logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Fagiewicz — wykaz publikacji

Lupa P., Fagiewicz K., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2019: Le rôle des collectivités régionales et locales dans la lutte contre le changement climatique en Pologne, [W]: Droit et Gestion des Collectivités Territoriales. La transition écologique et les collectivités territoriales (rozdział – Chronique internationale). Groupe Moniteur (Édition du Moniteur), Le GRALE, Université Paris-I – Panthéon-Sorbonne, Antony 2019, 263-275, brak na nowej liście MNiSW

Fagiewicz K., 2020: Potencjał zasobowo-użytkowy gruntów pogórniczych Konińsko-Tureckiego Zagłębia Węgla Brunatnego dla rolnictwa (w:) Kołodziejczak A., Kaczmarek L. (red.) Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich. Studia i Prace z Geografii (86), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2020, ISBN 978-83-7986-308-2,

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe i Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, vol. 50, s. 47-62, DOI:10.14746/rrpr.2020.50.04,

Fagiewicz K. 2023: Usługi ekosystemów zdegradowanych [w:] Stępniewska M., Mizgajski A. (red.): Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2023. ISBN 978-83-7986-469-0

Fagiewicz K., 2012: Recognition of the ecological structure of mining areas as a premise for landscape shaping, (w:) Implementation of Landscape Ecological Knowledge in European Urban Practice, Breuste J., Voigt A., Artmann M. (red.), Laufener Spezialbeitrage 2012, Bavarian Academy for Nature Conservation and Landscape Management, ISBN 978-3-931175-96-2, s. 73-77.

Fagiewicz K., 2011: Ekologiczno-krajobrazowe zasady kształtowania struktury obszarów pogórniczych (w:) Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011, Skowronek J., (red.), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, ISBN 978-83-930319-1-7, s. 197-206.

Choiński A., Fagiewicz K., 2010c: Zasoby wodne. (w:) Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T., (red.) Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN 978-83-61320-93-7.

Fagiewicz K., 2010b: Zasoby wodne aglomeracji poznańskiej i problematyka ich ochrony (w:) Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Mizgajski A. (red.) Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej No 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN 978-83-62662-29-6, s. 59-79.

Fagiewicz K., 2010a: Concept of ecological efficiency and its application in studies on ecosystem services, (w:) Barančoková M., Krajčí J., Kollár J., Belčáková I., (red.), Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, ISBN 978-80-89325-16-0, s. 41-50.

Fagiewicz K, 2009: Górnictwo odkrywkowe jako czynnik kształtowania stosunków wodnych (na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów) (w:) Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, Jankowski A.T., Absalon D., Machowski R., Ruman M., (red.) Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ISBN 978-83-61644-05-7, s. 129-140.

Fagiewicz K, Kijowska J., Poniży L., 2008: Zasoby środowiska przyrodniczego powiatu poznańskiego i problemy ich wykorzystania (w:) Powiat poznański. Jakość przestrzeni jakość życia, Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN 978-83-61320-07-4, s. 39-52.

Fagiewicz K., 2005: Wielowymiarowa analiza numerycznej mapy sozologicznej w skali 1 : 50 000 jako podstawa przestrzennej diagnozy stanu środowiska przyrodniczego (na podstawie wybranych obszarów województwa śląskiego) (w:) Kijowska J., Kijowski A. Kozacki L., Mania W. (red), Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej. Wybrane zagadnienia. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk geograficznych i Geologicznych,Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Poznań, ISBN 83-60301-00-X, s. 183-188.

Fagiewicz K., Mękarski M., 2018 – Ecological and social aspects in the management of post-mining areas. An example of the Adamów Lignite Basin, Civil and Environmental Engineering Reports, 28 (3): 50-64, 9 pkt MNiSW, DOI: 10.2478/ceer-2018-0034

Fagiewicz K., Sobera M., 2018 – Zmiany struktury świadczeń ekosystemów na obszarach pogórniczych. Przykład odkrywki Kazimierz w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego, Przegląd górniczy 12: 35-43

Zwierzchowska I., Fagiewicz K, Poniży L., Lupa P., Mizgajski A., 2019, Introducing nature-based solutions into urban policy – facts and gaps. Casestudy of Poznań, Land Use Policy 85, 161-175

 Fagiewicz K., Łowicki D., 2019, The dynamics of landscape pattern changes in mining areas: the case study of the Adamów-Koźmin lignite basin, Quaestiones Geographicae 38(4), 151-162

Zwierzchowska I., Lupa P., Poniży L., Fagiewicz K., Mikuła Ł., Dumitru A., Tomé-Lourido D., Dziubała D., Dymek D., and Osipiuk A., 2021. Poznań Case Study. In (Cardinali M., Dumitru A., Vandewoestijne S., and Wendling L., Eds.): Evaluating the Impact of Nature-Based Solutions. A Summary for Policy Makers. European Commission Directorate-General for Research and Innovation. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Fagiewicz Katarzyna, Churski Paweł, Herodowicz Tomasz, Kaczmarek Patryk Grzegorz, Lupa Piotr, Morawska-Jancelewicz Joanna, Mizgajski Andrzej Jan 2021, Cocreation for Climate Change—Needs for Actions to Vitalize Drivers and Diminish Barriers, Weather Climate and Society, American Meteorological Society, vol. 13, nr 3, 2021, s. 555-570, DOI:10.1175/WCAS-D-20-0114.1,

Rahmonov O., Abramowicz A., Pukowiec-Kurda K., Fagiewicz K, 2021: The link between a high-mountain community and ecosystem services of juniper forests in Fann Mountains (Tajikistan). Ecosystem Services, 48 (101255), https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101255

Łowicki D., Fagiewicz K., 2021 A new model of pollination services potential using a landscape approach: A case study of post-mining area in Poland, Ecosystem Services, 52, 101370, https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101370

 Lupa, P., Fagiewicz, K., 2022. Razem można więcej. O współtworzeniu rozwiązań na rzecz klimatu na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej. Drzewo Franciszka No. 5-6/2022-2023, 95-101. Available online from: https://drzewofranciszka.pl/wp-content/uploads/2023/03/Magazyn-Drzewo-Franciszka-05_06-1.pdf

Fagiewicz K., Brzęcka K., 2016: Ocena jakości rekultywacji gruntów pogórniczych w obszarze kopalni węgla brunatnego Adamów, Przegląd Górniczy 10 (1126), s. 24-32.

Fagiewicz K.,  2014: Spatial processes of landscape transformation in mining areas (Case study of  Opencast Lignite Mines in Morzysław, Niesłusz, Gosławice). Polish Journal of Environmental Studies, 23 (4), s. 1123–1136.

Fagiewicz K., Szulc M., 2014: Wpływ eksploatacji węgla brunatnego na strukturę przestrzenną i funkcjonowanie systemów krajobrazowych (na przykładzie odkrywki Władysławów). Przegląd Górniczy 7 (1100), s. 150-157.

Fagiewicz K., 2013d: Post – mining landscape ecology – analysis of selected problems. The case of Adamów Brown Coal Basin. Civil and Environmental Engineering Reports 11, University of  Zielona Góra Press, s. 55-66.

Fagiewicz K., 2013c: Shaping the water conditions in the post-mining areas (a case-study of Brown Coal Mine “Adamów”. Civil and Environmental Engineering Reports 11, University of  Zielona Góra Press, s. 41-53.

Fagiewicz K., 2013b: Analysis of operating conditions for the management system of post-mining landscape in Poland. Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 10, Polska Akademia Nauk, Lublin, ISSN 1733-4233, s. 93-101.

Fagiewicz K., 2013a: Ograniczenia i możliwości optymalizacji systemu zarządzania obszarami pogórniczymi w Polsce (na przykładzie Konińsko-Adamowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego). Przegląd Górniczy 03 (1084) s. 35-42.

Mizgajski A., Bródka S., Fagiewicz K., Kijowska J., Łowicki D., Markuszewska I., Poniży L.,2010c: Natural conditions as a premise for the development of the Poznań urbanised area. The Problems of Landscape Ecology, 28, Implementation of landscape ecological knowledge in practice: 91-100.

Fagiewicz K., 2010b: Kształtowanie przestrzeni turystyczno-wypoczynkowej na obszarach pogórniczych (na przykładzie adamowskiego zagłębia węgla brunatnego). Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, s. 121-130, pkt. MNiSW 2010: 6.

Fagiewicz K., 2010a: The Sozological and Hydrographic Maps of Poland as a basis for the analysis of environmental changes in mining areas. Civil and Environmental Engineering Reports, 4, s. 58-68.

Fagiewicz K., 2009b: Obszary pogórnicze jako typ krajobrazu recepcyjnego turystyki, Problemy Ekologii Krajobrazu, 25, s. 95-103.

Fagiewicz K., 2009a Obszary przekształcone w wyniku działalności górniczej w strukturze przestrzennej miast i gmin województwa śląskiego oraz główne problemy   ich zagospodarowania, Problemy Ekologii Krajobrazu, 24, s. 25-35.

Fagiewicz K., 2008: System informacji o środowisku przyrodniczym w ocenie problemów sozologicznych gmin (na przykładzie gm. Komorniki), Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 59, s. 61-76.

Fagiewicz K., Ławniczak R., Poniży L., 2007: Znaczenie opracowań ekofizjograficznych  w kształtowaniu i restytucji korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym (na przykładzie rzeki Kani) (w:) Myga-Piątek U., (red.) Doliny rzeczne. Przyroda – krajobraz – człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 7, s. 295-300.

Fagiewicz K., Poniży L., 2007: Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych (w:) Kistowski M., Korwel-Lejkowska B., (red.) Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, 19: 77-89.

Prus–Głowacki W., Chudzińska E., Wojnicka–Półtorak A.,  Kozacki L., Fagiewicz K., 2006: Effects of heavy metal pollution on genetic variation and cytological disturbances in the Pinus sylvestris L. Population. Journal of Applied Genetics  47 (2), 2006, s. 99-108

Fagiewicz K., Kozacki L., Prus–Głowacki W., Chudzińska E., Wojnicka–Półtorak A. 2006: Genetyczno–środowiskowe uwarunkowania tolerancji drzew leśnych na zanieczyszczenia przemysłowe. Regionalne Studia Ekologiczno–Krajobrazowe,  cz.2, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/2, s. 153-164.

Fagiewicz K., Kozacki L., Prus–Głowacki W., Chudzińska E., Wojnicka–Półtorak A. 2 006: Genetic–environmental controls of the tolerance of forest trees to industrial pollution. W: Archives of Environmental Protection, 31 (1), s. 73-88.

Fagiewicz K., Poniży L., 2004: Wykorzystanie bazy danych numerycznej mapy sozologicznej  (1 : 50 000) w ilościowych badaniach stanu środowiska przyrodniczego. Geoinformatica Polonica, 6, Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Geoinformatyki.

Fagiewicz K., 2003: Przestrzenna diagnoza stanu środowiska przyrodniczego wybranych obszarów województwa śląskiego (na podstawie wielowymiarowej analizy numerycznej mapy sozologicznej w skali 1: 50 000), Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13 A, Wrocław, s. 57-64.

Fagiewicz K., Poniży L., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1 : 50 000,   Arkusz  Dąbie, N-33-134-D. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Fagiewicz K., Poniży L.,2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1 : 50 000,   Arkusz Krośniewice , N-33-135-A. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Fagiewicz K., Poniży L. ,2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1 : 50 000,   Arkusz Izbica Kujawska, N-33-122-D. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Bodzioch A., Fagiewicz K., Poniży L., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50000  Arkusz Staszów, M-34-55 -A. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Bodzioch A., Fagiewicz K., Poniży L., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50000  Arkusz Łagów, M-34-43-C.  Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Bodzioch A., Fagiewicz K., Poniży L., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50000  Arkusz Klimontów, M-34-56-B. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.