logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – wykaz publikacji

Borysiak J., Breuste J., Mizgajski A. 2020. Urban Biodiversity Under Global Trends and Drivers—a Comparative Study of Urban Parks in Poznań (Poland) and Salzburg (Austria). In: Breuste et al. (eds.). Making Green Cities – Concepts, Challenges and Practice. Springer. pp. 319-331

Lupa P., Fagiewicz K., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2019: Le rôle des collectivités régionales et locales dans la lutte contre le changement climatique en Pologne, [W]: Droit et Gestion des Collectivités Territoriales. La transition écologique et les collectivités territoriales (rozdział – Chronique internationale). Groupe Moniteur (Édition du Moniteur), Antony 2019, p. 263-275.

Speak A., Mizgajski A., Borysiak J., 2017. The spontaneous floral diversity of allotment gardens. Acta Hortic. 1189, 389-394

Łowicki D., Mizgajski A., 2016 – Krajobraz kulturowy otwarty. [W:] Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego metropolii Poznań, Kaczmarek T., Mikuła Ł. (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Poznań: 115-118,

Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2016: Koncepcja zielonej infrastruktury i jej zastosowanie na terenach zurbanizowanych. [W:] Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia, Mikuła Ł. (red.), Biblioteka aglomeracji poznańskiej, Poznań : 25-44.

Kaluzna D., Mizgajski A., 2016. Community Gardens in Poland ? Impulse, Assistance, Expansion. W: Tappert, Simone and Drilling, Matthias (ed.) (2016): Growing in Cities. Interdisciplinary Perspectives on Urban Gardening. Conference Proceedings. Basel: University of Applied Sciences. pp.106-118, ISBN: 978-3-033-05757-9

Voigt A., Latkowska M., Rutecka A., Poniży L., Mizgajski A., Breuste J., Haas K., Artmann M., Hursthouse A., Agboola A.J., Külvik M., Olonen A., Leitao T., Costa H.,2015 – Environmental behaviour of urban allotment gardeners in Europe, W: Landscapes in Flux, Niin G., Mishra H.,S., (red), Department of Landscape Architecture, Estonian University of Life Sciences, Estonia, Tartu: 78-82. ISBN 978-9949-536-97-9

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2015: Sterowanie rozwojem aglomeracji i planowanie strategiczne rozwoju miast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu. W Miasto idealne ? Miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu (red. A. Kalinowska). Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Warszawa: 127-133, ISBN 978-83-917679-6-2.

Łowicki D., Mizgajski A. 2014: Przemiany krajobrazu otwartego. W: Przestrzeń życia Polaków, (koncepcja i koordynacja całości Sepioł J.), Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Warszawa : 67-74, ISBN 978-83-920049-2-9.

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2012: Środowisko przyrodnicze. W: Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Poznań : 48-61.

Mizgajski A. 2011: Kompleksowe i aplikacyjne podejścia badawcze w geografii. W: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej (red. Z. Długosz, T. Rachwał), Kraków : 43-48.

Mizgajski A., Markuszewska I. (ed.), 2010: Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice, Problems of Landscape Ecology, vol. XXVIII, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 277.

Mizgajski A. (red.) 2010: Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań : 158.

Mizgajski A. 2010: Zasoby przyrodnicze aglomeracji poznańskiej, ich wykorzystanie i ochrona ? ujęcie syntetyczne. W: Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, (red. Mizgajski A.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań : 7-11.

Macias A., Mizgajski A. (ed.) 2010: Proceedings. Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice. 1st IALE-Europe Thematic Syposium. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań : 242.

Mizgajski A., Stępniewska M. 2009: Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju. W: Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, (red. Kiełczewski D., Dobrzańska B.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok : 12-23.

Mizgajski A. 2008: Krajobraz jako przedmiot ochrony i zarządzania. Wybrane problemy. W: Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, (red. Zimniewicz K.). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa : 36-48.

Mizgajski A. 2008: Wymiar przestrzenny zobowiązań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Przesłanki i rekomendacje dla Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033,  (red. Saganowski K., Zagrzejewska-Fiedorowicz M., Żuber P.), IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa : 9-37.

Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.) 2008: Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 495.

Kaczmarek T., Mizgajski A. 2008: Wprowadzenie. W: Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, (red. Kaczmarek T., Mizgajski A.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań : 9-13.

Lechniak M., Mizgajski A. 2008: Powiązania infrastrukturalne między Poznaniem a otaczającymi gminami. W: Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, (red. Kaczmarek T., Mizgajski A.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań : 241-258.

Mizgajski A. 2007: Praktycznie ukierunkowane prognozowanie zmian w środowisku jako problematyka geografii fizycznej. W: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju (red. Ostaszewska K. i in.), Warszawa : 89-98.

Mizgajski A. 2007: Problemy percepcji idei zrównoważonego rozwoju w naukach przyrodniczych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce (red. A. Graczyk), Z. 1190, Wrocław : 171-180.

Łowicki D., Mizgajski A. 2006: Zmiany struktury użytkowania ziemi jako wskaźnik rozwoju krajobrazu w Wielkopolsce. W: Krajobraz kulturowy. Cechy ? Walory –  Ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, (red. Wołoszyn W.). Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin : 293-304.

Mizgajski A. 2005: Strategiczne relacje ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego w zakresie administracji. W: Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej (red. Ryszkowski L., Kędziora A.), Poznań: 11-18.

Mizgajski A. 2003: Wybrane problemy kształcenia i doskonalenia kadr ochrony środowiska. W: Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju (red. Borys T.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok: 60-68.

Mizgajski A (red.) 2003: Finansowanie ochrony przyrody. Doświadczenia i perspektywy, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 144.

Mizgajski A. 2003: Problemy finansowania ochrony przyrody w Polsce. W: Finansowanie ochrony przyrody. Doświadczenia i perspektywy, (red. Mizgajski A.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 13-22.

Mizgajski A. 2002: Changes in Landscape Diversity Patterns in the Province of Wielkopolska, Poland, Influenced by Agriculture, W: Landscape ecology in agroecosystems management, Ryszkowski L. (ed.), Boca Raton, London, New York, Washington: 249-262.

Mizgajski A. 2002: Plan ochrony jako narzędzie zarządzania parkiem krajobrazowym. Wybrane problemy. W: Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju (red. Zimniewicz K.), Wyd. AE w Poznaniu: 63-74.

Mizgajski A. 2002: Naturschutz in Polen in Bezug auf Fragen der nachhaltigen Entwicklung. W: M. Kramer, H.-Ch. Brauweiler (Hrsg.), Naturschutzrecht und Nutzungskonflikte. Ein Vergleich zwischen Deutschland, Polen und Tschechien, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden: 21-28.

Mizgajski A. 2002: Landnutzungsintensität als Konfliktfeld im Licht des Naturschutz rechts in Polen. W: M. Kramer, H.-Ch. Brauweiler (Hrsg.), Naturschutzrecht und Nutzungskonflikte. Ein Vergleich zwischen Deutschland, Polen und Tschechien, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden: 255-264.

Mizgajski A. 2001: Odniesienia georóżnorodności do wybranych pojęć w naukach o środowisku. W: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. (red. Karczewski A., Zwoliński Z.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 369-375.

Błażejewski R., Mizgajski A. 2001: Stan i potrzeby inwestycyjne gmin województwa wielkopolskiego w zakresie gospodarki ściekowej, Biblioteka Monitoringu Środowiska WIOŚ, Poznań: ss. 40.

Mizgajski A. 1999: Refleksje nad miejscem geografii w polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. W: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia (red. Domański B., W. Widacki), Instytut Geografii UJ Kraków: 341-347.

Mizgajski A. 1999: Krajobrazowe odniesienia ekologii. Ekologia krajobrazu. W: Kompendium wiedzy o ekologii (red. Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T.), PWN Warszawa ? Poznań: 260-277.

Szwed W., Ratyńska H., Danielewicz W., Mizgajski A. 1999: Przyrodnicze podstawy kształtowania marginesów ekologicznych w Wielkopolsce, Katedra Botaniki Leśnej Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań: ss. 144.

Matykowski R., A. Mizgajski 1997: Prämissen der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Grenzgebiets zu Deutschland. W: Die offene Grenze. Forschungsbericht polnisch-deutsche Grenzregion (1991-1993), (red. Lisiecki St.), Verlag für Berlin-Brandenburg, Potsdam: 53-61, 280-297.

Cierniewski J., L. Kozacki, A. Mizgajski, M. Stelmach 1990: Diagnoza obciążeń środowiska przyrodniczego w ujęciu dynamicznym. W: Gospodarka surowcami mineralnymi na tle kształtowania warunków przyrodniczych w Kujawskim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych. (Red. nauk.) Uberman R. Wydawnictwo SGGW-AR, 45, Warszawa: 158-166.

Mizgajski A. 1990: Entwicklung von Agrarlandschaften im Mitteleuropaeischen Tiefland seit dem 19. Jahrhundert in energetischer Sicht. Beispiele aus dem Emsland und Wielkopolska, Münstersche Geographische Arbeiten, 33, Ferdinand Schoeningh ? Padeborn: 110.

Matykowski R., A. Mizgajski 1995: Przesłanki społeczno-gospodarczego rozwoju pogranicza z Niemcami. W: Otwarta granica. Raport z badań na pograniczu polsko-niemieckim 1991-1993 (red. St. Lisiecki), Instytut Zachodni, Poznań: 66-77, 237-254.

Stępniewska M., Grunewald K., Villoslada M., Mizgajski A., 2022: The various faces of transdisciplinarity in research on ecosystem services: Editorial to Special Issue. Ecosystem Services 56 (2022) 101451. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101451

Mizgajski J.T., Mizgajski A. 2022: Globalne, europejskie i polskie dylematy polityki rozwoju wobec zmian klimatu – próba usystematyzowania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 58, 73-92.

Fagiewicz K., Churski P., Herodowicz T., Kaczmarek P., Lupa P., Morawska-Jancelewicz J., Mizgajski A., 2021: Cocreation for Climate Change—Needs for Actions to Vitalize Drivers and Diminish Barriers. Weather Climate and Society vol. 13, nr 3, s. 555-570. DOI:10.1175/WCAS-D-20-0114.1.

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62.

Geneletti D, Adem Esmail B, Cortinovis C, Arany I, Balzan M, van Beukering P, Bicking S, Borges PA, Borisova B, Broekx S, Burkhard B, Gil A, Inghe O, Kopperoinen L, Kruse M, Liekens I, Lowicki D, Mizgajski A, Mulder S, Nedkov S, Ostergard H, Picanço A, Ruskule A, Santos-Martín F, Sieber IM, Svensson J, Vačkářů D, Veidemane K (2020) Ecosystem services mapping and assessment for policy- and decision-making: Lessons learned from a comparative analysis of European case studies. One Ecosystem 5: e53111.

Zwierzchowska I., A. Mizgajski, 2019: Potencjał zielonej infrastruktury w miastach do świadczenia usług ekosystemowych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 47/2019.

Zwierzchowska I., Fagiewicz K., Poniży L., Lupa P., Mizgajski A., 2019: Introducing nature-based solutions into urban policy – facts and gaps. Case study of Poznań. Land Use Policy 86, 161-175.

Burkhard B., Maes J., Potschin-Young M. B., Santos-Martín F., Geneletti D., Stoev P., Kopperoinen L. i in., 2018: Mapping and assessing ecosystem services in the EU – Lessons learned from the ESMERALDA approach of integration. One Ecosystem 3, e29153

Stępniewska M., Lupa P., Mizgajski A., 2018: Drivers of the ecosystem services approach in Poland and perception by practitioners. Ecosystem Services, 33: 59-67

Stępniewska M., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2018: Capability of the Polish legal system to introduce the ecosystem services approach into environmental management. Ecosystem Services, 29 (Part B): 271-281

Zwierzchowska I., Hof A., Iojă I-C., Mueller Ch., Poniży L.,Breuste J., Mizgajski A., 2018 – Multi-scale assessment of cultural ecosystem services of parks in Central European cities. Urban Forestry & Urban Greening, 30: 84-97

Stępniewska M., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2017: Capability of the Polish legal system to introduce the ecosystem services approach into environmental management. Ecosystem Services, 29 (Part B): 271-281

Borysiak J., Mizgajski A., Speak A. 2017. Floral biodiversity of allotment gardens and its contribution to urban green infrastructure. Urban Ecosystems 20(2): 323-335

Zepp H., Mizgajski A., Mess C., Zwierzchowska I., 2016: A Preliminary Assessment of Urban Ecosystem Services in Central European Urban areas. A Methodological Outline with Examples from Bochum (Germany) and Poznań (Poland). Berichte. Geographie und Landeskunde, 90, 1: 67 – 84

Borysiak J., Mizgajski A., 2016: Cultural services provided by urban allotment garden ecosystems. Ekonomia i Środowisko, 4(59), s. 292-306

Speak A.F., Mizgajski A., Borysiak J., 2015: Allotment gardens and parks: Provision of ecosystem services with an emphasis on biodiversity. Urban Forestry &Urban Greening 14 (2015): 772-781.

Mizgajski A., Bernaciak A., Kronenberg J., Roo-Zielińska E., Solon J., Śleszyński J. 2014: Development of the ecosystem services approach – state of issue in Poland. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 10-19.

Kostrzewski A., Mizgajski A., Stępniewska M., Tylkowski J. 2014: The use of Integrated Environmental Programme for ecosystem services assessment. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 94-101.

Lupa P., Mizgajski A. 2014: The influence of the data analysis scale on the estimated size of ecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 125-136.

Mizgajski A., Walaszek M., Kaczmarek T. 2014: Preconditions for life quality in the communes of Poznań Agglomeration – an attempt at quantitative approach. Quaestiones Geographicae 33(4), Poznań : 67-80.

Łowicki D., Mizgajski A. 2013: Typology of physical-geographical regions in Poland in line with land-cover structure and its changes in the years 1990-2006. W: Geographia Polonica, vol. 86, issure 3, Warszawa : 255-266.

Mizgajski A., Stępniewska M., 2012: Ecosystem services assessment for Poland – challenges and possible solutions. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 54-73.

Mizgajski A., Breuste J., Albert Ch., Gruehn D., Kozova M., Miklòs L., Mörtberg U. 2010: Implementation of landscape ecological knowledge – achievements and challenges. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVIII: 9-14.

Mizgajski A., Bródka S., Fagiewicz K., Kijowska J., Łowicki D, Markuszewska I., Poniży L. 2010: Natural conditions as a premise for the development of the Poznań urbanised area. [W:] Implementation of landscape ecological knowledge in practice, Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom XXVIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 91-100.

Mizgajski A. 2010: Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne. Ekonomia i Środowisko 1(37), Białystok : 10-19.

Mizgajski A., Stępniewska M. 2009: Zastosowanie koncepcji świadczeń ekosystemów i świadczeń infrastrukturalnych w programowaniu gospodarki ściekowej. Przykład Wielkopolski. Ekonomia i Środowisko 1(35), Białystok : 125-139.

Mizgajski A., Machnicki M. 2009: Prawidłowości w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych. Przykład Poznania. [W:] Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXIV,  Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa-Poznań: 115-124.

Mizgajski A. 2008: Zarządzanie środowiskiem i jego pozycja w badaniach geograficznych. Przegląd Geograficzny 80, 1, Warszawa : 23-37.

Mizgajski A. 2008: Zarządzanie krajobrazem jako aspekt zarządzania środowiskiem. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XX, Klasyfikacja Krajobrazu. Teoria i Praktyka, Warszawa : 147-151.

Mizgajski A. 2007: Development of rural landscape in Wielkopolska in reference to metabolism of agroecosystems. Quaestiones Geographicae, 26A, Series A: Physical Geography, Poznań : 39-51.

Łowicki D., Mizgajski A. 2005: Zmiany krajobrazu kulturowego Wielkopolski w okresie transformacji (1989-2000) i opisujące je kategorie użytkowania terenu. Przegląd Geograficzny 77, 4, Warszawa: 551-568.

Mizgajski A. 2003: Walory przyszłego parku krajobrazowego na sandrze nowotomyskim. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Z. 9(11), Poznań: 66-78.

Mizgajski A. 2003: Umweltaspekte der Transformation in Polen und den neuen Bundesländern. W: Der Transformationsprozess in (Ost-)Deutschland und in Polen (Red. Stöber G.), Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Band 111, Hannover: 125-134.

Miizgajski A. 2003: Grundzüge und Triebkräfte der Kulturlandschafsentwicklung In der Wielkopolska-Wojewodschaft im Zuge des postsozialistischen Transformationsprozesses.  Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften, Reihe A: Geographie und Geoökologie. Band 25, Halle (Saale: 79-86.

Łowicki D., Mizgajski A. 2003: Integrowanie planowania przestrzennego i ochrony środowiska w prawodawstwie niemieckim. Odniesienia dla Polski. W: Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej (red. R. Domański), PAN, Biuletyn KPZK, Z. 204, Warszawa: 143-157.

Mizgajski A., Andrzejewska-Wierzbicka M. 2003: Formy oddziaływania na środowisko przetwórstwa mięsnego w świetle przepisów prawa. Problemy Ocen Środowiskowych, Nr 3(22), Gdańsk-Oliwa: 46-52.

Mizgajski A. 2001: Ochrona przyrody w Polsce na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju. W: Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Z. 7(9), Poznań: 22-30.

Błażejewski R., Mizgajski A. 2001: Określanie hierarchii potrzeb inwestycyjnych w gospodarce ściekowej. Inżynieria Środowiska. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne Nr 142, Z.15, Białystok: 141-146.

Mizgajski A. 2000: Cechy ekologicznie podtrzymywalnego rozwoju Poznania w świetle form metabolizmu miasta i struktury przestrzennej. W: Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów (red. R. Domański), PAN, Biuletyn KPZK, Z. 192, Warszawa: 221-244.

Macias A., Mizgajski A.1998: Metabolizm Poznania w kategoriach ekologii miasta. W: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania (red. R. Domański), PAN, Biuletyn KPZK, Z. 181, Warszawa: 103-116.

Mizgajski A. 1996: Uwarunkowania przyrodniczo-geograficzne sytuacji gospodarczej na terenie parków krajobrazowych w Wielkopolsce, Biuletyn Parków krajobrazowych Wielkopolski, Z. 1(3), Poznań: 9-20.

Matykowski R., Mizgajski A.1996: Przesłanki rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza polsko-niemieckiego. W: Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (red. Chojnicki Zb., Stryjakiewicz T.), PAN, Biuletyn KPZK Z. 171, Warszawa: 43-57.

Mizgajski A. 1994: Problemy ochrony środowiska rolniczego w Wielkopolsce, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCLXVIII, Melioracje i inżynieria środowiska, 15, Część 1 : 5-15.

Mizgajski A., A. Macias 1993: Osada jako „węzeł” w przepływie energii i materii w ujęciu historycznym, Przegląd Geograficzny T. LXV, Z. 3-4: 398-407.

Mizgajski A. 1992: Ökologische Krisen als Umbruchsphasen der Agrarlandschaftsentwicklung. Beispiele aus dem Mitteleuropaeischen Tiefland, w: Materialien zur Didaktik der Geographie, Heft 15, Teil 1. Trier: 301-311.

Mizgajski A. 1991: Die Behandlung der neuesten sozialen und wirtschaftlichen    Entwicklung    Polens    in    den Geographieschulbuchern der Bundesrepublik Deutschland.  W: Deutschland   –   Polen   –   Europa.    Deutsch-polnische Schulbuchgespräche in Geographie 1989/1990. Red. Hillers E. Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts. 71, Braunschweig: 99-103.

Parysek J.J., Mizgajski A. 1991: Główne problemy zastosowań praktycznych geografii polskiej. W: Chojnicki Z., Podstawowe problemy metodologiczne polskiej geografii. Wyd. Naukowe UAM, Seria Geografia nr 48, Poznań:301-320.

Mizgajski A., M. Michaelis 1990: Geograficzna interpretacja satelitarnych obrazów wielospektralnych systemu „thematic mapper” – przykład z zachodniej części Niżu Środkowoeuropejskiego. Fotointerpretacja w geografii, X(20), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1089, Katowice: 51-72.

Mizgajski A., K. Kafel-Głębowska 1990: Przeobrażenia krajobrazu rolniczego od XIX wieku na przykładzie wsi Zamorze koło Pniew Wielkopolskich. Badania Fizjograficzne nad polską Zachodnią, XLI, Seria A, Geografia Fizyczna: 75-85.

Balcerkiewicz St., J. Chmiel, K. Głębowska, L. Kozacki, A. Mizgajski 1990: Stan środowiska przyrodniczego i jego waloryzacja na obszarze KOSW. W: Gospodarka surowcami mineralnymi na tle kształtowania warunków przyrodniczych w Kujawskim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych. (Red. nauk.) Uberman R. Wydawnictwo SGGW-AR, 45, Warszawa: 146-157.

Kozacki L., Mizgajski A. 1990: Koncepcja metodyki studium krajobrazowo-ekologicznego obszaru eksploatacji surowców węglanowych. W: Gospodarka surowcami mineralnymi na tle kształtowania warunków przyrodniczych w Kujawskim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych. (Red. nauk.) Uberman R. Wydawnictwo SGGW-AR, 45, Warszawa: 167-183.

Mizgajski A. 1989: Die Inhalte über die Volksrepublik Polen in der Geographieschulbucher und Atlanten der Bundesrepublik Deutschland auf dem Hintergrund der Schulbuchempfehlungen. W: Die Bundesrepublik Deutschland und die Volksrepublik Polen. Red. Hillers E. Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts. 61, Braunschweig:65-80.

Mizgajski A. 1989: Zmiany informacji o Polsce w szkolnych podręcznikach geografii wydawanych w Republice Federalnej Niemiec w okresie działania Wspólnej Komisji Podręcznikowej. W: „Rola geografii w kształtowaniu świadomości ekologicznej uczniów”. VII Sympozjum Geografów Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN 23-29 maja 1988, Oldenburg: 35-44.

Mizgajski A. 1989: Veränderungen der Inhalte uber Polen in den  Geographielehrbüchern  der  Bundesrepublik  Deutschland aufgrund   der   Zusammenarbeit   der   deutsch-polnischen Schulbuchkommission. W: Die Bundesrepublik Deutschland und die Volksrepublik   Polen.   Red.   Hillers   E.   Studien   zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts. 61, Braunschweig: 195-203.

Mizgajski A. 1989: Diversity of the valley natural environment in the Arctic region.  Ebbadalen in Olav V Land.  Central Spitsbergen. Polish Polar Research, 10, 3: 443-456.

Mizgajski A. 1988: Ocena informacji o Polsce w nowych podręcznikach szkolnych do geografii i atlasach wydawanych w Republice Federalnej Niemiec. W: Geograficzne problemy rolnictwa w Polsce. VI Sympozjum Geografów Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN, Tom XVI, Instytut Zachodni, Poznań:. 9-24.

Mizgajski A. 1988: Historical Changes of Energy Input into Agroecosystems and their Landscape Ecological Consequences, the Lingen/Emsland County  (West Germany) Case Study. Agriculture, Ecosystems and Environment. 20: 245-258.

Cierniewski J., A. Kijowski, A. Mizgajski 1988: The influence of surface soil moisture on the spectral response of soil cover in the sensitive region of infrared film. W: Polskie Tow. Gleb. Prace Komisji Naukowych. V/42 IIIeme Colloque • Pedologie-Teledetection-Informatique, Jabłonna 1-7.06.1981: 45-62.

Mizgajski A.  1987:  Anthropogener Energieeinsatz und sein Einfluss auf die   Agrarlandschaftsentwicklung seit dem 19. Jahrhundert   im   Altkreis   Lingen/Emsland.   Münstersche Geographische Arbeiten, Z. 26: 147-159.

Mizgajski A. 1986: Niektóre uwarunkowania przepuszczalności warstwy przypowierzchniowej w rolniczo użytkowanych geokompleksach młodoglacjalnych. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, T. XXXVI, Seria A, Geografia fizyczna: 137-154.

Mizgajski A. 1986: Zur Entwicklung der Agrarlandschaft im Ałtkreis  Lingen/Emsland  im  19.  und  20.  Jh.  und  ihre wirtschaftlichen Ursachen. Neues Archiv für Niedersachsen, 35, Z. l: 68-82.

Mizgajski A., D. Sołowiej,   1986:   Bewertung   der Rekreationsattraktivität der Insel Wolin auf verschiedenen Planungsebenen  betrachtet.   Acta  Universitatis  Nicolai Copernici, Geografia XXI, Z. 67: 149-154.

Parysek J.J., A. Mizgajski, 1986: The principal problems of polish geography’s practical applications. Concept and Methods in Geography, Vol. L: 127-147.

Mizgajski A.  1985: Spatial relationships between selected properties of young-glacial geocomplexes in agricultural use. Quaestiones Geographicae, vol. 9: 107-117.

Mizgajski A. 1984: Czynniki różnicujące temperaturę radiacyjną użytków rolnych w obszarze młodoglacjalnym na obrazach termalnych wykonanych 14.04.1980 po zachodzie słońca. Fotointerpretacja w Geografii, VII (17): 82-93.

Mizgajski A. 1983: Przydatność lotniczych obrazów wielospektralnych do badania zróżnicowania lasów na przykładzie z Wielkopolskiego Parku Narodowego. Fotointerpretacja w Geografii, VI (16): 91-109.

Parysek J.J., A. Mizgajski, 1983: Główne problemy zastosowań praktycznych geografii polskiej. W: Ogólnopolska Konferencja metodologiczna „Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii”, Rydzyna 27-30 czerwca 1983, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu: 34.

Bartkowski T., A. Mizgajski 1981: Przyrodnicze warunki rozbudowy osad rozwojowych w Polsce na wybranych przykładach z Wielkopolski w aspekcie kontinuum i transurbacji. W: Bartkowski T.: Transurbacje miast Wielkopolski i niektóre zagadnienia ich rozwoju oraz zastosowanie do nich niektórych metod fizjografii urbanistycznej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Seria Geografia nr 22, Poznań: 182-197.

Mizgajski A. 1980: Przydatność wybranych rodzajów zdjęć lotniczych do zróżnicowania drzewostanów na przykładzie centralnej części Wielkopolskiego Parku Narodowego. W: Konferencja Naukowo-Techniczna: Fotogrametria i fotointerpretacja w leśnictwie. Rogów 24-25.11.1980: 21-30.
Mizgajski A. 1979: An attempt to discern spatial surface units on behalf of their ability to selfregulation of their ecosystem on the example of a section of the Great Polands National Park.  W: Bartkowski T., L. Zimowski:  Selected problems of Urban Ecology Polish Academy of Science. Poznań Branch: 51-55.

Mizgajski A. 1979: Próba wydzielenia na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego geokompleksów według ich zdolności do samoregulacji. W: Ocena atrakcyjności środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki i rekreacji na różnych poziomach i etapach planowania. Materiały z konferencji naukowej 19-20.11.1977 AWF Poznań, Monografie 116: 57-72.

Mizgajski A. 1978: Przyrodnicze warunki rozbudowy wybranych osad rozwojowych w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. T. XXXI, Seria A, Geografia Fizyczna: 127-142.

Erhard M., Teller A., Maes J, Meiner A., Berry P., Smith A., Eales R., Papadopoulou L., Bastrup-Birk1*, Eva Ivits B., Royo Gelabert E., Dige G., Petersen J-E., Reker J., Cugny-Seguin M., Kristensen P., Uhel R., Estreguil Ch., Fritz M., Murphy P., Banfield N., Ostermann O., Abdul Malak D., Marín A., Schröder Ch., Conde S., Garcia-Feced C., Evans D., Delbaere B., Naumann S., Davis M., Gerdes H., Graf A., Boon A., Stoker B., Mizgajski A., Santos MartinF., Jol A., Lükewille A., Werner B., Romao C., Desaulty D., Larsen F. W., Louwagie G., Zal N., Gawronska S., Christiansen T. 2016, MAPPING AND ASSESSMENT OF ECOSYSTEMS AND THEIR SERVICES. MAPPING AND ASSESSING THE CONDITION OF EUROPE’S ECOSYSTEMS: PROGRESS AND CHALLENGES. European Union, S. 179

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2016. Zielona infrastruktura. W: Kaczmarek T. Mikuła Ł. (red.) KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ, ss.51-58

Łowicki D., Mizgajski A. 2016 Krajobraz kulturowy otwarty. W: Kaczmarek T. Mikuła Ł. (red.) KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ, ss. 115-118

Mizgajski A., Zwierzchowska I. 2011: Osnowa przyrodnicza powiatu poznańskiego. W: Kronika powiatu poznańskiego 2-2011, Poznań : 5-12.

Mizgajski A. 2011: Biznes a ekologia. Ecomanager 4/2011, Poznań : 38-39.

Mizgajski A. 2010: Przyrodnicza dyskusja panelowa nt. Ekologiczno-krajobrazowe uwarunkowania funkcjonowania systemu miasta. W: Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (red. Madurowicz M.), Warszawa : 487-504.

Mizgajski A. 2009: Koncepcja zrównoważonego rozwoju – impuls czy pułapka dla ochrony przyrody. W: Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych?, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa : 18-21.

Mizgajski A. 2008: Jakość środowiska jako czynnik jakości miejsca w świetle koncepcji świadczeń ekosystemów. W: XVII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego, Poznań : 237-243.

Mizgajski A. 2008: System ocen oddziaływania na środowisko w procesie przemian. Problemy ocen środowiskowych 2(41),Gdańsk: 11-12.

Mizgajski A. 2008: Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy w Polsce. Gospodarka Wodna 11/2008, Warszawa : 442-443.

Mizgajski A. 2007: Umowy międzynarodowe dotyczące zmian klimatu. W: Zmiany klimatu – szanse, zagrożenia i adaptacje, UAM, Poznań : 5-7.

Mizgajski A. 2007: Krajobraz i jego dzieje. W: Przyroda Wielkopolski (red. Łęcki W.),  Poznań : 14-45.

Mizgajski A. 2007: Ochrona środowiska. W: Przyroda Wielkopolski (red. Łęcki W.),  Poznań : 354-373.

Mizgajski A., Łankiewicz E. 2007: Dzikie wysypiska odpadów. Diagnoza problemu na przykładzie Poznania. Przegląd Komunalny 10/2007, Poznań : 34-35.

Mizgajski A. 2006: Strategie – Umsetzungsprobleme – Handlungsbedarf in Polen. W: Umweltkooperationen in der erweiterten Europaeischen Union. 11. Internationale Sommerakademie St. Marienthal (red. Brickwedde F., Witte U.), Berlin : 25-30.

Kostrzewski A., Mizgajski A., Zwoliński Z. 2006: Typology of Cross-Boundary Fluxes of Mineral Matter Between Geoecosystems of Ebbadalen, Central Spitsbergen. W: Fourth ESF SEDIFLUX Science Meeting and First Workshop of I.A.G./A.I.G. SEDIBUD, Trondheim 29.10.-2.11. : 52.

Mizgajski A. 2005: Uwarunkowania i kierunki gospodarowania zasobami wodnymi w strategii gospodarki wodnej. Problemy ocen środowiskowych 4(31),Gdańsk: 3-8.

Mizgajski A. 2005: Farmers’ duties resulting from legal acts. W: Management and protection of water resources in rural areas (ed. Ryszkowski L., Kędziora A., van Es H.), Poznań : 59-62.

Mizgajski A. 2004: Człowiek i środowisko W: Wielkopolska. Nasza kraina (red. Łęcki W.), t. I, Poznań: 176-179.

Mizgajski A. 2004: Ziemia i jej zasoby. W: Wielkopolska. Nasza kraina (red. Łęcki W.), t. I,  Poznań: 180-195.

Mizgajski A. 2004: Krajobrazy. W: Wielkopolska. Nasza kraina (red. Łęcki W.), t. I, Poznań: 259-266.

Mizgajski A. 2004: Ochrona środowiska. W: Wielkopolska. Nasza kraina (red. Łęcki W.), t. I, Poznań: 318-323.

Mizgajski A. 2003: Przyroda Polski od świtu do zmierzchu – wrażenia i realia. W:  Fiszer M., Od świtu do zmierzchu, Poznań: ss. 9.

Mizgajski A. 2003: Gospodarka odpadami w 6. Programie Działań Unii Europejskiej w ochronie środowiska. Wyzwania dla Polski. W: Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami. V Jubileuszowe Forum Gospodarki Odpadami, Gniezno-Poznań: 133-136.

Mizgajski A., Lesińska G. 2002: Programowanie ochrony środowiska jako problem badawczy i przedmiot dydaktyki, w: Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. X konferencja metodyczna. (red. Fabisiewicz M., Jankowski K.), Olsztyn – Stare Jabłonki: 43-49.

Mizgajski A. (red.) 2002: Dodatek Edukacja ekologiczna. Przegląd Komunalny. 12/2002, Poznań: 35-50.

Mizgajski A. 2002: Wybrane problemy kształcenia kadr ochrony środowiska. Przegląd Komunalny. Dodatek Edukacja ekologiczna 12/2002, Poznań: 41-43.

Mizgajski A. 2002: Zmiany krajobrazu Wielkopolski spowodowane działalnością rolniczą. Kronika Wielkopolski Nr 1(101), Poznań: 5-17.

Mizgajski A. 2002: Współczesność miasta i gminy. W: Mosina. 700 lat. Album jubileuszowy (red. Łęcki W.), Warszawa-Poznań-Mosina: 31-42.

Mizgajski A. 2001: Geodiversity as an aspect of sustainable agriculture, w: Environmental Management of the Rural Landscape in Central and Eastern Europe, 1-6.09.2000 Podbanske:105-106.

Mizgajski A. 2000: Ochrona środowiska w strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. W: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 1999. Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Poznań: 9-20.

Mizgajski A. 2000: Systemy zarządzania środowiskowego w polityce ekologicznej państwa. W: I Forum Środowiskowe: „Efektywność funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 – doświadczenia z polskich i międzynarodowych wdrożeń „– materiały konferencyjne, Poznań-Piła 21-24 lutego 2000:17-21.

Miizgajski A. 2000: Problemy wdrażania powiatowych systemów gospodarki odpadami. Przegląd Komunalny 8/2000, Poznań: 22-24.

Mizgajski A. 1998: Główne problemy ochrony środowiska na terenach wiejskich w województwie poznańskim, Przegląd Komunalny 7(9), Dodatek Specjalny, Poznań: 23-24.

Mizgajski A. 1997: Ewolucja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w skali regionalnej – przykład województwa poznańskiego. W: XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB – Inżynieria i gospodarka komunalna T. 2:155-161.

Mizgajski A. 1997: Zakres merytoryczny planów ochrony dla parków krajobrazowych w województwie poznańskim, Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski Z. 2(4), Poznań:  93-98.

Janyszek Sł., Kukorowski W., Mizgajski A., Urbański P. 1997: Ścieżka dydaktyczna „Jary koło Chalina”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Poznańskiego, Poznań: ss. 32.

Mizgajski A. 1996: Environment protection in the rural areas of Wielkopolska region. W: Landscape diversity: a chance for the rural community to achieve a sustainable future (red. red. Ryszkowski L., G. Pearson, St. Bałazy), Research Centre for Agricultural and Forest Environment of the Polish Academy of Science, Poznań:  219-221.

Mizgajski A. 1995: Ochrona środowiska na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. W: „Zasady ekopolityki w     rozwoju obszarów wiejskich”, Materiały z Sesji Wyjazdowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej (red. Ryszkowski L., S. Bałazy), Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 99-106.

Mizgajski A. 1995: Changing Factors of Solid Waste Management in the Greater Poland Region. W: Proceedings of the ISWA 25th Anniversary World Congress on Waste Management, 15-20 Oct. Vienna (publikacja na CD).

Mizgajski A., Macias A. 1994: A settlement as a node in the energy flow. A historical approach. W: Landscape research and its applications in environmental managment, Wyd. IALE, Warsaw: 85-89.

Kosturkiewicz A., Mizgajski A. 1993: Zasady wyboru kierunków działania i priorytetów w realizacji Programu. W: Program ochrony środowiska do roku 2010 dla województwa poznańskiego. Studia i materiały, Urząd Wojewódzki w Poznaniu: 134-137.

Mizgajski A. 1993: Europejczycy – część systemu przyrodniczego Ziemi, Problemy, 2(558) luty 1993: 26-29.

Mizgajski A., D. Sołowiej 1993: Człowiek i przyroda w Wolińskim Parku Narodowym, Trasa pierwsza: Międzyzdroje, Góra Kawcza, Rezerwat żubrów, Międzyzdroje, Poznań – Międzyzdroje: ss. 19.

Mizgajski A., D. Sołowiej 1993: Człowiek i przyroda w Wolińskim Parku Narodowym, Trasa druga: Wapnica, Jezioro Turkusowe, Lubin, Poznań – Międzyzdroje: ss. 19.

Mizgajski A. 1991: Głos w dyskusji. W: Rola planowania krajobrazu w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Materiały z IV Konferencji naukowej Klubu Ekologii Krajobrazu PTG. (Red.) Mityk J.: 117-119.

Mizgajski A. 1990: Ocena informacji o Polsce w podręcznikach geografii w Republice Federalnej Niemiec w świetle aktualnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. W:  Międzyrzecze Wisły i Sanu. Przykład regionu przeobrażonego przez górnictwo siarki i przemysł. VIII Sympozjum Geografów Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL – RFN. 5-10 czerwca 1989 r., Tarnobrzeg. (Red. B. Kortus, Z. Kulak)  Seria: Materiały Konferencji Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN nr 16, Poznań: Instytut Zachodni:19-23.

Mizgajski A. 1989: Osnowa pomiarów sytuacyjno-wysokościowych wschodniego pobrzeża Petuniabukta (Ziemia Olafa V Spitsbergen). Spraw.-Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr. 106 za 1987: 180-183.

Mizgajski A. 1989: Fizyczno-geograficzne jednostki przestrzenne Ebbadalen (Ziemia Olafa V – Spitsbergen). Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr., 106 za 1987:  177-180.

Mizgajski A., 1988: The Development of the Rural Landscape as a Result of Human Impact on Energy Flow in Agro-ecosystems, Case Studies of Wielkopolska and Emsland. W: Spatial and Functional Relationships in Landscape Ecology. October 3-7, 1988 Zemplinska Sirava. VIIIth International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. Vol. 2, Bratislava 1988, Slovenska akademia vied: 179-186.

Miizgajski A. 1988: Energieeinsatz in Agrarökosystemen und seine landschaftlichen    Folgen. W: Geographische Landschaftsforschung in Agrarräumen und urbanen Räumen. Teil II. Martin-Luter-Universitaet Halle-Wittenberg, Wissenschaftliche Beitrage 1988/29 (Q 20), Halle (Saale): 124-129.

Mizgajski A. 1988: Intensywność migracji środków agrochemicznych na użytkach rolnych w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego i wynikające stad zagrożenia środowiska. W: Wielkopolski Park Narodowy. Problemy Ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Red. Dąbska I., St. Bałazy, R. Pawuła. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, PWN Warszawa-Poznań: 31-34.

Kozacki L., A. Mizgajski, 1988: Koncepcja metodyki studium krajobrazowo-ekologicznego obszarów eksploatacji surowców skalnych. Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr., 105 za 1986: 146-149.

Mizgajski A.,1987: Znaczenie form energii wprowadzanej do agrogeokompleksów dla rozwoju krajobrazu. Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr. 104 za 1985: 208-211.

Mizgajski A., 1985: Die Veränderungen von Agrargeokomplexen als Ergebnisse menschlicher Einwirkung in der Energiefluss. W: VII i Internationales   Symposium   über  die   Problematik   der  Ökologischen Landschaftsforschung, 21-26 Oktober 1985 Pecinok, Slovenska akademia ved, Bratislava 1985, Vol.2:7.

Mizgajski A. 1984: Importance of the historical point of view in the investigations of tendencies into the structural development in agricultural geocomplexes. W: Methodology in landscape ecological research and planning, vol. 5, Proceedings of the first international seminar IALE, 15-19 October 1984, Roskilde (Danemark): 197-199.

Mizgajski A. 1984: Związki przestrzenne wybranych cech geokompleksów użytkowanych rolniczo w obszarach młodoglacjalnych. Sprawozdania Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr. 100 za 1982: 182-185.

Cierniewski J., A. Kijowski, A. Mizgajski 1981: Wpływ wilgotności powierzchniowej warstwy gleby na odpowiedź spektralną pokrywy glebowej w zakresie czułości filmu podczerwonego. W: X Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji, Streszczenia referatów, Gdańsk 24-26.09.1981: 16-18.

Mizgajski A. 1976: Badania w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska w 1974 roku. Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, VI, 1(23): 54-58.

Mizgajski A. 1975: Badania geograficzne na rzecz ochrony i kształtowania środowiska człowieka. Problemy studenckiego Ruchu Naukowego, V, 1(17): 84-87.

Mizgajski A. 1975: Ocena stref brzegowych wyspy Wolin oraz jezior na wyspie dla potrzeb plażowania i kąpieli. W: IX Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów. Poznań-Świnoujście 15-19.04.1975: 29-30.