logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dr hab. Stępniewska Prof. UAM — wykaz publikacji

Stępniewska M., Mizgajski A. 2023: Wprowadzenie, [w:] Stępniewska M., Mizgajski A. (red.): Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2023. ISBN 978-83-7986-469-0

Stępniewska M., Mizgajski A. 2023: Uwarunkowania i wyzwania wdrażania koncepcji usług ekosystemowych do praktyki, [w:] Stępniewska M., Mizgajski A. (red.): Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2023. ISBN 978-83-7986-469-0

Abramowicz D., Mazurek M., Graf R., Stępniewska M., Wrońska-Pilarek D. 2022: Współczesne i przyszłe wyzwania w zlewni Junikowskiego Strumienia. [W:] Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia. Małgorzata Mazurek, Dawid Abramowicz (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2022, ISBN 978-83-7986-431-7, str. 419-425. 

Borysiak J., Stępniewska M. 2022: Fitoindykatory siedlisk przyrodniczych Natura 2000 jako miejsc koncentracji usług ekosystemowych, w dolinie rzeki Dębnicy (Pomorze Zachodnie) [W:] A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Majewski. Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych, s. 18-19. XXX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek, Storkowo, 08-10 czerwca 2022

Borysiak J., Stępniewska M. 2022: Florystyczna różnorodność przesłanką rewaloryzacji poniemieckich cmentarzy i ich usług ekosystemowych, w zlewni Parsęty (Pomorze Zachodnie). XXX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek, Storkowo, 08-10 czerwca 2022

Stępniewska M., Pieczka D. 2022: Społeczna percepcja i zarządzanie usługami ekosystemowymi Szacht. [W:] Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia. Małgorzata Mazurek, Dawid Abramowicz (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2022, ISBN 978-83-7986-431-7, str. 405-418. 

Zwierzchowska I., Stępniewska M., 2022: Green Infrastructure and Social Perception of Its Ecosystem Services Within Spatial Structure of the City – Examples from Poznań, Poland. [W:] Human-Nature Interactions (eds. I. Misiune et al.),  Springer International Publishing, Cham, s. 221-234, ISBN 9783031019791. DOI:10.1007/978-3-031-01980-7_18

Stępniewska M., 2021: Świadczenia geoekosystemów. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Organizacja, system pomiarowy, metody badań. Wytyczne do realizacji. Kostrzewski Andrzej, Majewski Mikołaj (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s.320-327, ISBN 978-83-7986-358-77

Stępniewska M., 2020 – Wkład metodyczny Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w ocenę potencjału geoekosystemów do dostarczania usług regulacyjnych w Polsce. [W:] Olszewski Adam, Andrzejewska Anna (red.): Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, vol. XXXIII, 2020, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 225 s., ISBN 978-83-7986-325-9, 71-78

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2018: Using an Integrated Ecosystem Assessment approach for the EIA procedure under the Polish legal framework. [W:] Multifunctional assessment methods and the role of map analyse – Using an Integrated Ecosystem Service Assessment Framework. Potschin-Young M. (red.), Deliverable D4.8, EU Horizon 2020 ESMERALDA Project.

Stepniewska M., 2018: Potencjał metodyczno-aplikacyjny Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego dla rozwoju ocen usług geoekosystemów w Polsce. [W:] Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego,. Kostrzewski A., Majewski M. (red). Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań: 525-536, ISBN 978-83-63016-38-8

Vihervaara, P., Mononen, L., Nedkov S., Viinikka, A., et al., 2018: Biophysical mapping and assessment methods for ecosystem services. Deliverable D3.3 EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007

Stępniewska M., 2016: Doświadczenia z pierwszego roku wdrażania oceny usług geoekosystemów w ramach Zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego. [W:] Zintegrowany Monitoring środowisk przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski, Kostrzewski A. Szpikowski J., Domańska M. (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Storkowo: 37-41, ISBN  978-83-936530-0-4

Stępniewska M., 2011: Geograficzne uwarunkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 168, ISBN 978-83-232-2303-0

Mizgajski A., Stępniewska M. 2009: Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju. W: Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, (red. Kiełczewski D., Dobrzańska B.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok : 12-23.

Łowicki D., Stępniewska M., 2007: Priorytety w gospodarce wodno-ściekowej województwa wielkopolskiego. Przykład zastosowania numerycznej mapy geośrodowiskowej Polski w zarządzaniu środowiskiem. [W:] Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Medyńska-Gulij B., Kaczmarek L. (red.), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 193-217, ISBN 978-83-60247-81-5

Stępniewska M., Zwierzchowska I., 2007: Zagrożenia środowiska abiotycznego w nauczaniu na kierunku Ochrona Środowiska. [W:] Ochrona Środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Rosik-Dulewska Cz., Głowacki M. (red.), Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 151-156

Stępniewska M., Pieczka D. 2023: Prognoza zmian w strukturze głównych typów ekosystemów w wyniku ekspansji zabudowy mieszkaniowej – przykład gminy wiejskiej Łubowo (województwo wielkopolskie). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 66: 115–127.

A. Vari, C.M. Adamescu, M. Balzan, K. Gocheva, M. Gotzl, K. Grunewald, , M. Inacio, M. Linder, G. Obiang-Ndong, P. Pereira, F. Santos-Martin, I. Sieber, M. Stępniewska, E. Tanacs, M. Termansen, E. Tromeur, D. Vackarova, B. Czúcz. National mapping and assessment of ecosystem services projects in Europe – Participants’ experiences, state of the art and lessons learned, 2024. Ecosystem Services 65 (2024) 101592. 

Borysiak J., Stępniewska M. 2022: Perception of the Vegetation Cover Pattern Promoting Biodiversity in Urban Parks by Future Greenery Managers. Land 11, 341

Mizgajski J.T., Mizgajski A., 2022: Globalne, europejskie i polskie dylematy polityki rozwoju wobec zmian klimatu – próba usystematyzowania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 58, 73-92

Mizgajski, A., Stępniewska, M. (2022). Environmental Change and Management. In: Churski, P., Kaczmarek, T. (eds) Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Economic Geography. Springer, Cham, page 359-380, ISBN: 978-3-031-06108-0

Stępniewska M., Grunewald K., Villoslada M., Mizgajski A., 2022: The various faces of transdisciplinarity in research on ecosystem services: Editorial to Special Issue. Ecosystem Services 56 (2022) 101451. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101451

Stępniewska M., The capacity of urban parks for providing regulating and cultural ecosystem services versus their social perception, Land Use Policy 111 (2021) 105778, doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105778

Abramowicz D., Stępniewska M., 2020. Public investment policy as a driver of changes in the ecosystem services delivery by an urban green infrastructure. Quaestiones Geographicae 39(1), pp. 5–18

Jęch J., Stępniewska M., 2020: Społeczna percepcja klimatu akustycznego Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 52: 219–233

Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62

Stępniewska M., 2020. Usługi ekosystemów leśnych jako przedmiot badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Sylwan 164 (2): 161−169

Lupa P., Stępniewska M., 2019: The structure of Polish research on the mapping and assessment of ecosystems and their services. Ekonomia i Środowisko 1(68), 8-19

Stępniewska M., Lupa P., Mizgajski A., 2018: Drivers of the ecosystem services approach in Poland and perception by practitioners. Ecosystem Services, 33, 59-67

Stępniewska M., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2018: Capability of the Polish legal system to introduce the ecosystem services approach into environmental management. Ecosystem Services, 29 (Part B): 271-281

Stepniewska M., Sobczak U., 2017 – Assessing the synergies and trade-offs between ecosystem services provided by urban floodplains: The case of the Warta River Valley in Poznań, Poland. Land Use Policy, 69: 238–246

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2017: Possibilities of using the concept of ecosystem services at the regional level in experts’ opinions. Ekonomia i Środowisko, 1(60), s. 81 – 91

Stępniewska M., 2016. Ecosystem Service Mapping and Assessment as a Support for Policy and Decision Making, CLEAN ? Soil, Air, Water, Volume 44, Issue 10, Pages 1414?1422.

Stępniewska M., Abramowicz D., 2016. Social perception and the use of ecosystem services on municipal post-mining lands: an example of Szachty in Poznan. Ekonomia i Środowisko 4(59), s. 252-262

Stępniewska M. 2015: Assesing the water footprint of national consumption for Poland. Geographia Polonica, Volume 88, Issue 3, pp. 503-514

Kostrzewski A., Mizgajski A., Stępniewska M., Tylkowski J. 2014: The use of Integrated Environmental Programme for ecosystem services assessment. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok: 94-101

Stępniewska M. 2014: Resources of the Polish official statistics for valuation of provisioning ecosystem services. Ekonomia i Środowisko 4(51), Białystok : 102-110

Stępniewska M., 2014: Ile wody naprawdę zużywamy? Ocena śladu wodnego Polaków związanego z konsumpcją żywności, Gospodarka Wodna  2014/9 : 321-324

Stępniewska M., 2013: Geographical-Based Sewerage Needs Prioritization of Rural Areas: A Case Study of Wielkopolska Region (Poland). CLEAN-Soil Air Water, 41:1-8.

Mizgajski A., Stępniewska M., 2012: Ecosystem services assessment for Poland ? challenges and possible solutions. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 54-73.

Stępniewska M., 2012: Water footprint as an indicator of water supplay – ecosystem services. A case study for urban municipalities of Wielkopolska region. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 153-166.

Stępniewska M., 2012: Water footprint as an indicator of water supplay – ecosystem services. A case study for urban municipalities of Wielkopolska region. Ekonomia i Środowisko 2(42), Białystok : 153-166.

Stępniewska M., 2010 – Problemy zarządzania gospodarką ściekową na terenach wiejskich Wielkopolski. [W:] Sympozjum Ogólnokrajowe Hydroprezentacje XIII’2010. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków: 215-230

Stępniewska M., 2010: Wycena świadczeń ekosystemów jako instrument programowania gospodarki ściekowej, Ekonomia i Środowisko 1(37), Białystok: 157-166

Zwierzchowska I., Stępniewska M., Łowicki D. 2010: Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego. Przegląd Geograficzny 82, 1, Warszawa: 85-102

Mizgajski A., Stępniewska M. 2009: Zastosowanie koncepcji świadczeń ekosystemów i świadczeń infrastrukturalnych w programowaniu gospodarki ściekowej. Przykład Wielkopolski. Ekonomia i Środowisko 1(35), Białystok : 125-139.

Łowicki D., Stępniewska M., 2007: Priorytety w gospodarce wodno-ściekowej województwa wielkopolskiego. Przykład zastosowania numerycznej mapy geośrodowiskowej Polski w zarządzaniu środowiskiem. [W:] Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Medyńska-Gulij B., Kaczmarek L. (red.), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 193-217, ISBN 978-83-60247-81-5

Stępniewska M., Zwierzchowska I., 2007: Zagrożenia środowiska abiotycznego w nauczaniu na kierunku Ochrona Środowiska. [W:] Ochrona Środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Rosik-Dulewska Cz., Głowacki M. (red.), Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 151-156

Stępniewska M., Łowicki D., Lupa P., 2018: Using an Integrated Ecosystem Assessment approach for the EIA procedure under the Polish legal framework. [W:] Multifunctional assessment methods and the role of map analyse – Using an Integrated Ecosystem Service Assessment Framework. Potschin-Young M. (red.), Deliverable D4.8, EU Horizon 2020 ESMERALDA Project

Vihervaara, P., Mononen, L., Nedkov S., Viinikka, A., et al., 2018: Biophysical mapping and assessment methods for ecosystem services. Deliverable D3.3 EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007

Stępniewska M., 2010 – Problemy zarządzania gospodarką ściekową na terenach wiejskich Wielkopolski. [W:] Sympozjum Ogólnokrajowe Hydroprezentacje XIII’2010. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków : 215-230