Wiceprzewodniczący

2009-2011 – Przewodniczący Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

2008-2018 – Członek Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko

2007-2011 – Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem „Zmiany globalne geosfery i biosfery” przy Prezydium PAN

2006-2011 – Członek Rad Redakcyjnych Quaestiones Geographicae Seria A i Seria B

2005-2006 – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

2004-2005 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

2002-2004 – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Poznaniu

2000-2004 – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego

1999-2014 – Członek Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Poznańskiego PAN, 1999–2010 wiceprzewodniczący, 2011–2014 przewodniczący

1993-1999 – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

1987-1992 – Członek grupy geograficznej Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN

1984-1985 – Stypendysta Aleksander von Humboldt Stiftung

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Zarządzanie środowiskiem – Problemy sprawności zarządczej jednostek administracji w dziedzinie środowiska przyrodniczego i jego zasobów;

Teoria i zastosowanie koncepcji świadczeń ekosystemów – kwantyfikacja, ocena, wycena;

Prognozowanie oddziaływania na środowisko w dokumentach eksperckich związanych z oceną oddziaływania na środowisko;

Programowanie ochrony środowiska – konstruowanie i ewaluacja dokumentów programowych na różnych poziomach administracji;

Ekologia miasta i terenów zurbanizowanych – problematyka włączenia podejścia ekosystemowego do sterowania rozwojem aglomeracji, planowanie strategiczne rozwoju miast;

Badania krajobrazowe – zagadnienie jakości i kwantyfikacji cech krajobrazów w nawiązaniu do struktury użytkowania ziemi.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

2020-2023ECOSERV POL – Projekt: Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – Podejście Stosowane

2019-2021TeRRIFICA – Program ramowy UE w zakresie badań i innowacji, Horyzont 2020

2018-2021Code for Green – Youth – Program badawczo-edukacyjny dla uczniów szkół w Poznaniu, Wrześni i Polkowicach.

2018-2021 – Projekt FEW-Meter – an integrative model to measure and improve urban agriculture towards circular urban metabolism

2017-2022 – Członek zespołu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w projekcie CONNECTING Nature (COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance), Program ramowy UE w zakresie badań i innowacji, Horyzont 2020.

2015-2018 – Koordynator z ramienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zespołu projektu “ESMERALDAEnhancing ecosystem services mapping for policy and decision making”. Program ramowy UE w zakresie badań i innowacji, Horyzont 2020.

2012 –2014 – Polsko-austriacki projekt pt. Uwarunkowania transformacji zieleni miejskiej i terenów otwartych w regionach zurbanizowanych – studium porównawcze Poznania i Salzburga.

2012-2016 – Członek Komitetu Zarządzającego z ramienia Polski, współprzewodniczący grupy roboczej Ekologia Projektu COST Action TU1201: Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned (Miejskie ogrody działkowe w miastach Europy – przyszłość, wyzwania i zdobyte doświadczenia), realizowanego w ramach  międzynarodowego projektu European Cooperation in Science and Technology.

2006-2007 – “Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w Europejskim Sektorze Arktyki i w Antarktyce”.

2001-2004 – amerykańsko-środkowoeuropejski projekt pt. Environmental management of rural landscape, którego głównym animatorem był Cornell University (Itaca, New York, USA).

POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Medal im. Jerzego Kondrackiego przyznany przez Uniwersytet Warszawski, 2019

WYKAZ PUBLIKACJI