logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. dr hab. Janina Borysiak


Pokój: L116
Telefon: +48 61 829 6245
e-mail: janina.borysiak@amu.edu.pl
godziny dyżurów: poniedziałek 15:00 – 17:00, piątek 12:00 – 14:00


  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Polskie Towarzystwo Botaniczne
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne
  • Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
  • Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
  • International Association for Landscape Ecology
  • International Association of Geomorphologists

Szata roślinna i jej uwarunkowania – badania na poziomach: populacyjnym, biocenotycznym i krajobrazowym

Ochrona i kształtowanie bioróżnorodności szaty roślinnej oraz zrównoważone zarządzanie zasobami roślinnymi, w tym opracowania koncepcyjne związane z: utrzymaniem lub poprawą właściwego stanu populacji i siedlisk przyrodniczych Natura 2000, kompensacją przyrodniczą, monitoringiem środowiska przyrodniczego i rewaloryzacją zabytkowych założeń zieleni

Ekologia krajobrazu, szczególnie struktura i funkcjonowanie geoekosystemów dolin rzecznych oraz obszarów rolniczych, a także wybrane aspekty z ekologii miasta

Diagnozy na potrzeby planowania przestrzennego oraz ocen oddziaływania na środowisko, w tym m. in. planów ochrony, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowań ekofizjograficznych, prognoz do planów przestrzennego zagospodarowania i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko