logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Prof. UAM dr hab. Damian Łowicki

KIEROWNIK ZAKŁADU GEOGRAFII KOMPLEKSOWEJ

pokój: L003

telefon: +48 61 829 62 27

e-mail: damian.lowicki@amu.edu.pl

godziny dyżurów: środa 12:00 – 14:00, piątek 12:00 – 14:00


WYKAZ PUBLIKACJI


RESEARCH GATE

  • Magister Biologii, rok  2000,
  • Doktor Nauk o Ziemi, rok 2006, Temat pracy: Zmiany krajobrazu kulturowego województwa wielkopolskiego w czasie transformacji ustrojowej,
  • Doktor habilitowany nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok 2016,
  • kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej – od 2020 r.,
  • profesor UAM – od 2017 r.

Metody ilościowe w badaniach krajobrazowo-ekologicznych, usługi krajobrazowe, zarządzanie środowiskiem, programowanie ochrony środowiska i planowanie strategiczne.

Członek Komitetu Zarządzającego w projekcie COST Action (CA21158) pt. Enhancing Small-Medium IsLands resilience by securing the sustainability of Ecosystem Services (SMILES). Celem projektu jest stworzenie platformy dla skoordynowanych interdyscyplinarnych badań nad mapowaniem i oceną usług ekosystemowych na małych i średnich wyspach europejskich. Efektem projektu będzie synteza i wzmocnienie bazy wiedzy na temat ochrony obszarów wyspiarskich i przyczynienie się do ich zrównoważonego rozwoju. Czas trwania 22.09.2022 – 21.09.2026.

CODE FOR GREEN – celem projektu jest  nauka dzieci i młodzieży umiejętności rozwiązywania problemów środowiskowych z wykorzystaniem technologii i programowania. UAM prowadzi mentoring skierowany do nauczycieli oraz warsztaty dla młodzieży ze 8 szkół uczestniczących w programie. Projekt finansowany ze środków fundacji Terre des hommes i Volkswagen Belegschaftsstiftung.  Okres trwania projektu: 2018-2020 oraz 2020-2022 – koordynator działań ze strony UAM.

Program UE Horyzont 2020, projekt nr 642007, ESMERALDA – Enhancing Ecosystem services mapping for Policy and decision making. Okres trwania projektu: 2015-2018  – wykonawca, członek zespołu realizującego.

Projekt Polsko-Austriacki pt. Uwarunkowania transformacji zieleni miejskiej i terenów otwartych w regionach zurbanizowanych – studium porównawcze Poznania i Salzburga. Projekt realizowany w ramach umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Polską i Austrią. Okres trwania projektu: 2012-2014 – wykonawca, członek zespołu realizującego.

Projektu badawczy własny nr N N306 3536 33 pt. Zmiany ilościowe, jakościowe i przestrzenne krajobrazu, ich postrzeganie i ocena. Analiza przydatności wybranych metod opisu zmian krajobrazu w województwie wielkopolskim w latach 1989-2005. Okres trwania projektu: 2007-2009 – kierownik projektu.