logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dr Lidia Poniży – wykaz publikacji

Poniży L., Stachura K., 2014. Przyszłość ogrodów działkowych w Europie, Poznań – studium przypadku. [W]: Природні та антропогенно трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період (Naturalne i antropogenicznie przekształcone ekosystemy terenów przygranicznych w okresie po czarnobylskiej katastrofie). Oleg Lukash (red.), Czernichów, Ukraina, s. 152-156, ISBN 978-617-7223-31-2

Giedych R., Poniży L., 2013. Ogrody działkowe jako przedmiot polityki przestrzennej i ekologicznej miast na przykładzie Warszawy i Poznania. [W]: Ogrody działkowe w miastach ? bariera czy wartość? Red. M. Kosmala. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń: 23-34, ISBN 978-83-935740-0-1

Poniży L., Woźniewicz M., Zmuda I., 2011. Repetytorium maturalne Geografia, poziom podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo LektorKlett. Poznań: 1-180, ISBN: 978-83-7608-975-1

Poniży L., 2008. Wpływ jakości środowiska przyrodniczego miasta na nasze zdrowie. Analiza przestrzenna na przykładzie Poznania. Sorus, Poznań: 1-137, ISBN: 83-89949-45-5

Kirby C.K., Specht K., Fox-Kämper R., Hawes J.K., Cohen N., Caputo S., Ilieva R.T., Lelièvre A., Poniży L.,  Schoen V., Blythe Ch., 2021: Differences in motivations and social impacts across urban agriculture types: Case studies in Europe and the US. Landscape and Urban Planning, ISSN 0169-2046, e-ISSN 1872-6062

Zwierzchowska I., Lupa P., Poniży L., Fagiewicz K., Mikuła Ł., Dumitru A., Tomé-Lourido D., Dziubała D., Dymek D., and Osipiuk A., 2021. Poznań Case Study. In (Cardinali M., Dumitru A., Vandewoestijne S., and Wendling L., Eds.): Evaluating the Impact of Nature-Based Solutions. A Summary for Policy Makers. European Commission Directorate-General for Research and Innovation. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Caputo S., Schoen V., Specht K., Grard B., Blythe Ch., Cohen N., Fox-Kämper R., Hawes J., Newell J., Poniży L. 2021: Applying the food-energy-water nexus approach to urban agriculture: From FEW to FEWP (Food-Energy-Water-People). [W:] Urban Forestry and Urban Greening, ISSN 1618-8667, e-ISSN 1610-8167

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62.

Zwierzchowska I., Fagiewicz K., Poniży L., Lupa P., Mizgajski A., 2019: Introducing nature-based solutions into urban policy – facts and gaps. Case study of Poznań. Land Use Policy 86, 161-175.

Zwierzchowska I., Hof A., Iojă I-C., Mueller Ch., Poniży L.,Breuste J., Mizgajski A., 2018. Multi-scale assessment of cultural ecosystem services of parks in Central European cities. Urban Forestry & Urban Greening 30 (2018) 84–97, DOI:10.1016/j.ufug.2017.12.017

Artmann M., Chen X., Ioja C., Hof A., Onose D., Poniży L., Lamovsek A. Z., Breuste J., 2017. The role of urban green spaces in care facilities for elderly people across European cities. Urban Forestry & Urban Greening, Volume 27, October 2017, Pages 203-213.

Poniży L., Majchrzak W., Zwierzchowska I., 2017. Cultural ecosystem services of urban green spaces – supply and demand in the densely built-up areas. Poznan Old Town case study. IOP Conference Series Earth and Environmental Science 95(5): 052009

Poniży L., Stachura K., 2017. Future of allotment gardens in the context of city spatial policy. A case study of Poznań. Quaestiones Geographicae 36(1): 121-127

Poniży L., 2015. The role and importance of green areas in the context of spatial development of cities in the People Republic of China. Rocznik Świętokrzyski seria B ? Nauki Przyrodnicze, t. 36, 72-82

Poniży L., Jawgiel K., 2013. Rola dokumentów planistycznych w zachowaniu zielonej infrastruktury miasta (na przykładzie doliny Warty w Poznaniu). Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXXVI, Warszawa, 5-14.

Kijowska J., Poniży L., 2012. Edukacja ekologiczna szansą rozwoju ekoturystyki na obszarach cennych przyrodniczo w województwie wielkopolskim. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. 34 Warszawa- Biała Podlaska

Poniży L., 2011. Possibilities of economic valuation of the planned land use changes in terms of the natural environment. Four Dimensions of Landscape. The Problems of Landscape Ecology vol.XXX, Lechnio J., (eds),  ISBN 978-83-63245-04-7

Poniży L., 2010.  Comprehensive analysis of costs and benefits with regard to land use changes proposed in planning studies. [W:] Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach, Barančoková, M. Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.), Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 155-163. ISBN 978-80-89325-16-0

Poniży L., 2010. Zasoby kopalin aglomeracji poznańskiej. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 2, A. Mizgajski (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 93-98, ISBN 978-83-62662-29-6

Poniży L., 2010. Zasoby glebowe aglomeracji poznańskiej. [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 2,A. Mizgajski (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 80-92, ISBN 978-83-62662-29-6

Poniży L., 2010. Tereny zieleni na obszarze miasta Poznania. [W:] Człowiek w krajobrazie miasta Poznania, I. Piotrowska, M. Cichoń (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 35-45, ISBN 978-83-62662-00-5

Mizgajski A., Bródka S., Fagiewicz K., Kijowska J., Łowicki D, Markuszewska I., Poniży L. 2010. Natural conditions as a premise for the development of the Poznań urbanised area. [W:] Implementation of landscape ecological knowledge in practice, Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom XXVIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 91-100.

Poniży L., 2009. Presja urbanizacyjna i jej wpływ na zmiany przestrzennej struktury użytkowania ziemi w wybranych obszarach podmiejskich Poznania. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXII: 335-342

Poniży L., 2009. Zagadnienia turystyczne w dokumentach planistycznych w aspekcie uwarunkowań przyrodniczych gmin powiatu poznańskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu. T. XXV:  165-174

Fagiewicz K., Kijowska J., Poniży L., 2008. Zasoby środowiska przyrodniczego powiatu poznańskiego i problemy ich wykorzystania. [W:]  Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.) Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 39-52, ISBN:83-61320-07-4

Fagiewicz K., Poniży L., 2007. Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych. W: M. Kistowski, B. Korwel ? Lejkowska (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Problemy Ekologii Krajobrazu, T XIX, Gdańsk- Warszawa

Fagiewicz K., Ławniczak R., Poniży L., 2007. Znaczenie opracowań ekofizjograficznych w kształtowaniu i restytucji korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym (na przykładzie rzeki Kani) W: U. Myga ? Piątek (red.), Doliny rzeczne. Przyroda- krajobraz-człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7, Sosnowiec

Poniży L., 2006. Jakość środowiska przyrodniczego w aspekcie zachorowalności na wybrane choroby cywilizacyjne. [W:] Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe, Richling A. (red). , Problemy ekologii krajobrazu, tom 16/2, Warszawa: 361-373, ISBN 83-89502-17-8

Poniży L. 2005. Stan środowiska przyrodniczego miasta Poznania a zachorowalność jego mieszkańców na wybrane choroby cywilizacyjne w latach 1989-1998. W: Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej. Wybrane zagadnienia. Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Poznań: 219-226

Fagiewicz K.,Poniży L., 2004. Wykorzystanie bazy danych numerycznej mapy sozologicznej (1: 50 000) w ilościowych badaniach stanu środowiska przyrodniczego. Geoinformatica Polonica t. VI.  Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Geoinformatyki. Kraków 2004. str. 33-47.

Poniży L.,2004. Próba przestrzennej analizy porównawczej stanu środowiska przyrodniczego i zachorowalności na choroby cywilizacyjne (na przykładzie Poznania). Kartografia i systemy informacji geograficznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.13A Wrocław 2003,str. 189-198

Poniży L. 2001. Stan środowiska przyrodniczego miasta Poznania a zachorowalność jego mieszkańców na wybrane choroby cywilizacyjne w latach 1989 ? 1998 ? założenia metodyczne. W: Badania  Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A- Geografia Fizyczna.

Brzóska J., Fagiewicz K., Kubiak J., Poniży L., 1998. Wybrane mapy tematyczne jako podstawowe źródło do wykonywania ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? na przykładzie gmin Widuchowa (woj.szczecińskie) i Pniewy (woj. poznańskie). W: Problemy kartografii tematycznej, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych Tom 20. XXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Instytut Nauk o Ziemi – Zakład Kartografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne Komisja Kartograficzna, Lublin, str. 115 – 121

Fagiewicz K., Kubiak J., Ławniczak R., Mączkowiak D., Poniży L., 1998. Zastosowanie zdjęć lotniczych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin .W: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Pod red. M. Kistowskiego. Problemy ekologii krajobrazu – Tom 4. Uniwersytet Gdański Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Gdańsk , summary, str.151-155

Fagiewicz K., Kubiak J., Ławniczak R., Mączkowiak D., Poniży L., 1998. Wykorzystanie systemów GIS w inwentaryzacji przyrodniczej gmin. W: Metody inwentaryzacji przyrodniczej. Seminarium geoekologiczne, Uniwersytet Łódzki: Katedra Geografii Fizycznej Kompleksowej, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Komitet Ochrony Środowiska PAN, Oddział w Łodzi, Łódź, str. 50 – 53

Poniży L., 1997. Stan środowiska przyrodniczego Poznania a zachorowalność jego mieszkańców na wybrane choroby cywilizacyjne. W: Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym, XXIV Ogólnopolska konferencja Kartograficzna, Zakład Analizy i Kartowania Środowiska Przyrodniczego, Zakład Geografii Fizycznej Kompleksowej i Teledetekcji Instytutu Geografii Fizycznej UAM Poznań, Komisja Kartograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego – Warszawa, summary, str. 67 – 73

Poniży L., 1996. Stan środowiska przyrodniczego Poznania a zachorowalność i umieralność jego mieszkańców na wybrane choroby układu oddechowego w latach 1985 – 1994. W: Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka, III Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED. Tarnów, str. 369 – 383

Poniży L., Węglewska M., Rzańska K., 2016. Anthropogenic flows of matter and energy through allotment gardens as a reflection of management manner. W: Tappert, Simone and Drilling, Matthias (ed.) (2016): Growing in Cities. Interdisciplinary Perspectives on Urban Gardening. Conference Proceedings. Basel: University of Applied Sciences. pp.237-250, ISBN: 978-3-033-05757-9.

Voigt A., Latkowska M., Rutecka A., Poniży L., Mizgajski A., Breuste J., Haas K., Artmann M., Hursthouse A., Agboola A.J., Külvik M., Olonen A., Leitao T., Costa H.,2015 – Environmental behaviour of urban allotment gardeners in Europe, W: Landscapes in Flux, Niin G., Mishra H.,S., (red), Department of Landscape Architecture, Estonian University of Life Sciences, Estonia, Tartu: 78-82. ISBN 978-9949-536-97-9

Fagiewicz K. Poniży L. (2006): Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50 000 arkusz Izbica Kujawska N-34-122-D. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Fagiewicz K. Poniży L. (2006): Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50 000 arkusz Krośniewice N-34-135-A. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Fagiewicz K. Poniży L. (2006): Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50 000 arkusz Dąbie N-34-134-D. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Bodzioch A. Fagiewicz K. Poniży L. (2005): Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50 000 arkusz Łagów M-34-43-C. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Bodzioch A. Fagiewicz K. Poniży L. (2005): Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50 000 arkusz Staszów M-34-55-A. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

Bodzioch A. Fagiewicz K. Poniży L. (2005): Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50 000 arkusz Klimontów M-34-55-B. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa