logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 

Projekty predefiniowane

W Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu realizowane są 3 projekty predefiniowane. Projekty predefiniowane to takie, których sfinansowanie zostało uzgodnione między stronami na etapie negocjacji Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GŁÓWNE TYPY EKOSYSTEMÓW W POLSCE – PODEJŚCIE STOSOWANE (ECOSERV-POL)

 

BUDOWANIE ZDOLNOŚCI KLUCZOWYCH ZAINTERESOWANYCH STRON W DZIEDZINIE ENERGII GEOTERMALNEJ

WZMOCNIENIE OCENY DEPOZYCJI ATMOSFERYCZNEJ W POLSCE

O projekcie ECOSERV-POL

Przedmiotem projektu jest rozpoznanie i ocena usług świadczonych przez główne typy ekosystemów w Polsce w ujęciu aplikacyjnym.

Aby to osiągnąć, w projekcie przewidziano: wyłonienie usług ekosystemowych i ich wskaźników dla głównych typów ekosystemów w Polsce; przeprowadzenie rozpoznania i oceny usług ekosystemowych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej; wykonanie przekrojowych analiz ekologicznych, kulturowych
i ekonomicznych wartości usług ekosystemowych; identyfikację znaczących interakcji wspierających i osłabiających pomiędzy usługami ekosystemowymi oraz istotnych zestawów usług; przygotowanie podręcznika dotyczącego rozpoznania usług ekosystemowych na potrzeby zarządzania środowiskiem; a także działania
w zakresie rozpowszechniania uzyskanych wyników i wymiany wiedzy.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.09.2023.


Cele projektu

Głównymi celami projektu są:

  • Przeniesienie ogólnej i szczegółowej wiedzy naukowej na temat usług ekosystemowych istniejącej w Europie do procesu rozpoznania i oceny usług ekosystemowych w Polsce.
  • Zwiększenie potencjału naukowego w zakresie rozpoznania i oceny usług ekosystemowych.
  • Zwiększenie zdolności administracji i zainteresowanych grup społecznych do wdrażania tego podejścia w zarządzaniu środowiskiem.

Grupę docelową projektu stanowią:

  • Naukowcy – z celem rozwoju i operacjonalizacji wiedzy na temat usług ekosystemowych w Polsce, pozwalających na efektywniejsze uwzględnienie usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem.
  • Przedstawiciele administracji na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym oraz eksperci-praktycy – z celem zwiększenia świadomości uczestników zarządzania środowiskiem w zakresie społeczno-politycznego znaczenia rozpoznania i oceny usług ekosystemowych.
  • Zainteresowane grupy społeczne, w tym aktywiści – z celem poszerzenia świadomości korzyści uzyskiwanych dzięki właściwemu zarządzaniu stanem ekosystemów.

Wykonawcy projektu

Promotor projektu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Geografii Kompleksowej

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Stępniewska, prof. AMU
Koordynator naukowy projektu: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Ekspert ds. bioróżnorodności – prof. dr hab. Janina Borysiak
Ekspert ds. usług ekosystemowych na poziomie krajobrazu – dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM
Ekspert ds. usług ekosystemowych terenów zdegradowanych – dr hab. Katarzyna Fagiewicz, prof. UAM
Ekspert ds. usług ekosystemowych terenów zurbanizowanych – dr Iwona Zwierzchowska
Pracownik naukowo-badawczy: mgr Daria Łechtańska

Partner projektu ze strony Państw-Darczyńców: Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

Wiodące krajowe jednostki specjalizujące się w badaniach głównych typów ekosystemów oraz kategorii wartości usług ekosystemowych w Polsce:


Rezultaty projektu

Norweskie doświadczenia w zakresie projektu

Mapping and assessment of Ecosystem Services in Norway
Examples as support for implementation of ecosystem accounting

 

Wstępne wyłonienie usług ekosystemowych i ich wskaźników
dla głównych typów ekosystemów w Polsce

Agroekosystemy – tabela wraz z komentarzem,
Ekosystemy leśne – tabela wraz z komentarzem,
Ekosystemy zurbanizowane – tabela wraz z komentarzem,
Ekosystemy wód słodkich – tabela wraz z komentarzem,
Ekosystemy morskie – tabela wraz z komentarzem,
Ekosystemy zdegradowane – tabela wraz z komentarzem,
Usługi ekosystemowe na poziomie krajobrazu – tabela wraz z komentarzem.

Przeprowadzenie krytycznego przeglądu literatury dotyczącej ekologicznych, kulturowych i ekonomicznych wartości usług ekosystemowych

Ekologiczne wartości usług ekosystemowych – tabela wraz z komentarzem,
Kulturowe wartości usług ekosystemowych – tabela wraz z komentarzem,
Ekonomiczne wartości usług ekosystemowych – tabela wraz z komentarzem.

Opracowanie map wielkości istotnych usług ekosystemowych w skali krajowej z komentarzami

Agroekosystemy – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Ekosystemy leśne – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Ekosystemy zurbanizowane – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Ekosystemy wód słodkich – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Ekosystemy morskie – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Ekosystemy zdegradowane – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Usługi ekosystemowe na poziomie krajobrazu – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem.

Studia przypadków 

Agroekosystemy
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
Ekosystemy leśne 
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
Ekosystemy zurbanizowane
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
Ekosystemy wód słodkich 
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
Ekosystemy morskie  
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
Ekosystemy zdegradowane  
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
Usługi ekosystemowe na poziomie krajobrazu 
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych

Ekologiczne wartości usług ekosystemowych
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
Kulturowe wartości usług ekosystemowych
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
Ekonomiczne wartości usług ekosystemowych
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych.

Kolejne rezultaty będą dostępne po zakończeniu realizacji właściwych etapów projektu.


Wydarzenia projektu

Zaproszenie

Warsztaty tematyczne dot. kulturowych usług ekosystemowych

Zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych poświęconych kulturowym wartościom usług ekosystemowych.

19 września 2022, 9:30–13:30
Stacja terenowa Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji „KUMAK” w Urwitałcie (gm. Mikołajki)

Ramowy program
  9:30-10:00                  Rejestracja uczestników, kawa
10:00-10:20                  Przywitanie uczestników:
                                     Czym są kulturowe usługi ekosystemowe i dlaczego warto to wiedzieć?
10:20-11:00                  Prezentacja doświadczeń badawczych:
                                     Człowiek – przyroda – rozwój. Możliwości wykorzystania koncepcji kulturowych usług ekosystemowych w zarządzaniu, planowaniu i                                               promocji gminy lub regionu
11:00-11:45                  Dyskusja na temat:
                                     Wdrażanie koncepcji kulturowych usług kulturowych do polityki lokalnej i planowania przestrzennego: uwarunkowania,
                                     wyzwania, ograniczenia
11:45-12:00                  Podsumowanie:
                                     Wnioski i rekomendacje
12:00-12:45                  Spacer z dyrektorem Centrum Grzegorzem Góreckim:
                                     Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK Uniwersytetu Warszawskiego, czyli kiedy nauka spotyka się z przyrodą
12:45-13:30                  Lunch
13:30                            Zakończenie warsztatów i pożegnanie uczestników

Aby wziąć udział w warsztatach, prosimy o przesłanie potwierdzenia do 9 września na adres: m.derek@uw.edu.pl


Seminarium dla przedstawicieli instytucji centralnych 22-23.06.2022

Wydarzenie było poświęcone wdrażaniu usług ekosystemowych w polityce rozwoju i zarządzaniu środowiskiem.

Podczas wydarzenia zaplanowano prezentację nt. znaczenia rozpoznania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem oraz praktycznych przykładów wykorzystania usług ekosystemowych. Przewidziano także dyskusję nt. uwarunkowań wdrażania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem w polityce rozwoju.

Program seminarium:

  9.30-10.00                 Rejestracja, serwis kawowy
10.00-10.15                 Powitanie
                                    Prezentacja “Znaczenie rozpoznania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem”
10.15-12.00                 Prezentacje zespołu projektu na temat “Praktyczne przykłady wykorzystania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem”
                                    Dyskusja “Uwarunkowania wdrażania usług ekosystemowych w polityce rozwoju i zarządzaniu środowiskiem, w tym w strategicznych                                           ocenach oddziaływania na środowisko i ocenach oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć” 
12.00-13.00                 Lunch

 

 

Prezentacja pierwszych wyników projektu na SURE Conference – 07.07.2021 – 09.07.2021

W dniach 07.07.2021 – 09.07.2021 r. w Poznaniu odbyła się the Third World Conference of the Society for Urban Ecology pod hasłem Cities as social ecological systems. Konferencję zorganizowali: Society for Urban Ecology (SURE) i Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Była to trzecia konferencji SURE, a jej poprzednie odsłony miały miejsce w Berlinie (2013 r.) oraz w Szanghaju (2016 r.).  

Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym Międzynarodowych Targów Poznańskich i miała formę hybrydową. Uczestniczyło w niej ok. 300 osób. W trakcie konferencji uczestnicy ECOSERV-POL zaprezentowali pierwsze ustalenia badawcze projektu. 

Services of different ecosystems_an attempt to overcome silo approach,
Restoration of post-mining landscape vs ecosystem services recognition and assessment,
Operationalization of the ES concept for urban ecosystems – challenges from the Polish perspective, 
How to measure cultural ecosystem services? 

Spotkanie inauguracyjne projektu – 10.12.2020

10 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja inauguracyjna, którą z uwagi na pandemię COVID-19 przeprowadzono w formie zdalnej. Spotkanie rozpoczął Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Paweł Churski, który powitał uczestników oraz przybliżył im Wydział i podejmowaną na nim problematykę badawczą.

Na inauguracji obecni byli przedstawiciele Norwegian Institute for Nature Research (NINA), partnera projektu ze strony Państw-Darczyńców. Zagraniczni uczestnicy przedstawili stan badań w zakresie usług ekosystemowych w Norwegii a także zainteresowania badawcze i aktywność Instytutu

W dalszej części spotkania przedstawiciele Promotora projektu zaprezentowali wyzwania operacjonalizacji usług ekosystemowych oraz założenia projektu. Następnie uczestnicy podjęli dyskusję nad kwestiami metodycznymi i technicznymi związanymi z wdrażaniem projektu.

 


Podpisanie umowy o finansowanie projektu między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – 03.12.2020

3 grudnia 2020 roku w imieniu UAM i NFOŚiGW umowę podpisali Pan Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Pan prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Prorektor UAM ds. projektów badawczych i doktorantów. Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie NFOŚiGW.

 

Media o Projekcie:

“Inauguracja pierwszego projektu predefiniowanego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”,

“Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobył 75 mln zł na badanie usług ekosystemowych”,

“Prof. Małgorzata Stępniewska. Zmierzyć zasoby ekosystemów.”,

“7,5 mln dla UAM z Funduszy Norweskich”,

“„Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – Podejście stosowane” – nowy projekt ze środków Funduszy Norweskich”,

“WGSEiGP UAM. Inauguracja projektu o usługach ekosystemowych”


Kontakt

Zakład Geografii Kompleksowej
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań

E-mail: małgorzata.stepniewska@amu.edu.pl