logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Projekty

Pracownicy Zakładu Geografii Kompleksowej uczestniczą w nowym programie Horyzont Europa  pt. Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital (HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-07). Głównym celem projektu jest dostarczenie naukowych informacji służących wspieraniu ochrony, odbudowy oraz zrównoważonego i neutralnego dla klimatu użytkowania ekosystemów w UE do 2030 r. Kluczowe wyzwania projektu obejmują zbadanie relacji pomiędzy bioróżnorodnością a usługami ekosystemowymi oraz włączenie ich do polityki UE. Konsorcjum skupia ekspertów ze wszystkich państw członkowskich UE, krajów stowarzyszonych i regionów zamorskich UE oraz interesariuszy z różnych sektorów publicznych i biznesowych. W projekcie uczestniczą wiodący eksperci w różnych dziedzinach nauki (ekolodzy, ekonomiści, socjolodzy) oraz styków nauka-polityka-biznes, biorący wcześniej udział w działaniach powiązanych (OpenNESS, ESMERALDA, MAIA, MAES, ESP, IPBES, BD Partnership). Całkowity budżet projektu wynosi 13 mln. €, a jego wykonanie zaplanowano na 5 lat.

Więcej informacji o projekcie SELINA jest dostępnych na stronie https://www.project-selina.eu/

Prof. UAM dr hab Damian Łowicki reprezentuje Polskę jako członek Komitetu Zarządzającego w projekcie COST Action (CA21158) pt. Enhancing Small-Medium IsLands resilience by securing the sustainability of Ecosystem Services (SMILES). Celem projektu jest stworzenie platformy dla skoordynowanych interdyscyplinarnych badań nad mapowaniem i oceną usług ekosystemowych na małych i średnich wyspach europejskich. Efektem projektu będzie synteza i wzmocnienie bazy wiedzy na temat ochrony obszarów wyspiarskich i przyczynienie się do ich zrównoważonego rozwoju. Czas trwania 22.09.2022 – 21.09.2026.

Szacuje się, że w związku z rozwojem technologii zwłaszcza w zakresie ICT, nie znamy obecnie 40% zawodów przyszłości. Wiemy też, że zmiany środowiskowe wywołane przez człowieka kolejno w ciągu 11 (do 2030), a następnie 20 lat (2050) stanowić będą jeden z kluczowych elementów dalszego rozwoju ludzkości. Dlatego powstał CODE FOR GREEN – rodzina autorskich programów Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych, które przygotowują dzieci i młodych do tego, by dzięki zdobytym umiejętnościom oraz chęci ich dalszego rozwijania w przyszłości mogli rozwiązywać problemy środowiskowe z wykorzystaniem technologii i programowania. Umożliwia zdobycie i rozwijanie przez dzieci umiejętności XXI wieku, w tym umiejętności cyfrowych, które powalają na realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. #CfGy dzięki zastosowaniu autorskiej metodologii pracy rozwija umiejętności miękkie: inicjatywność, kreatywność, współodpowiedzialność, empatię, współpracę niezbędne w przyszłych zawodach. Zwiększa zainteresowanie uczniów tak zdolnych jak i wymagających wsparcia, w tym dziewcząt, kierunkami kształcenia w obszarze STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math). Projekt adresuje wyzwania Agendy 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju – Sustainable Development Goals. W jego ramach powstają innowacyjne pracownie badawczo-programistyczne zaprojektowane w duchu STEAM.

W ramach #CfGy pracownicy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej prowadzą mentoring skierowany do nauczycieli oraz warsztaty dla młodzieży ze szkół uczestniczących w programie. Osoby reprezentujące UAM w projekcie to prof. dr hab. Andrzej Mizgajski oraz prof. UAM dr hab. Damian Łowicki.

CODE FOR GREEN wystartował w 2018 roku. W programie uczestniczy obecnie 160 uczniów z 8 placówek w Polkowicach, Wrześni, Poznaniu, którzy rozwijają się w pracowniach #CfGy. Działania programu Code for Green – Youth finansowane są ze środków fundacji terre des hommes, Volkswagen Belegschaftsstiftung.

Zakład Geografii Kompleksowej jako promotor realizuje projekt pt. Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – Podejście stosowane. Głównym celem projektu jest przeniesienie ogólnej i szczegółowej wiedzy naukowej na temat usług ekosystemowych istniejącej w Europie do procesu rozpoznania i oceny usług ekosystemowych w Polsce. Wymaga to integracji rozwiniętej wiedzy naukowej z zainteresowaniami i kompetencjami urzędników, a także umiejętności ekspertów uczestniczących w procedurach.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.09.2023.

Więcej informacji na stronie projektu

Zakład Geografii Kompleksowej i Zakład Analizy Regionalnej uczestniczy wraz z 7. partnerami z Europy w projekcie TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 824489 – H2020-SwafS-2018-2020 Science with and for Society). Projekt obejmuje wszechstronny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatu, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym).

W ramach realizacji projektu zidentyfikowane zostaną możliwości, czynniki oraz bariery związane z wdrażaniem działań interwencyjnych dotyczących adaptacji do zmian klimatu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wyzwania związane z akceptacją, poziomem wykonalności oraz ograniczeniami regulacyjnymi w sześciu pilotażowych regionach leżących w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Serbii, Polsce i Białorusi. Wybrane regiony odpowiadają różnorodności podejść polityki rozwoju do łagodzenia skutków zmian klimatycznych w zależności od uwarunkowań geograficznych, funkcjonalnych i politycznych (Europa Centralna – Europa Południowa, Europa Wschodnia – Europa Zachodnia, region miejski – region wiejski, regiony UE – regiony spoza UE).

Ponadto zostaną zdefiniowane i zaadaptowane innowacyjne strategie komunikacyjne oraz formaty działań na rzecz dialogu. Poprzez zastosowanie metodologii mapowania partycypacyjnego oraz „Living Lab” różnorodni partnerzy (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców i władz regionalnych) zostaną włączeni do projektu jako jego aktywni współrealizatorzy. Dzięki temu określone zostaną rekomendacje, procedury, narzędzia i metodologie dostosowane do różnorodnych celów oraz roli pełnionych przez partnerów zewnętrznych, które jednocześnie będą uwzględniać kluczowe zasady RRI (Responsible Research & Innovation) oraz cele zintegrowanego rozwoju zrównoważonego w kontekście przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu.

Nasz zespół bierze udział w realizacji wszystkich pakietów roboczych, jednak szczególna rola dotyczy opracowania narzędzia do mapowania partycypacyjnego na potrzeby badań nad rolą zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury w działaniach na rzecz klimatu w 6. regionach pilotażowych w Europie.

Osoby reprezentujące UAM w projekcie: prof. UAM dr hab. Paweł Churski (koordynator), prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr hab. Katarzyna Fagiewicz, dr Piotr Lupa, dr Tomasz Herodowicz, mgr Joanna Morawska-Jancelewicz oraz mgr inż. Patryk Kaczmarek.

Okres trwania projektu: 01.01.2019 – 31.12.2022 r.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć w załączonym materiale promocyjnym oraz na oficjalnej stronie internetowej projektu: terrifica.eu oraz http://igsegp.amu.edu.pl/terrifica/. Zachęcamy również do zapoznania się z profilami w mediach społecznościowych: Flickr oraz Twitter.

We wrześniu 2017 roku w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia wniosku o grant do programu: Sustainable Urbanisation Global Initiative – Food-Water-Energy Nexus*, wraz z partnerami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych, został złożony projekt pt.: FEW-meter – zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego. FEW-meter – an integrative model to measure and improve urban agriculture towards circular urban metabolism, (akronim – FEW-meter), który został pozytywnie oceniony i w grudniu 2017 roku zakwalifikowany do realizacji.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest liderem tego projektu, a dr Lidia Poniży z Zakładu Geografii Kompleksowej głównym koordynatorem. W skład polskiego konsorcjum oprócz UAM wchodzą również: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Miasto Gorzów Wielkopolski oraz Polski Związek Działkowców, Okręg w Gorzowie Wielkopolskim.

Projekt rozpoczyna się w czerwcu 2018 roku a jego realizacja przewidziana jest na 3 lata.

*The Sustainable Urbanisation Global Initiative – Food-Water-Energy Nexus, w skrócie SUGI-FWE Nexus, zostało ustanowione  przez Belmont Forum i Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe by zintegrować rozproszone w różnych ośrodkach  na świecie badania i innowacyjne ekspertyzy  w celu znalezienia nowoczesnych rozwiązań  wobec wyzwania jakie stawia przed nami  łańcuch powiązań: Żywność – Woda – Energia (Food-Water-Energy Nexus). SUGI-FWE Nexus stawia sobie jako zadanie  rozwój i opracowanie bardziej elastycznych, aplikacyjnych miejskich rozwiązań, które przyniosą korzyści szeroko pojmowanemu globalnemu rynkowi. SUGI-FWE Nexus jest wspierane przez Komisję Europejską i finansowane w ramach programu Horyzont 2020 ERA-NET , umowa o grant nr 730254

Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczy wraz z 28. partnerami z Europy w projekcie CONNECTING Nature – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 730222) – Inteligentne i zrównoważone miasta: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych o przyrodę czyli tzw. nature-based solution (NBS). Unijne inwestycje oparte na rozwiązaniach środowiskowych mają przyczynić się do poprawy środowiska miejskiego oraz zdrowia i samopoczucia mieszkańców miast, mają również wzmocnić potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy.

Nasz zespół ściśle współpracuje z Miastem Poznań, które w Projekcie pełni funkcję jednego z trzech miast przodujących w zakresie wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie (obok Genk i Glasgow). Podejmujemy w szczególności działania przewidziane w ramach Pakietu Roboczego Nr 3, którego nadrzędnym celem jest prezentacja i dzielenie się doświadczeniami z zakresu skalowania, replikacji i integracji rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach przodujących.

Osoby reprezentujące UAM w projekcie: dr Iwona Zwierzchowska (koordynator), prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr hab. Katarzyna Fagiewicz, dr Lidia Poniży, dr Łukasz Mikuła i dr Piotr Lupa.

Okres trwania projektu: 01.06.2017 – 31.05.2022 r.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie http://connectingnature.eu/.

Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczy wraz z 35. partnerami z Europy w projekcie ESMERALDA – Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 642007). Projekt ma na celu wypracowanie innowacyjnych, elastycznych metod mapowania i oceny świadczeń ekosystemów w skali całej Europy, poszczególnych krajów oraz ich regionów. Ma wesprzeć działania Krajów Członkowskich UE w osiągnięciu celów przyjętych w Strategii Bioróżnorodności UE do 2020 r., dotyczących identyfikacji i mapowania, a także oceny i wyceny świadczeń ekosystemów w Europie.

Osoby reprezentujące Zakład Geografii Kompleksowej UAM w projekcie: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (koordynator), Prof. UAM dr hab. Damian Łowicki, dr Małgorzata Stępniewska oraz dr Piotr Lupa.

Okres trwania projektu: 01.02.2015 – 31.07.2018 r.
Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie http://esmeralda-project.eu.