logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Fagiewicz — wykaz publikacji


Fagiewicz K., 2016: Przekształcenia struktury krajobrazowej obszarów odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. Przykład Konińsko-Tureckiego Zagłębia Węgla Brunatnego, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 1-421, ISBN 978-83-7986-130-9

Fagiewicz K., 2007: Numeryczna mapa sozologiczna jako narzędzie diagnozowania stanu środowiska przyrodniczego, Awel, Poznań, s. 1-168, ISBN 978-83-92-5218-2-2


Fagiewicz K., 2020: Potencjał zasobowo-użytkowy gruntów pogórniczych Konińsko-Tureckiego Zagłębia Węgla Brunatnego dla rolnictwa, [W:] Kołodziejczak Anna Karolina, Kaczmarek Lech (red.): Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich, Studia i Prace z Geografii, vol. 86, 2020, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 186 s., ISBN 978-83-7986-308-2, s. 169-186

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe i Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, vol. 50, s. 47-62, DOI:10.14746/rrpr.2020.50.04

Lupa P., Fagiewicz K., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2019: Le rôle des collectivités régionales et locales dans la lutte contre le changement climatique en Pologne, [W]: Droit et Gestion des Collectivités Territoriales. La transition écologique et les collectivités territoriales (rozdział – Chronique internationale). Groupe Moniteur (Édition du Moniteur), Antony 2019, p. 263-275

Fagiewicz K., 2012: Recognition of the ecological structure of mining areas as a premise for landscape shaping, (w:) Implementation of Landscape Ecological Knowledge in European Urban Practice, Breuste J., Voigt A., Artmann M. (red.), Laufener Spezialbeitrage 2012, Bavarian Academy for Nature Conservation and Landscape Management, ISBN 978-3-931175-96-2, s. 73-77

Fagiewicz K., 2011: Ekologiczno-krajobrazowe zasady kształtowania struktury obszarów pogórniczych (w:) Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011, Skowronek J., (red.), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, ISBN 978-83-930319-1-7, s. 197-206

Choiński A., Fagiewicz K., 2010c: Zasoby wodne. (w:) Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T., (red.) Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN 978-83-61320-93-7

Fagiewicz K., 2010b: Zasoby wodne aglomeracji poznańskiej i problematyka ich ochrony (w:) Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Mizgajski A. (red.) Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej No 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN 978-83-62662-29-6, s. 59-79

Fagiewicz K., 2010a: Concept of ecological efficiency and its application in studies on ecosystem services, (w:) Barančoková M., Krajčí J., Kollár J., Belčáková I., (red.), Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, ISBN 978-80-89325-16-0, s. 41-50

Fagiewicz K, 2009: Górnictwo odkrywkowe jako czynnik kształtowania stosunków wodnych (na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów) (w:) Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, Jankowski A.T., Absalon D., Machowski R., Ruman M., (red.) Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ISBN 978-83-61644-05-7, s. 129-140

Fagiewicz K, Kijowska J., Poniży L., 2008: Zasoby środowiska przyrodniczego powiatu poznańskiego i problemy ich wykorzystania (w:) Powiat poznański. Jakość przestrzeni jakość życia, Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN 978-83-61320-07-4, s. 39-52

Fagiewicz K., 2005: Wielowymiarowa analiza numerycznej mapy sozologicznej w skali 1 : 50 000 jako podstawa przestrzennej diagnozy stanu środowiska przyrodniczego (na podstawie wybranych obszarów województwa śląskiego) (w:) Kijowska J., Kijowski A. Kozacki L., Mania W. (red), Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej. Wybrane zagadnienia. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk geograficznych i Geologicznych,Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Poznań, ISBN 83-60301-00-X, s. 183-188


Fagiewicz K., Churski P., Herodowicz T., Kaczmarek P., Lupa P., Morawska-Jancelewicz J., Mizgajski A., 2021: Cocreation for Climate Change—Needs for Actions to Vitalize Drivers and Diminish Barriers. Weather Climate and Society vol. 13, nr 3, s. 555-570. DOI:10.1175/WCAS-D-20-0114.1

Łowicki D., Fagiewicz K., 2021: A new model of pollination services potential using a landscape approach: A case study of post-mining area in Poland. Ecosystem Services 52

Rahmonov O., Abramowicz A., Pukowiec-Kurda K., Fagiewicz K, 2021:  The link between a high-mountain community and ecosystem services of juniper forests in Fann Mountains (Tajikistan). Ecosystem Services,  48 (101255)

Zwierzchowska I., Lupa P., Poniży L., Fagiewicz K., Mikuła Ł., Dumitru A., Tomé-Lourido D., Dziubała D., Dymek D., and Osipiuk A., 2021. Poznań Case Study. In (Cardinali M., Dumitru A., Vandewoestijne S., and Wendling L., Eds.): Evaluating the Impact of Nature-Based Solutions. A Summary for Policy Makers. European Commission Directorate-General for Research and Innovation. Publications Office of the European Union, Luxembourg

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62

Fagiewicz K., Łowicki D., 2019: The dynamics of landscape pattern changes in the mining areas: The case study of Adamów-Koźmin Lignite Basin. Quaestiones Geographicae 38(4), 151–162

Zwierzchowska I., Fagiewicz K., Poniży L., Lupa P., Mizgajski A., 2019: Introducing nature-based solutions into urban policy – facts and gaps. Case study of Poznań. Land Use Policy 86, 161-175

Fagiewicz K., Mękarski M., 2018 – Ecological and social aspects  in the management of post-mining areas. An example of the Adamów Lignite Basin, Civil and Environmental Engineering Reports, 28 (3): 50-64 DOI: 10.2478/ceer-2018-0034

Fagiewicz K., Sobera M., 2018 – Zmiany struktury świadczeń ekosystemów na obszarach pogórniczych. Przykład odkrywki Kazimierz w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego, Przegląd Górniczy 12: 35-43

Fagiewicz K., Brzęcka K., 2016. Ocena jakości rekultywacji gruntów pogórniczych w obszarze kopalni węgla brunatnego “Adamów”. Przegląd Górniczy, 10, s. 24-32

Fagiewicz K., 2014: Spatial processes of landscape transformation in mining areas (Case study of  Opencast Lignite Mines in Morzysław, Niesłusz, Gosławice). Polish Journal of Environmental Studies, 23 (4), s. 1123–1136

Fagiewicz K., Szulc M., 2014: Wpływ eksploatacji węgla brunatnego na strukturę przestrzenną i funkcjonowanie systemów krajobrazowych (na przykładzie odkrywki Władysławów). Przegląd Górniczy 7 (1100), s. 150-157

Fagiewicz K., 2013d: Post – mining landscape ecology – analysis of selected problems. The case of Adamów Brown Coal Basin. Civil and Environmental Engineering Reports 11, University of  Zielona Góra Press, s. 55-66

Fagiewicz K., 2013c: Shaping the water conditions in the post-mining areas (a case-study of Brown Coal Mine “Adamów”. Civil and Environmental Engineering Reports 11, University of  Zielona Góra Press, s. 41-53

Fagiewicz K., 2013b: Analysis of operating conditions for the management system of post-mining landscape in Poland. Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 10, Polska Akademia Nauk, Lublin, ISSN 1733-4233, s. 93-101

Fagiewicz K., 2013a: Ograniczenia i możliwości optymalizacji systemu zarządzania obszarami pogórniczymi w Polsce (na przykładzie Konińsko-Adamowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego). Przegląd Górniczy 03 (1084) s. 35-42

Mizgajski A., Bródka S., Fagiewicz K., Kijowska J., Łowicki D., Markuszewska I., Poniży L.,2010c: Natural conditions as a premise for the development of the Poznań urbanised area. The Problems of Landscape Ecology, 28, Implementation of landscape ecological knowledge in practice: 91-100

Fagiewicz K., 2010b: Kształtowanie przestrzeni turystyczno-wypoczynkowej na obszarach pogórniczych (na przykładzie adamowskiego zagłębia węgla brunatnego). Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, s. 121-130, pkt. MNiSW, 2010: 6

Fagiewicz K., 2010a: The Sozological and Hydrographic Maps of Poland as a basis for the analysis of environmental changes in mining areas. Civil and Environmental Engineering Reports, 4, s. 58-68

Fagiewicz K., 2009b: Obszary pogórnicze jako typ krajobrazu recepcyjnego turystyki, Problemy Ekologii Krajobrazu, 25, s. 95-103

Fagiewicz K., 2009a Obszary przekształcone w wyniku działalności górniczej w strukturze przestrzennej miast i gmin województwa śląskiego oraz główne problemy   ich zagospodarowania, Problemy Ekologii Krajobrazu, 24, s. 25-35

Fagiewicz K., 2008: System informacji o środowisku przyrodniczym w ocenie problemów sozologicznych gmin (na przykładzie gm. Komorniki), Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 59, s. 61-76

Fagiewicz K., Ławniczak R., Poniży L., 2007: Znaczenie opracowań ekofizjograficznych  w kształtowaniu i restytucji korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym (na przykładzie rzeki Kani) (w:) Myga-Piątek U., (red.) Doliny rzeczne. Przyroda – krajobraz – człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 7, s. 295-300

Fagiewicz K., Poniży L., 2007: Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych (w:) Kistowski M., Korwel-Lejkowska B., (red.) Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, 19: 77-89

Prus–Głowacki W., Chudzińska E., Wojnicka–Półtorak A.,  Kozacki L., Fagiewicz K., 2006: Effects of heavy metal pollution on genetic variation and cytological disturbances in the Pinus sylvestris L. Population. Journal of Applied Genetics  47 (2), 2006, s. 99-108

Fagiewicz K., Kozacki L., Prus–Głowacki W., Chudzińska E., Wojnicka–Półtorak A. 2006: Genetyczno–środowiskowe uwarunkowania tolerancji drzew leśnych na zanieczyszczenia przemysłowe. Regionalne Studia Ekologiczno–Krajobrazowe,  cz.2, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/2, s. 153-164

Fagiewicz K., Kozacki L., Prus–Głowacki W., Chudzińska E., Wojnicka–Półtorak A. 2006: Genetic–environmental controls of the tolerance of forest trees to industrial pollution. W: Archives of Environmental Protection, 31 (1), s. 73-88

Fagiewicz K., Poniży L., 2004: Wykorzystanie bazy danych numerycznej mapy sozologicznej  (1 : 50 000) w ilościowych badaniach stanu środowiska przyrodniczego. Geoinformatica Polonica, 6, Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Geoinformatyki

Fagiewicz K., 2003: Przestrzenna diagnoza stanu środowiska przyrodniczego wybranych obszarów województwa śląskiego (na podstawie wielowymiarowej analizy numerycznej mapy sozologicznej w skali 1: 50 000), Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13 A, Wrocław, s. 57-64


Zwierzchowska I., Lupa P., Poniży L., Fagiewicz K., Mikuła Ł., Dumitru A., Tome-Lourido D., Dziubała A., Dymek D., and Osipiuk A., 2021. Poznań Case Study. In (Cardinali M., Dumitru A., Vandewoestijne S and Wandling L., Eds): Evaluating the Impact of Nature-Based Solutions. A summary for Policy Makers. European Commission Directorate-General for Research and Innovation. Publications Office of the European Union, Luxembourg, DOI: 10.2777/521937

Dumitru, A., Dick, G., Dymek, D., Dziubaba, A., Fagiewicz, K., Lupa, P., Mikuła, L., Peralbo Rubio, E., Poniży, L., Quartier, M., Sermpezi, R., Tomé Lourido, D., Vos, P., Zwierzchowska, I., and Collier, M.J. (2021) Report on the outcomes of the lessons learned, mapping of emerging experiments and expert workshops, leading to a synthesis of the most promising indicators for nature-based solutions: Deliverable 2 of the Connecting Nature Project. DOI: 10.5281/zenodo.7010920.

Churski P., Fagiewicz K., Herodowicz T., Lupa P., Mizgajski A., Morawska-Jancelewicz J., Cocquard C., Millot G., 2019: Report on institutional framework conditions, relevant local and regional processes, instruments and co-creation factors related to or adaptable for climate action. Deliverable 3.3, EU Horizon 2020 TeRRIFICA Project, Grant agreement No. 824489.

Connop S., Dick G., Dziubała A., Fagiewicz K., Haas E., Hill A., Jelliman S., Kampelmann S., Lupa P., Madajczyk N., Nash C., Poniży L., Vandergert P., van der Sijpe K., Vos P., Zwierzchowska I., 2019: Nature Based Solutions Inititing Scaling Guidebook. Connecting Nature, Grant agreement No. 730222

Connop S., Dick G., Dziubała A., Fagiewicz K., Haas E., Hill A., Jelliman S., Kampelmann S., Lupa P., Madajczyk N., Nash C., Poniży L., Vandergert P., van der Sijpe K., Vos P., Zwierzchowska I., 2018: Report on front-runner cities’ current expertise and experience in nature-based solutions based on a synthesis of outcomes from experiential workshops, questionnaires, and Key Performance Indicators analysis. Deliverable 8 of, EU Horizon 2020 CONNECTING Nature Project, Grant agreement No. 730222

Fagiewicz K., Poniży L., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1 : 50 000, Arkusz  Dąbie, N-33-134-D. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Fagiewicz K., Poniży L.,2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1 : 50 000, Arkusz Krośniewice , N-33-135-A. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Fagiewicz K., Poniży L. ,2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1 : 50 000, Arkusz Izbica Kujawska, N-33-122-D. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Bodzioch A., Fagiewicz K., Poniży L., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50000  Arkusz Staszów, M-34-55 -A. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Bodzioch A., Fagiewicz K., Poniży L., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50000  Arkusz Łagów, M-34-43-C.  Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Bodzioch A., Fagiewicz K., Poniży L., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50000  Arkusz Klimontów, M-34-56-B. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa