logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dr Lidia Poniży

pokój: L005A

telefon: +48 61 829 6248

e-mail: lidia.poniży@amu.edu.pl

godziny dyżurów: środa 14:30 – 16:30, piątek 12:00 – 14:00


RESEARCH GATE


WYKAZ PUBLIKACJI

1995 – Magister geografii ze specjalnością kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego. Praca magisterska pt. Stan środowiska przyrodniczego Poznania a zachorowalność jego mieszkańców na wybrane choroby układu oddechowego w latach 1985-1994, promotor – prof. dr hab. Stefan Żynda, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

2003 – Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii. Temat rozprawy doktorskiej: Stan środowiska przyrodniczego miasta Poznania a zachorowalność jego mieszkańców na wybrane choroby cywilizacyjne w latach 1989-1998 promotor – prof. dr hab. Stefan Żynda, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Stan środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka; metody oceny stanu środowiska i jego wpływu na zachorowalność. Mapa sozologiczna jako źródło informacji o środowisku przyrodniczym. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym.

Zakres zainteresowań naukowych:

  • Badania związków pomiędzy jakością środowiska a zdrowiem człowieka, wpływ stanu środowiska przyrodniczego na zachorowalność na wybrane choroby cywilizacyjne.
  • Możliwości wykorzystania map topograficznych i map tematycznych (w szczególności map sozologicznych), jako źródła informacji o terenie.
  • Uwarunkowania wykorzystania środowiska przyrodniczego dla różnych zadań planistycznych. Analiza środowiska przyrodniczego na poziomie opracowań fizjograficznych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; wskazywanie na etapie tych opracowań optymalnych obszarów dla rozwoju różnych funkcji.
  • Zagadnienie planowania i rozwoju obszarów podmiejskich w aspekcie problemów środowiskowo ?przestrzennych. Straty i korzyści wynikające z założeń zawartych w dokumentach planistycznych.

Główny koordynator projektu FEW-meter – zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego. FEW-meter – an integrative model to measure and improve urban agriculture towards circular urban metabolism, (akronim – FEW-meter).

Program UE Horyzont 2020, pt. COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance (CONNECTING), nr projektu 730222 wykonawca, realizowany w latach 2016-2021, wykonawca, członek zespołu realizującego. Zakres działania: wprowadzanie rozwiązań opartych na przyrodzie (nature-based-solution) na obszarach zdegradowanych i na propagowanie ich wykorzystania przez inne miasta uczestniczące w projekcie.