logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Fagiewicz

pokój: L005

telefon: +48 61 829 6247

e-mail: katarzyna.fagiewicz@amu.edu.pl

godziny dyżurów: wtorek 12:00 – 14:00, piątek 12:00 – 14:00


WYKAZ PUBLIKACJI


RESEARCH GATE

2017 – dr habilitowany w dziedzinie nauk o Ziemi

2002 – doktor w nauk o Ziemi, temat pracy: Wielowymiarowa analiza numerycznej mapy sozologicznej jako podstawa przestrzennej diagnozy stanu środowiska przyrodniczego (na przykładzie wybranych obszarów województwa śląskiego)

1993 – magister geografii ze specjalnością kształtowanie i ochrona środowiska, temat pracy: Stopień przeobrażenia środowiska przyrodniczego okolic Turku

w UAM:

Profesor uczelni

poza UAM:

od 2016 – roku Członek Society of Urban Ecology

od 2006 – Członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu

 1. Ekologia miasta i terenów zdegradowanych.
 2. Zarządzanie obszarami pogórniczymi  w systemie społeczno-ekologicznym.
 3. Świadczenia ekosystemów zdegradowanych.
 4. Rewitalizacja terenów pogórniczych.
 5. Prognozowanie oddziaływań na środowisko  w systemie ocen oddziaływania przedsięwzięć  na środowisko.
 1. Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital  – SELINA . Grant agreement numer 101060415 Kierownik: dr hab. Prof. UAM Damian Łowicki (Horyzont Europa, 2022 -2027). Celem projektu jest dostarczenie naukowych informacji służących wspieraniu ochrony, odbudowy oraz zrównoważonego i neutralnego dla klimatu użytkowania ekosystemów w UE do 2030 r. Kluczowe wyzwania projektu obejmują zbadanie relacji pomiędzy bioróżnorodnością a usługami ekosystemowymi oraz włączenie ich do polityki UE.  https://www.project-selina.eu/
 2. Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane – ECOSERV-POL. Kierownik: dr hab. prof. UAM Małgorzata Stępniewska. Partner Projektu – Norwegian Institute for Nature Research (NINA). Projekt ma charakter badawczo-aplikacyjny, a jego celem jest łączenie rozwoju potencjału naukowego w zakresie rozpoznania korzyści czerpanych przez człowieka z ekosystemów z dostarczaniem wiedzy operacyjnej dla decydentów oraz ekspertów-praktyków https:// ecoservpol.amu.edu.pl
 3. Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action  – TeRRIFICA. Grant agreement number 824489: Kierownik: prof.dr hab.Paweł Churski (Horyzont 2020). Projekt społeczny dotyczy promowania wiedzy na temat zmian klimatu, przeciwdziałania tym zmianom i adaptacji, oraz wzmacniania współpracy różnych grup interesariuszy na rzecz działań klimatycznych. W ramach projektu realizowane są badania z zakresu mapowania partycypacyjnego zmian klimatu i ich skutków w 6. regionach Europy, w tym w Aglomeracji Poznańskiej (https://terrifica.eu/).
 4. COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance  – CONNECTING, Grant agreement number: 730222. Kierownik: dr Iwona Zwierzchowska (Horyzont 2020). Projekt dotyczy rozwijania i promowania w miastach rozwiązań opartych na przyrodzie (nature-based solutions) wspomagających odporność miast i adaptację do zmian klimatu. Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Poznania  https://connectingnature.eu/)
 5. The Strategic Higher Education Partnership  pomiędzy Technische Universität Dresden a Zakładem Geografii Kompleksowej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w kooperacji z Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IÖR),Dresden, project badawczy, 2016
 6.  Projekt badawczy własny pt. Strukturalne i funkcjonalne przekształcenia geoekosystemów w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, nr projektu  NN 305 022840, realizowany w latach 2011-2016, kierownik projektu.
 7. Projekt badawczo-wdrożeniowy pt. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej, realizowany przez Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską oraz Centrum Badań Metropolitarnych UAM, realizowany w latach 2009-2011.
 8. Projekt badawczy UAM pt. Genetyczno-środowiskowe uwarunkowania tolerancji drzew leśnych na zanieczyszczenia przemysłowe, PI–II/1, realizowany w latach 2003-2005.