logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prace licencjackie

PROPONOWANA PROBLEMATYKA PRAC LICENCJACKICH
PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE GEOGRAFII KOMPLEKSOWEJ

Dr Lidia Poniży

  1. Tereny zieleni w strukturze przestrzennej obszarów zurbanizowanych.
  2.  Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego obszarów zurbanizowanych.

Dr Małgorzata Stępniewska

  1. Rozpoznanie i ocena korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych z ekosystemów dla człowieka w różnych skalach przestrzennych.

Dr Iwona Zwierzchowska

  1. Środowiskowe problemy planowania i zarządzania przestrzenią.
  2. Nowe formy zieleni i innowacyjne rozwiązania oparte na przyrodzie w mieście.
  3. Świadczenia ekosystemów w mieście.
  4. Zmiany użytkowania terenu w strefie podmiejskiej.
  5. Fragmentacja terenów przyrodniczo cennych w różnych skalach przestrzennych.