logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prace magisterskie

PROPONOWANA PROBLEMATYKA PRAC MAGISTERSKICH
PROWADZONYCH W ZAKŁADZIE GEOGRAFII KOMPLEKSOWEJ

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Problematyka prac magisterskich:

Zarządzanie środowiskiem na różnych poziomach administracji;

Zastosowanie koncepcji świadczeń geoekosystemów do oceny i wyceny korzyści z funkcjonowania układów przyrodniczych;

Podejście sektorowe do ochrony środowiska – ocena oddziaływania na środowisko różnych form działalności człowieka (przemysł, rolnictwo, transport, mieszkalnictwo, rekreacja);

Problemy ochrony poszczególnych komponentów środowiska w skali lokalnej i regionalnej – ochrona powierzchni ziemi, wód, powietrza i przed hałasem w ujęciu: siły sprawcze – presja – stan – oddziaływania – reakcja;

Problemy ocen oddziaływania na środowisko – zagadnienie prognozowania oddziaływania planowanych przedsięwzięć i skutków realizacji dokumentów programowych;

Gospodarka odpadami – problemy gospodarki różnymi strumieniami odpadów w skali lokalnej i regionalnej;

Kształtowanie i zarządzanie zieloną infrastrukturą na terenach zurbanizowanych.

Prof. dr hab. Janina Borysiak

Problematyka prac magisterskich:

Diagnoza uwarunkowań biotycznych, pokrycia i użytkowania terenu, a także antropogenicznych zagrożeń bioróżnorodności – na potrzeby zrównoważonego zarządzania: przestrzenią zurbanizowaną, obszarami rolniczymi oraz terenami o niskim stopniu degradacji. Nabycie umiejętności wykonywania opracowań ekofizjograficznych i różnego typu dokumentacji planistycznych, w części dotyczącej szaty roślinnej.

Wszystkie prace są oparte na badaniach terenowych prowadzonych przez magistranta, przy udziale promotora. Koszty wyjazdów terenowych pokrywa student ze środków własnych. Obligatoryjnie wymagany kontakt osobisty z promotorem, przed wpisaniem się w systemie USOS na seminarium magisterskie.

Prof. UAM dr hab. Damian Łowicki

Problematyka prac magisterskich:

Zmiany użytkowania ziemi na terenach miejskich i podmiejskich – badania z zastosowaniem technik GIS. Dokumenty programowe w ochronie œśrodowiska – ocena, funkcje, procedury.

Dr hab. Katarzyna Fagiewicz

Problematyka prac magisterskich:

Kształtowanie struktury krajobrazów przekształconych  na przesłankach ekologicznych 

System społeczno –ekologiczny obszarów pogórniczych

Ekologia miasta i terenów zdegradowanych

Prognozowanie oddziaływań przedsięwzięć  na środowisko

2017

Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Miasta Poznania za najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwiązań możliwych do wdrożenia w mieście Poznań

Dawid Abramowicz – za pracę magisterską pt. Świadczenia ekosystemowe jako przesłanka do zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Przykład Szacht w Poznaniu.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

2015
II miejsce w IV edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki
Hanna Nowak – za pracę magisterską pt. Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu Pierścienia Rowerowego dookoła Poznania
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

2012
Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Miasta Poznania
Magdalena Ferfet – za pracę magisterską pt. Gospodarka odpadami w Polsce i Czechach ? porównanie aglomeracji Poznania i Pragi
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

II nagroda w II edycji konkursu  o funduszach europejskich w Wielkopolsce
Mikołaj Ostach – za pracę magisterską pt. Wpływ funduszy Unii Europejskiej w okresie 1995-2006 na rozwój samorządu gmin poznańskiego obszaru metropolitalnego
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

2011
III miejsce w III Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich
Gadziński Jędrzej ? za pracę magisterską pt. Identyfikacja negatywnych oddziaływań transportu drogowego na środowisko przyrodnicze aglomeracji poznańskiej
Promotor: prof. UAM dr hab. Andrzej Macias

2010
III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Agnieszka Gałach – za pracę magisterską pt. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jako czynnik rozwoju regionalnego
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wojciech Fater ? za pracę magisterską pt. Znaczenie funduszy strukturalnych dla podregionu pilskiego w latach 2004-2009
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Izabela Etmańska – za pracę magisterską pt. Strategia Lizbońska i jej wdrażanie w Wielkopolsce w świetle zasad rozwoju zrównoważonego
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Wyróżnienie w II Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich
Glapińska Monika za pracę magisterską pt. Antropogeniczne przepływy materii i energii w kontekście ochrony środowiska na przykładzie KWB ?Adamów? ? Odkrywka ?Władysławów?
Promotor: prof. UAM dr hab. Andrzej Macias

2009
“sans-serif”; mso-bidi-font-weight: bold;”>Wyróżnienie w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace z ochrony zabytków i muzealnictwa
Bartosz Małolepszy ? za pracę magisterską pt. Koncepcja Parku Kulturowego w Gnieźnie – aspekt przestrzenny i funkcjonalny
Promotor: prof. dr hab. Leon Kozacki

Wyróżnienie w 54. edycji konkursu o doroczne nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej za prace dyplomowe w kategorii ?gospodarka przestrzenna?

Bartosz Małolepszy ? za pracę magisterską pt. Koncepcja Parku Kulturowego w Gnieźnie – aspekt przestrzenny i funkcjonalny

Promotor: prof. dr hab. Leon Kozacki

2008
II wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie o doroczne nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich
Maciej Lechniak – za pracę magisterską pt. Analiza przestrzennych i infrastrukturalnych powiązań miedzy Poznaniem a otaczającymi gminami
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

I nagroda w 18. edycji konkursu ?Moja Wielkopolska? organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Bartosz Małolepszy ? za pracę magisterską pt. Koncepcja Parku Kulturowego w Gnieźnie – aspekt przestrzenny i funkcjonalny
Promotor: prof. dr hab. Leon Kozacki

2005
Laureat ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska organizowanego przez Fundację im. Nowickiego
Karol Pawelczyk ? za pracę magisterską pt. Sąsiedzkie regiony Polski i Niemiec – drogi do rozwoju zrównoważonego
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski