logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

prof. Andrzej Mizgajski

pokój: L115

telefon: +48 61 829 6228

e-mail: andrzej.mizgajski@amu.edu.pl

2009 – Tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi

1990 – Doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii – geografii fizycznej – geografii historycznej – ekologii krajobrazu, Entwicklung von Agrarlandschaften im Mitteleuropaeischen Tiefland seit dem 19. Jahrhundert in energetischer Sicht. Beispiele aus dem Emsland und Wielkopolska

1982 – Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii fizycznej, Powiązania i uwarunkowania wybranych cech geokompleksów użytkowanych rolniczo na przykładowych obszarach młodoglacjalnych w Wielkopolsce

1975 – Magister geografii, specjalność geografia fizyczna, Warunki przyrodnicze rozbudowy niektórych osad rozwojowych w województwie poznańskim

2008-2019 – Kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej

2008-2010 – Kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Kartografii

2003-2012 – Członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2000-2008 – Kierownik Zakładu Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

1999-2015 – Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem

Od 2022 – Członek Rady Konsultacyjnej ds. ochrony środowiska i klimatu przy Prezydencie Miasta Poznania

Od 2022 –  Przewodniczący Jury Konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Pol-Eco (2012 – 2021 – Wiceprzewodniczący)

Od 2021 – Członek Zespołu Doradczego ds. związanych z udziałem we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Od 2020 – European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), Reprezentujący Polskę Członek Strategy Working Group for Environment

Od 2020 – Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców – Krajowa Izba Gospodarcza

Od 2016 – Society for Urban Ecology: Advisory Board Member, Chairmen of the Chapter-Central Europe

Od 2012 – Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki

Od 1993 – Członek Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Oddział Poznański PAN

Od 1985 – Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

2018-2020  Członek Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

2015, 2017, 2019, 2021 – European Research Council – Członek Consolidator Grants evaluation panel

2014 – 2022 – Członek Editorial Board ECOSYSTEM SERVICES, Elsevier, Amsterdam

2014-2019 –  Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska

2014-2016 – Członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie; Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IOŚ

2013-2018  Ekspert Ministerstwa Środowiska w zakresie mapowania i wyceny usług ekosystemowych w UE i krajach członkowskich

2013-2016 – Członek Steering Group kontraktu Komisji Europejskiej: Mapping of Ecosystems and their Services in the EU and its Member States (MESEU)

2011-2020 – Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN

2011-2020 – Członek Rady Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Centrum jest jednostką działającą na rzecz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

2011-2017 – Członek Rady Naukowej Leibnitz-Institut für Ökologische Raumentwicklung, Dresden

2011-2014 – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Poznańskiego PAN, 1999-2010 – Wiceprzewodniczący

2011-2014 – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Środowiska Rolnego i Leśnego PAN, 2002-2010 – Wiceprzewodniczący

2009-2011 – Przewodniczący Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

2008-2018 – Członek Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko

2007-2011 – Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem „Zmiany globalne geosfery i biosfery” przy Prezydium PAN

2006-2011 – Członek Rad Redakcyjnych Quaestiones Geographicae Seria A i Seria B

2005-2006 – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

2004-2005 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

2002-2004 – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Poznaniu

2000-2004 – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego

1999-2014 – Członek Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Poznańskiego PAN, 1999–2010 wiceprzewodniczący, 2011–2014 przewodniczący

1993-1999 – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

1987-1992 – Członek grupy geograficznej Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN

1984-1985 – Stypendysta Aleksander von Humboldt Stiftung

Zarządzanie środowiskiem – Problemy sprawności zarządczej jednostek administracji w dziedzinie środowiska przyrodniczego i jego zasobów;

Teoria i zastosowanie koncepcji świadczeń ekosystemów – kwantyfikacja, ocena, wycena

Prognozowanie oddziaływania na środowisko w dokumentach eksperckich związanych z oceną oddziaływania na środowisko;

Programowanie ochrony środowiska – konstruowanie i ewaluacja dokumentów programowych na różnych poziomach administracji;

Ekologia miasta i terenów zurbanizowanych – problematyka włączenia podejścia ekosystemowego do sterowania rozwojem aglomeracji , planowanie strategiczne rozwoju miast

Badania krajobrazowe – zagadnienie jakości i kwantyfikacji cech krajobrazów w nawiązaniu do struktury użytkowania ziemi

2020-2023 – ECOSERV POL – Projekt: Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – Podejście Stosowane

2019-2021 – TeRRIFICA – Program ramowy UE w zakresie badań i innowacji, Horyzont 2020

2018-2021 – Code for Green – Youth – Program badawczo-edukacyjny dla uczniów szkół w Poznaniu, Wrześni i Polkowicach.

2018-2021 – Projekt FEW-Meter – an integrative model to measure and improve urban agriculture towards circular urban metabolism

2017-2022 – Członek zespołu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w projekcie CONNECTING Nature (COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance), Program ramowy UE w zakresie badań i innowacji, Horyzont 2020

2015-2018 – Koordynator z ramienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zespołu projektu “ESMERALDA – Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision making”. Program ramowy UE w zakresie badań i innowacji, Horyzont 2020

2012 –2014 – Polsko-austriacki projekt pt. Uwarunkowania transformacji zieleni miejskiej i terenów otwartych w regionach zurbanizowanych – studium porównawcze Poznania i Salzburga.

2012-2016 – Członek Komitetu Zarządzającego z ramienia Polski, współprzewodniczący grupy roboczej Ekologia Projektu COST Action TU1201Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned (Miejskie ogrody działkowe w miastach Europy – przyszłość, wyzwania i zdobyte doświadczenia), realizowanego w ramach  międzynarodowego projektu European Cooperation in Science and Technology.

2006-2007 – “Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w Europejskim Sektorze Arktyki i w Antarktyce”.

2001-2004 – amerykańsko-środkowoeuropejski projekt pt. Environmental management of rural landscape, którego głównym animatorem był Cornell University (Itaca, New York, USA).

Medal im. Jerzego Kondrackiego przyznany przez Uniwersytet Warszawski, 2019