logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dr hab. Stępniewska Prof. UAM – wykaz publikacji

Borysiak J., Stępniewska M. 2022. Fitoindykatory siedlisk przyrodniczych Natura 2000 jako miejsc koncentracji usług ekosystemowych, w dolinie rzeki Dębnicy (Pomorze Zachodnie) [W:] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Majewski. Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych, s. 18-19. XXX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek, Storkowo, 08-10 czerwca 2022

Borysiak J., Stępniewska M. 2022. Florystyczna różnorodność przesłanką rewaloryzacji poniemieckich cmentarzy i ich usług ekosystemowych, w zlewni Parsęty (Pomorze Zachodnie). XXX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek, Storkowo, 08-10 czerwca 2022

Mizgajski A., Stępniewska M. 2009: Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju. W: Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, (red. Kiełczewski D., Dobrzańska B.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok : 12-23.

Łowicki D., Stępniewska M., 2007 – Priorytety w gospodarce wodno-ściekowej województwa wielkopolskiego. Przykład zastosowania numerycznej mapy geośrodowiskowej Polski w zarządzaniu środowiskiem. [W:] Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Medyńska-Gulij B., Kaczmarek L. (red.), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 193-217, ISBN 978-83-60247-81-5

Stępniewska M., Świadczenia geoekosystemów. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Organizacja, system pomiarowy, metody badań. Wytyczne do realizacji. Kostrzewski Andrzej, Majewski Mikołaj (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2021, Warszawa, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s.320-327, ISBN 978-83-7986-358-77

Stępniewska M., 2020 – Wkład metodyczny Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w ocenę potencjału geoekosystemów do dostarczania usług regulacyjnych w Polsce. [W:] Olszewski Adam, Andrzejewska Anna (red.): Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, vol. XXXIII, 2020, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 225 s., ISBN 978-83-7986-325-9, 71-78

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2018: Using an Integrated Ecosystem Assessment approach for the EIA procedure under the Polish legal framework. [W:] Multifunctional assessment methods and the role of map analyse – Using an Integrated Ecosystem Service Assessment Framework. Potschin-Young M. (red.), Deliverable D4.8, EU Horizon 2020 ESMERALDA Project.

Stepniewska M., 2018 – Potencjał metodyczno-aplikacyjny Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego dla rozwoju ocen usług geoekosystemów w Polsce. [W:] Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego,. Kostrzewski A., Majewski M. (red). Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań: 525-536, ISBN 978-83-63016-38-8

Stępniewska M., 2016. Doświadczenia z pierwszego roku wdrażania oceny usług geoekosystemów w ramach Zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego. [W:] Zintegrowany Monitoring środowisk przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski, Kostrzewski A. Szpikowski J., Domańska M. (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Storkowo: 37-41, ISBN  978-83-936530-0-4

Stępniewska M., 2011 – Geograficzne uwarunkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 168, ISBN 978-83-232-2303-0

Stępniewska M., Zwierzchowska I., 2007 – Zagrożenia środowiska abiotycznego w nauczaniu na kierunku Ochrona Środowiska. [W:] Ochrona Środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Rosik-Dulewska Cz., Głowacki M. (red.), Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 151-156

Vihervaara, P., Mononen, L., Nedkov S., Viinikka, A., et al. (2018). Biophysical mapping and assessment methods for ecosystem services. Deliverable D3.3 EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007

Zwierzchowska I., Stępniewska M., 2022. Green Infrastructure and Social Perception of Its Ecosystem Services Within Spatial Structure of the City – Examples from Poznań, Poland. [W:] Human-Nature Interactions (eds. I. Misiune et al.),  Springer International Publishing, Cham, s. 221-234, ISBN 9783031019791. DOI:10.1007/978-3-031-01980-7_18

Stępniewska M., Grunewald K., Villoslada M., Mizgajski A., 2022: The various faces of transdisciplinarity in research on ecosystem services: Editorial to Special Issue. Ecosystem Services 56 (2022) 101451. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101451

Borysiak J., Stępniewska M. 2022: Perception of the Vegetation Cover Pattern Promoting Biodiversity in Urban Parks by Future Greenery Managers. Land 11, 341.

Stępniewska M., The capacity of urban parks for providing regulating and cultural ecosystem services versus their social perception, Land Use Policy 111 (2021) 105778, doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105778.

Jęch J., Stępniewska M., 2020: Społeczna percepcja klimatu akustycznego Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 52: 219–233

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62.

Stępniewska M., 2020. Usługi ekosystemów leśnych jako przedmiot badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Sylwan 164 (2): 161−169.

Abramowicz D., Stępniewska M., 2020. Public investment policy as a driver of changes in the ecosystem services delivery by an urban green infrastructure. Quaestiones Geographicae 39(1), pp. 5–18.

Lupa P., Stępniewska M., 2019: The structure of Polish research on the mapping and assessment of ecosystems and their services. Ekonomia i Środowisko 1(68), 8-19.

Burkhard B., Maes J., Potschin-Young M. B., Santos-Martín F., Geneletti D., Stoev P., Kopperoinen L. i in., 2018: Mapping and assessing ecosystem services in the EU – Lessons learned from the ESMERALDA approach of integration. One Ecosystem 3, e29153

Stępniewska M., Lupa P., Mizgajski A., 2018: Drivers of the ecosystem services approach in Poland and perception by practitioners. Ecosystem Services, 33: 59-67

Stępniewska M., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2018: Capability of the Polish legal system to introduce the ecosystem services approach into environmental management. Ecosystem Services, 29 (Part B): 271-281

Stepniewska M., Sobczak U., 2017 – Assessing the synergies and trade-offs between ecosystem services provided by urban floodplains: The case of the Warta River Valley in Poznań, Poland. Land Use Policy, 69: 238–246.

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2017: Possibilities of using the concept of ecosystem services at the regional level in experts’ opinions. Ekonomia i Środowisko, 1(60), s. 81 – 91

Stępniewska M., Abramowicz D., 2016: Social perception and the use of ecosystem services on municipal post-mining lands: an example of Szachty in Poznan. Ekonomia i Środowisko 4(59), Białystok: 252-262

Stępniewska M. 2016 – Doświadczenia z pierwszego roku wdrażania oceny usług geoekosystemów w ramach Zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego. [W:] Zintegrowany Monitoring środowisk przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski, Kostrzewski A. Szpikowski J., Domańska M. (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Storkowo: 37-41, ISBN  978-83-936530-0-4.

Stępniewska M., 2016: Ecosystem Service Mapping and Assessment as a Support for Policy and Decision Making, CLEAN – Soil, Air, Water, Volume 44, Issue 10

Stępniewska M. 2015: Assesing the water footprint of national consumption for Poland. Geographia Polonica, Volume 88, Issue 3, pp. 503-514.

Stępniewska M. 2014: Resources of the Polish official statistics for valuation of provisioning ecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 102-110.

Kostrzewski A., Mizgajski A., Stępniewska M., Tylkowski J. 2014: The use of Integrated Environmental Programme for ecosystem services assessment. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok: 94-101.

Stępniewska M., 2014: Ile wody naprawdę zużywamy? Ocena śladu wodnego Polaków związanego z konsumpcją żywności, Gospodarka Wodna  2014/9 : 321-324.

Stępniewska M., 2013: Geographical-Based Sewerage Needs Prioritization of Rural Areas: A Case Study of Wielkopolska Region (Poland). CLEAN-Soil Air Water, 41: 1-8.

Stępniewska M., 2012: Water footprint as an indicator of water supplay – ecosystem services. A case study for urban municipalities of Wielkopolska region. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 153-166.

Mizgajski A., Stępniewska M., 2012: Ecosystem services assessment for Poland? Challenges and possible solutions. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 54-73.

Stępniewska M., 2010: Wycena świadczeń ekosystemów jako instrument programowania gospodarki ściekowej, Ekonomia i Środowisko 1(37), Białystok: 157-166.

Zwierzchowska I., Stępniewska M., Łowicki D. 2010: Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego. Przegląd Geograficzny 82, 1, Warszawa: 85-102.

Mizgajski A., Stępniewska M. 2009 – Zastosowanie koncepcji świadczeń ekosystemów i świadczeń infrastrukturalnych w programowaniu gospodarki ściekowej. Przykład Wielkopolski. Ekonomia i Środowisko, 1: 125-139.

Stępniewska M., 2008 ? The susceptibility of lakes to degradation as a premise for rational sewage management in the communes of Wielkopolska. Limnological Review, 8,1: 3-7.

Stępniewska M., 2007 ? Rola uwarunkowań przyrodniczych w rozwoju gospodarki ściekowej na przykładzie terenów wiejskich województwa wielkopolskiego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A, Geografia fizyczna, 58: 169-178.

Potschin-Young, M., et al., 2018. Multifunctional assessment methods and the role of map analyse – Using an Integrated Ecosystem Service Assessment Framework. Deliverable D4.8, EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007, 186 pp.

Vihervaara, P., Mononen, L., Nedkov S., Viinikka, A., et al., 2018. Biophysical mapping and assessment methods for ecosystem services. Deliverable D3.3 EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007.

Stępniewska M., 2010 – Problemy zarządzania gospodarką ściekową na terenach wiejskich Wielkopolski. [W:] Sympozjum Ogólnokrajowe Hydroprezentacje XIII’2010. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków : 215-230.