logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. UAM dr hab. Damian Łowicki – wykaz publikacji

Łowicki D. 2023: Usługi ekosystemowe na poziomie krajobrazu [w:] Stępniewska M., Mizgajski A. (red.): Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2023. ISBN 978-83-7986-469-0 

Kaczmarek T., Łowicki D., Wilk J., Bul R., Karczewicz-Lamparska M., Siniecka A. 2022: Współczesne suburbium. Studium gminy Tarnowo Podgórne. Środowisko, transport i gospodarka. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 138. ISBN 978-83-7986-377-8

Staszewska, S., Łowicki, D., Szczepańska, M. 2022: Landscape and Spatial Management: Changes, Principles and Directions of Measures. In: Churski, P., Kaczmarek, T. (eds) Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Economic Geography. Springer, Cham., page 359-380, ISBN: 978-3-031-06108-0

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62

Jurgoński M., Łowicki D. 2020: Rolnictwo zrównoważone w Polsce oraz jego wdrażanie i postrzeganie w gminie Kcynia.  [W:] A. Kołodziejczak, L. Kaczmarek (red.), Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 129-147

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2018: Using an Integrated Ecosystem Assessment approach for the EIA procedure under the Polish legal framework. [W:] Multifunctional assessment methods and the role of map analyse – Using an Integrated Ecosystem Service Assessment Framework. Potschin-Young M. (red.), Deliverable D4.8, EU Horizon 2020 ESMERALDA Project

Jażdżewska K., Łowicki D. 2018: Zmiany w pokryciu terenu gminy Mosina w latach 1944-2015 wraz z prognozą do 2015 r. [W:] Rozwój zintegrowanych obszarów wiejskich a ochrona zasobów przyrodniczych, Kołodziejczak A., Kaczmarek L. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Łowicki D., Mizgajski A., 2016: Krajobraz kulturowy otwarty. [W:] Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego metropolii Poznań, Kaczmarek T., Mikuła Ł. (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Poznań: 115-118

Łowicki D., Mizgajski A. 2014: Przemiany krajobrazu otwartego. W: Przestrzeń życia Polaków, (koncepcja i koordynacja całości Sepioł J.), Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Warszawa: 67-74, ISBN 978-83-920049-2-9

Łowicki D. 2008: The share of land cover class and the landscape structure. Quantitative and qualitative analysis of Wielkopolsko-Kujawska Lowland using GIS techniques. [W:] Methods of landscape research, Plit J., Andreychouk V., Dissertations Commission of Cultural Landscape No.8, Sosnowiec: 197-206, ISBN 978-83-922610-8-7

Łowicki D. 2008: Zmiany krajobrazu województwa wielkopolskiego od początku transformacji ustrojowej. Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83232-1938-5

Łowicki D., Stępniewska M. 2007: Priorytety w gospodarce wodno-ściekowej województwa wielkopolskiego. Przykład zastosowania numerycznej mapy geośrodowiskowej Polski w zarządzaniu środowiskiem. [W:] Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Medyńska-Gulij B., Kaczmarek L. (red.), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 193-217, ISBN 978-83-60247-81-5

Łowicki D. 2006: Zmiany użytkowania ziemi w województwie wielkopolskim w latach 1989-2000. [W:] Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej, Dedykowane Profesorowi Bogumiłowi Krygowskiemu w stulecie urodzin, Kostrzewski A., Czerniawska J. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań : 227-233

 

Fornal-Pieniak B.,Łowicki D., Schwerk A., Li J., 2022: Where is the forest core area? Gradients of flora in the ecotone of urban forests in Warsaw, Landscape and Urban Planning, 224. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2022.104427

Łowicki D., Fagiewicz K., 2021: A new model of pollination services potential using a landscape approach: A case study of post-mining area in Poland. Ecosystem Services 52

Cichoń M., Warachowska W., Łowicki D., 2021. Attitudes of Young People Towards Lakes as a Premise for Their Public Participation in Environmental Management. Front. Environ. Sci. 9:683808. doi: 10.3389/fenvs.2021.683808

Geneletti D, Adem Esmail B, Cortinovis C, Arany I, Balzan M, van Beukering P, Bicking S, Borges PA, Borisova B, Broekx S, Burkhard B, Gil A, Inghe O, Kopperoinen L, Kruse M, Liekens I, Lowicki D, Mizgajski A, Mulder S, Nedkov S, Ostergard H, Picanço A, Ruskule A, Santos-Martín F, Sieber IM, Svensson J, Vačkářů D, Veidemane K (2020) Ecosystem services mapping and assessment for policy- and decision-making: Lessons learned from a comparative analysis of European case studies. One Ecosystem 5: e53111

Wang M., Li J., Kuang S., He Y., Chen G., Huang Y., Song C., Anderson P., Łowicki D., 2020: Plant Diversity Along the Urban–Rural Gradient and Its Relationship with Urbanization Degree in Shanghai, China, Forests 11 (2), 171

Fagiewicz K., Łowicki D., 2019: The dynamics of landscape pattern changes in the mining areas: The case study of Adamów-Koźmin Lignite Basin. Quaestiones Geographicae 38(4), 151–162

Łowicki D., 2019: Variability of the particulate matter air pollution of Polish cities with a prediction until 2020, Geographia Polonica 92 (2), 161-171

Łowicki D. 2019: Landscape pattern as an indicator of urban air pollution of particulate matter in Poland, Ecological Indicators 97, 17-24

Burkhard B., Maes J., Potschin-Young M. B., Santos-Martín F., Geneletti D., Stoev P., Kopperoinen L. i in., 2018: Mapping and assessing ecosystem services in the EU – Lessons learned from the ESMERALDA approach of integration. One Ecosystem 3, e29153

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2017: Possibilities of using the concept of ecosystem services at the regional level in experts’ opinions. Ekonomia i Środowisko, 1(60), s. 81 – 91

Fornal-Pieniak B., Łowicki D. 2015: Ocena struktury ekologicznej wybranych gmin wiejskich Kotliny Sandomierskiej w celu określenia rangi parków w krajobrazie rolniczym. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus 14(3), 3-8

Łowicki D. 2015: Walory widokowe dróg w aglomeracji poznańskiej – przykład Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 21, 46-58

Łowicki D., Piotrowska S., 2015: Monetary valuation of road noise. Residential property prices as an indicator of the acoustic climate quality. Ecological Indicators, 52: 472-479. doi:10.1016/j.ecolind.2015.01.002

Łowicki D., Walz U. 2015: Gradient of land cover and ecosystem service supply capacities. A comparison of suburban and rural fringes of towns Dresden (Germany) and Poznan (Poland). Procedia Earth and Planetary Science, 15, 495-501

Łowicki D., 2014: Ewaluacja krajobrazu na potrzeby planowania przestrzennego w Aglomeracji Poznańskiej. [W:] Współczesne metody badań krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38: 107-115

Łowicki D., Mizgajski A. 2013: Typology of physical-geographical regions in Poland in line with land-cover structure and its changes in the years 1990-2006. W: Geographia Polonica, vol. 86, issue 3, Warszawa : 255-266

Łowicki D., 2012: Land prices as an indicator of the recreational services of ecosystems. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 167-175

Łowicki D. 2012: Prediction of flowing water pollution on the basis of landscape metrics as a tool supporting delimitation of Nitrate Vulnerable Zones. Ecological Indicators 23, 27–33

Bródka S., Łowicki D., Markuszewska I. 2010: Przyrodnicza waloryzacja zmian użytkowania ziemi w aglomeracji poznańskiej. [W:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Tom I, Łódź: 119-137, ISBN 978-83-62089-11-6

Mizgajski A., Bródka S., Fagiewicz K., Kijowska J., Łowicki D, Markuszewska I., Poniży L. 2010: Natural conditions as a premise for the development of the Poznań urbanised area. [W:] Implementation of landscape ecological knowledge in practice, Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom XXVIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 91-100

Łowicki D., 2010: Wartość krajobrazu w świetle cen terenów pod zabudowę w latach 1995-2000. Ekonomia i Środowisko 1(37), Białystok: 147-156

Zwierzchowska I., Stępniewska M., Łowicki D. 2010: Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego. Przegląd Geograficzny 82, 1, Warszawa: 85-102

Łowicki D. 2008: Land use changes in Poland during transformation. Landscape Urban Planning 87, 279-288

Łowicki D. 2008: The share of land cover class and the landscape structure. Quantitative and qualitative analysis of Wielkopolsko-Kujawska Lowland using GIS techniques. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 8, 197-206

Łowicki D., Zwierzchowska I., 2008: Place of urban ecosystems in relation to nature conservation in the Wielkopolska Region (Die Stellung der städtischen Ökosysteme im Verhältnis zum Naturschutz in der Wielkopolska-Region). CONTUREC 3, p. 35-46, ISSN 1862-0175

Łowicki D. 2007: – Kierunki zmian krajobrazu Wielkopolski na tle transformacji ustrojowej w latach 1989-2000. [W:] Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, tom III, Smolska E., Szwarczewski P. (red.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa: 109-113, ISBN 83-918512-1-4

Łowicki D., Mizgajski A. 2006: Zmiany struktury użytkowania ziemi jako wskaźnik rozwoju krajobrazu w Wielkopolsce. [W:] Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XVIII, Wołoszyn W. (red.), Lublin: 293-304

Łowicki D., Mizgajski A. 2005: Zmiany krajobrazu kulturowego Wielkopolski w okresie transformacji  i opisujące je kategorie użytkowania terenu. Przegląd Geograficzny 77, 4, Warszawa: 551-568

Łowicki D., Mizgajski A. 2003: Integrowanie planowania przestrzennego i ochrony środowiska w prawodawstwie niemieckim. Odniesienia dla Polski. [W:] Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, R. Domański (red.), PAN, Biuletyn KPZK, Z. 204, Warszawa: 143-157

Łowicki D., Mizgajski A., 2016 – Krajobraz kulturowy otwarty. [W:] Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego metropolii Poznań, Kaczmarek T., Mikuła Ł. (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Poznań: 115-118