logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dr Piotr Lupa

pokój: L116

telefon: +48 61 829 6245

e-mail: piotr.lupa@amu.edu.pl

godziny dyżurów: wtorek 9:30-11:30, piątek 12:00-14:00

2016 – stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geografii ze specjalnością geografia kompleksowa i świadczenia ekosystemów, tytuł pracy doktorskiej “Kwantyfikacja wybranych świadczeń ekosystemów na poziomie lokalnym. Przykład gminy Krajenka”, promotor Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski,

2009 – tytuł zawodowy magistra geografii w zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego, tytuł pracy magisterskiej “Mapa sozologiczna gminy i miasta Krajenka jako Gminny System Informacji Geograficznej”, promotor Prof. dr hab. Leon Kozacki.

Obecnie:

 • adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • członek zespołu UAM realizującego projekt SELINA (Horyzont Europa)
 • ekspert Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w zakresie oceny usług ekosystemowych

Wcześniej:

 • adiunkt badawczy w projekcie TeRRIFICA (2019-2022)
 • specjalista naukowo-techniczny w projektach CONNECTING Nature (2017-2022) i ESMERALDA (2015-2018)
 • rozpoznanie i ocena usług ekosystemowych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • operacjonalizacja koncepcji usług ekosystemowych w procesach decyzyjnych,
 • wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions) w kontekście adaptacji miast do zmian klimatu,
 • rozpoznanie wpływu zielonej infrastruktury na warunki termalne w miastach na podstawie modelowania temperatury powierzchniowej (ang. land surface temperature) i danych satelitarnych Landsat.
 • opracowywanie programów ochrony środowiska, planów gospodarki niskoemisyjnej, planów adaptacji do zmian klimatu, strategii rozwoju na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, innych dokumentów o charakterze programowym i/lub strategicznym (łącznie ponad 60 opracowań),
 • przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń ww. dokumentów,
 • analizy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • analiza statystyczna wyników badań ankietowych oraz wizualizacja danych przestrzennych.

od 2022 r. udział w projekcie SELINA – „Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital” w ramach Programu Ramowego UE w zakresie badań i innowacji HORYZONT Europa.

2019-2022 – udział w projekcie TeRRIFICA – „Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action” w ramach Programu Ramowego UE w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020.

2017-2022 – udział w projekcie CONNECTING Nature – „COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance” w ramach Programu Ramowego UE w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020.

2015-2018 – udział w projekcie ESMERALDA – „Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking” w ramach Programu Ramowego UE w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020.

2012-2014 – udział w projekcie „Transformation of urban green and open spaces in urban regions and its conditions. Comparative study Poznań and Salzburg” w ramach międzynarodowej współpracy naukowej pomiędzy Paris Lodron University (Austria) a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.