logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Deklaracja dostępności


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Geografii Kompleksowej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-11-27
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • brak nawigacji menu z poziomu klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:  2021-11-08
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-11-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Angelika Stępowska
E-mail: angelika.stepowska@amu.edu.pl
Telefon: 61 829 62 29

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zakład Geografii Kompleksowej
Adres: ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań
E-mail: damian.lowicki@amu.edu.pl
Telefon: 61 829 62 27

Dostępność architektoniczna Collegium Geographicum

Adres: ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

Kierowniczka obiektu: mgr Magdalena Janicka, mjanicka@amu.edu.pl, Tel. 61 829 61 33

Opis: W odległości ok. 10 m od wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • windy nie są wyposażone w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a,
  • znajduje się 8 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, na każdym piętrze po jednej toalecie.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje znajdujące się na holach ekrany, wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM. Tabliczki z pismem Braille’a i kodami QR przy salach zostaną zamieszczone w ciągu dwóch lat

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi  pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 6110