logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dr Iwona Zwierzchowska

pokój: L004

telefon: +48 61 829 6237

e-mail: iwona.zwierzchowska@amu.edu.pl

godziny dyżurów: środa 10:00 – 12:00, piątek 12:00 – 14:00


RESEARCH GATE


WYKAZ PUBLIKACJI

 • Mgr geografii: specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego, 2004, Temat pracy: Zmiany użytkowania terenu jako element antropopresji w strefie podmiejskiej Poznania (na przykładzie fragmentu zachodniej części).
 • Mgr Technologii Środowiska (MSc Environmental Technology), 2006, Temat pracy: Urban development and regional conservation planning: the use of GIS as an aid to public policy and conflict management.
 • Dr nauk o Ziemi, 2010, Temat pracy: Prawidłowości przestrzenne układu terenów zieleni w miastach województwa wielkopolskiego
 • członek Society for Urban Ecology
 • od 2017 – członek Metropolitalnej Komisji Planistycznej, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań
 • Ekologia miasta
 • Zmiany użytkowania terenu w strefie podmiejskiej
 • Fragmentacja obszarów przyrodniczo cennych
 • Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym miast
 • Świadczenia ekosystemów w miastach
 • Świadczenia ekosystemów w miastach i rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS)
 • CONNECTING Nature (COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance) – projekt realizowany w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 – Inteligentne i zrównoważone miasta: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych o przyrodę czyli tzw. nature-based solution (NBS). Unijne inwestycje oparte na rozwiązaniach środowiskowych mają przyczynić się do poprawy środowiska miejskiego oraz zdrowia i samopoczucia mieszkańców miast, mają również potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy. Więcej informacji na stronie http://connectingnature.eu/
 • 2016 – 2018 Projekt Enhancing Resilience Of Urban Ecosystems through Green Infrastructure (EnRoute) – Projekt koordynowany przez Joint Research Center przy Komisji Europejskiej, będący rezultatem umowy pomiędzy DG Environment i JRC w celu wdrażania pilotowego projektu Parlamentu Europejskiego dotyczącego zielonej infrastruktury na obszarach zurbanizowanych. W projekcie uczestniczę na zaproszenie JRC jako ekspert.
 • 2015 – 2017 Bilateralny projekt polsko – austriacki „Miasto ekstensywne, czy miasto kompaktowe – wskaźniki do oceny świadczeń ekosystemów. Studia przypadków Poznania i Salzburga” – Projekt realizowany jest przez Zespół z Zakładu Geografii Kompleksowej, którego jestem członkiem, w ramach wymiany osobowej oraz w ramach Protokołu wykonawczego z Republiką Austrii na lata 2015 – 2017. Instytucja przyznająca projekt: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Współpracy Międzynarodowej. Nr projektu: 9191