logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dr Piotr Lupa

pokój: L004

telefon: +48 61 829 6237

e-mail: piotr.lupa@amu.edu.pl

godziny dyżurów: konsultacje możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu

 • 2016 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, tytuł pracy doktorskiej “Kwantyfikacja wybranych świadczeń ekosystemów na poziomie lokalnym. Przykład gminy Krajenka”,
  promotor Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski,
 • 2009 – magister geografii w zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego, tytuł pracy magisterskiej “Mapa sozologiczna gminy i miasta Krajenka jako Gminny System Informacji Geograficznej”, promotor Prof. dr hab. Leon Kozacki.

specjalista naukowo-techniczny w ramach projektów ESMERALDA i CONNECTING Nature.

 • rozpoznanie i ocena świadczeń ekosystemów z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • operacjonalizacja koncepcji świadczeń ekosystemów w zarządzaniu środowiskiem,
 • rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach.
 • opracowywanie programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ustaleń ww. dokumentów,
 • analizy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • analiza statystyczna wyników badań ankietowych oraz wizualizacja danych przestrzennych.
 • 2017-2022 – udział w projekcie CONNECTING Nature – „COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance” w ramach Programu Ramowego UE w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020.
 • 2015-2018 – udział w projekcie ESMERALDA – „Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking” w ramach Programu Ramowego UE w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020.
 • 2012-2014 – udział w projekcie „Transformation of urban green and open spaces in urban regions and its conditions. Comparative study Poznań and Salzburg” w ramach międzynarodowej współpracy naukowej pomiędzy Paris Lodron University (Austria) a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.