logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Fagiewicz

pokój: L005

telefon: +48 61 829 6247

e-mail: katarzyna.fagiewicz@amu.edu.pl

godziny dyżurów: czwartek 9:00 – 12:00, piątek 12:00 – 14:00

2017 – dr habilitowany w dziedzinie nauk o Ziemi 

2002 – doktor w nauk o Ziemi, temat pracy: Wielowymiarowa analiza numerycznej mapy sozologicznej jako podstawa przestrzennej diagnozy stanu środowiska przyrodniczego (na przykładzie wybranych obszarów województwa śląskiego)

1993 – magister geografii ze specjalnością kształtowanie i ochrona środowiska, temat pracy: Stopień przeobrażenia środowiska przyrodniczego okolic Turku

w UAM:

adiunkt

poza UAM:

od 2016 – roku Członek Society of Urban Ecology

od 2006 – Członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu 

  1. Ekologia miasta i terenów zdegradowanych.
  2. System społeczno –ekologiczny obszarów  odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego.
  3. Kształtowanie struktury krajobrazów przekształconych na przesłankach ekologicznych.
  4. Prognozowanie oddziaływań na środowisko  w systemie ocen oddziaływania przedsięwzięć  na środowisko.

Program UE Horyzont 2020, pt. COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance (CONNECTING), nr projektu 730222 wykonawca, realizowany w latach 2016-2021, wykonawca, członek zespołu realizującego. Zakres działania: wprowadzanie rozwiązań opartych na przyrodzie (nature-based-solution) na obszarach zdegradowanych i na propagowanie ich wykorzystania przez inne miasta uczestniczące w projekcie.

Projekt badawczy własny pt. Strukturalne i funkcjonalne przekształcenia geoekosystemów w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, nr projektu  NN 305 022840, realizowany w latach 2011-2016, kierownik projektu.

Projekt badawczo-wdrożeniowy pt. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej, realizowany przez Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską oraz Centrum Badań Metropolitarnych UAM, realizowany w latach 2009-2011,  wykonawca projektu.

Projekt badawczy UAM pt. Genetyczno-środowiskowe uwarunkowania tolerancji drzew leśnych na zanieczyszczenia przemysłowe, PI–II/1, realizowany w latach 2003-2005, wykonawca projektu.