logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Archiwum


Connecting Nature Impact Summit Genk 2022

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym wydarzeniu  „Connecting Nature Impact Summit Genk 2022” stanowiącym podsumowanie działań podejmowanych w ramach projektu Connecting Nature (Horyzont 2020) dotyczącego wdrażania w miastach innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie! Szczyt odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 28-29 kwietnia br. w Genk w Belgii!

Wydarzenie zgromadzi liczne grono uczestników z różnych zakątków świata, aby na podstawie doświadczeń zebranych w okresie 5. lat trwania projektu zademonstrować wpływ przyrody na życie człowieka w wymiarach ekologicznym, społeczno-kulturowych i ekonomicznym. Szczyt będzie okazją do pokazania pozytywnego wpływu rozwiązań opartych na przyrodzie na rozwój obszarów zurbanizowanych w sposób zapewniający ochronę bioróżnorodności.

Program wydarzenia koncentruje się wokół trzech zasadniczych elementów stanowiących ramy projektu Connecting Nature:

“Myśleć w zgodzie z naturą” – w tej części Szczytu omówiony zostanie obecny stan wdrażania i możliwości dalszego uwzględniania rozwiązań opartych na przyrodzie w politykach i strategiach rozwoju miast, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmacnianie odporności obszarów zurbanizowanych na zmiany klimatu.

“Budować w zgodzie z naturą” – w tym obszarze tematycznym nacisk zostanie położony na operacjonalizację, czyli przełożenie innowacyjnych pomysłów na konkretne działania. Przyjrzymy się poszczególnym etapom wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie, od pomysłu, przez etap zdefiniowania projektu, jego wdrożenia i utrzymania.

“Żyć w zgodzie z naturą” – ta część wydarzenia będzie poświęcona zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym w mieście i poszczególnym społecznościom, które są odbiorcami wielu korzyści dostarczanych przez układy przyrodnicze w mieście w wyniku wdrożenia rozwiązań opartych na przyrodzie.

Zapraszamy Państwa do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!

Link do rejestracji – https://form.jotform.com/220523892818360
Link do ramowego programu wydarzenia – https://connectingnature.eu/sites/default/files/images/inline/CONNEC~1.PDF
Więcej informacji na stronie – https://connectingnature.eu/connecting-nature-impact-summit-genk-2022


CO-IMPACT LAUNCH w ramach projektu Connecting Nature!

W ramach projektu CONNECTING Nature zapraszamy do udziału w wirtualnym wydarzeniu „Co-Impact Launch” dotyczącym tematyki monitorowania i ewaluacji wpływu projektów na jakość życia! Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 16 marca 2022 r. w godz. 11.00 – 12.00!

Spotkanie organizowane przez partnerów projektu Connecting Nature — Uniwersytet w A Coruña oraz Radę Miasta Glasgow — jest poświęcone omówieniu sposobów monitorowania i oceny wpływu projektów, w tym rozwiązań opartych na przyrodzie, na zdrowie i jakość życia, spójność społeczną, środowisko i gospodarkę! Zaprezentowane zostanie innowacyjne narzędzie „Co-impact”, które ma pomóc decydentom zaplanować ocenę wpływu i proces ewaluacji oraz podnieść świadomość znaczenia danych w podejmowaniu decyzji. Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji. Formularz jest dostępny na stronie http://tinyurl.com/4baefa7f


Wielkopolskie Rozmowy o klimacie

W środę 6. października 2021r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się pierwsza  konferencja z cyklu “Wielkopolskie Rozmowy o klimacie”. Jednym z głównych punktów spotkania było wręczenie Prof. dr hab. Andrzejowi Mizgajskiemu Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Odznakę wręczali Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Marek Gola, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Serdecznie gratulujemy.


Connecting Nature Enterprise Summit, 29-30 czerwca 2021 r. Poznań (online)

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu Connecting Nature Enterprise Summit Poznań 2021, które odbędzie się w formule online w dniach 29-30 czerwca br.

Szczyt poświęcony jest praktycznym aspektom rozwijania specyficznej gałęzi przedsiębiorczości, która czerpie inspirację z przyrody (ang. nature-based enterprise). Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym obszarze rozwijają usługi w zakresie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions, NBSs). Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zapoznania się wiele tego typu rozwiązań wpisujących się w nurt gospodarki opartej na przyrodzie (ang. nature-based economy). Prezentowane będą przykładowe projekty z całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania.

Szczyt w Poznaniu kontynuuje tematykę podjętą podczas marcowego spotkania w Glasgow (Connecting Nature Innovation Summit) i stanowi swoiste forum wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu kształtowania wielofunkcyjnej przestrzeni w mieście z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie.

W ramach Szczytu odbędą się liczne dyskusje panelowe, sesje referatowe oraz warsztaty poświęcone wyzwaniom rozwoju gospodarki opartej na przyrodzie, w tym zielonemu budownictwu, zarządzaniu zasobami wodnymi, zrównoważonemu rolnictwu i leśnictwu, zdrowiu i dobrej jakości życia, planowaniu przestrzennemu w miastach, renaturyzacji. Udział w wydarzeniu w roli słuchacza jest bezpłatny.

Rejestracja

Program

Film promujący wydarzenie

Więcej informacji o Szczycie

Connecting Nature Enterprise Platform

Wydarzenie jest organizowane w ramach międzynarodowego projektu CONNECTING Nature — COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance finansowanego w ramach programu UE na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020. W projekcie udział bierze ponad 30. partnerów, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań, który pełni rolę gospodarza i współorganizatora Szczytu.


Connecting Nature Innovation Summit, 23-25 marca 2021 r. Glasgow (online)

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu Connecting Nature Innovation Summit, które odbędzie się w formule online w dniach 23-25 marca br. Szczyt poświęcony jest teoretycznym i praktycznym aspektom wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions, NBSs)
w miastach. Będzie on także doskonałą okazją do zapoznania się wiele nowatorskich rozwiązań oferowanych przez przedsiębiorstwa, których działalność czerpie inspirację z przyrody (ang. nature-based enterprises). Prezentowane będą przykładowe projekty z całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Glasgow i Szkocji. Szczyt ma stanowić swoiste forum wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu kształtowania wielofunkcyjnej przestrzeni w mieście
z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie.

Trzydniowy Szczyt obejmuje szereg istotnych zagadnień tematycznych związanych z poprawą jakości życia w miastach w kontekście narastających wyzwań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych:

Dzień 1 Zmniejszanie ryzyka. Prezentacja rozwiązań opartych na przyrodzie ukierunkowanych na wzmocnienie różnorodności biologicznej, przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do skutków tych zmian, poprawę obiegu wody w miastach i łagodzenie ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Dzień 2 Uzdrawianie chorych miast. Prezentacja rozwiązań opartych na przyrodzie istotnych dla zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców miast, potencjału NBSs dla planowania przestrzennego oraz wzmocnienia podaży świadczeń ekosystemowych związanych z produkcją żywności.

Dzień 3 Drogi do odbudowy. Prezentacja rozwiązań opartych na przyrodzie jako stymulatorów ekologicznej odbudowy po recesji gospodarczej wywołanej Covid-19, w szczególności możliwości rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw opartych na przyrodzie.

W ramach Szczytu odbędą się liczne dyskusje panelowe, sesje referatowe oraz warsztaty poświęcone wymienionym wcześniej zagadnieniom. Udział w wydarzeniu w roli słuchacza jest bezpłatny.

Program – link.
Więcej informacji o Szczycie – link.
Rejestracja – link.

Wydarzenie jest organizowane w ramach międzynarodowego projektu CONNECTING Nature – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance finansowanego w ramach programu UE na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020. W projekcie udział bierze ponad 30. partnerów, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań.


6th Scientific Symposium „Ecosystem services in transdisciplinary approach”

Z przyjemnością informujemy, że VI Sympozjum Naukowe „Świadczenia ekosystemowe w podejściu transdyscyplinarnym” – ECOSERV 2020  – odbędzie się w ramach Światowego Kongresu SURE 2020.

ECOSERV 2020 będzie okazją do przeglądu nowych badań w zakresie świadczeń ekosystemowych, w tym metod, narzędzi, modeli i wdrażania.

ECOSERV 2020 będzie wspierany przez czasopismo „Ecosystem Services”, który rozważy badania prezentowane w czasie Sympozjum do publikacji w wydaniu specjalnym poświęconym świadczeniom ekosystemowym w podejściu transdyscyplinarnym – „ES & transdisciplinarity” (po pozytywnym przejściu procedury wydawniczej).


Projekt TeRRIFICA

Zakład Geografii Kompleksowej i Zakład Analizy Regionalnej uczestniczy wraz z 7. partnerami z Europy w projekcie TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 824489 – H2020-SwafS-2018-2020 Science with and for Society). Projekt obejmuje wszechstronny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatu, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym).

Nasz zespół bierze udział w realizacji wszystkich pakietów roboczych, jednak szczególna rola dotyczy opracowania narzędzia do mapowania partycypacyjnego na potrzeby badań nad rolą zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury w działaniach na rzecz klimatu w 6. regionach pilotażowych w Europie.

Osoby reprezentujące UAM w projekcie: prof. UAM dr hab. Paweł Churski (koordynator), prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr hab. Katarzyna Fagiewicz, dr Piotr Lupa, dr Tomasz Herodowicz, mgr Joanna Morawska-Jancelewicz oraz mgr Dawid Ochota.

Okres trwania projektu: 01.01.2019 – 31.06.2022 r.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć w załączonym materiale promocyjnym oraz na oficjalnej stronie internetowej projektu: terrifica.eu, oraz http://igsegp.amu.edu.pl/terrifica/. Zachęcamy również do zapoznania się z profilami w mediach społecznościowych: Flickr oraz Twitter.


Projekt FEW-meter

W dniach 27-28 września na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu FEW-meter – Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego.

Uczestnikami tego spotkania byli członkowie projektu z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Podczas dwudniowej dyskusji zostały poruszone tematy dotyczące ogrodnictwa miejskiego, w szczególności ogrodnictwa społecznego i jego roli w miastach oraz możliwości wykorzystania bioodpadów do produkcji nawozów z wykorzystaniem mikrofermentacji beztlenowej. Dyskutowano również nad indykatorami odzwierciedlającymi zależności między produkcją żywności a wykorzystaniem wody i energii. Spotkanie było też okazją do podzielenia się spostrzeżeniami i wątpliwościami dotyczącymi gromadzenia danych.

Zaprezentowano także raporty z postępów prac w 4 spośród 6 grup roboczych projektu.

Efektem spotkania było ustalenie dalszych działań w projekcie w bliższej i dalszej perspektywie czasowej.


5th Scientific Symposium “Ecosystem services in transdisciplinary approach”

Zakład Geografii Kompleksowej zorganizował piątą edycję Sympozjum ECOSERV w całości poświęconego korzyściom dla człowieka wynikającym z funkcjonowania ekosystemów. Wydarzenie odbyło się w dniach 17-19 września 2018 r. w Poznaniu. Novum ECOSERV 2018 był jego międzynarodowy charakter.

Udział w konferencji wzięło 100 uczestników z 14 krajów, z czego połowa pochodziła z Polski, natomiast druga połowa z krajów europejskich oraz azjatyckich. Oznacza to, iż tegoroczne Sympozjum było dużym wydarzeniem naukowym.

ECOSERV 2018 dotyczył doświadczeń europejskich i polskich w badaniach nad świadczeniami ekosystemów, w tym rozwoju metod, narzędzi i modelów rozpoznania i oceny ekosystemów i ich świadczeń oraz implementacji tego podejścia.

Sympozjum było okazją do przedstawienia i wymiany poglądów na temat międzynarodowych inicjatyw w zakresie świadczeń ekosystemów, takich jak działalność Grupy Roboczej UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (MEAS WG), paneuropejski projekt badawczo-aplikacyjny ESMERALDA, czy sieć współpracy Ecosystem Services Partnership (ESP).

Gośćmi Specjalnymi Sympozjum byli Prof. Benjamin Burkhard (Leibniz Universität Hannover), który omówił postęp w zakresie rozwoju metod badań nad świadczeniami ekosystemów i wdrażania tego podejścia do zarządzania środowiskiem w Europie, oraz Pan Markus Erhard (European Environment Agency), który przedstawił perspektywę polityki Unii Europejskiej dotyczącej jakości ekosystemów oraz dostarczanych przez nie świadczeń.

Uczestnicy Sympozjum przedstawili 56 prezentacji oraz 13 posterów dotyczących problematyki świadczeń ekosystemów. Aby zobaczyć abstrakty wszystkich prezentacji i posterów kliknij tutaj.

Aby zobaczyć zdjęcia z Sympozjum kliknij tutaj.

Zachęcamy do  śledzenia informacji o tym wydarzeniu na stronie internetowej Poland National Network of ESP.


Projekt ESMERALDA

Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczył wraz z 36. partnerami z Europy w projekcie ESMERALDA – Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking. Przedsięwzięcie było finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 642007). Projekt miał na celu wypracowanie innowacyjnych, elastycznych metod mapowania i oceny świadczeń ekosystemów w skali całej Europy, poszczególnych krajów oraz ich regionów. Miał wesprzeć działania Krajów Członkowskich UE w osiągnięciu celów przyjętych w Strategii Bioróżnorodności UE do 2020 r., dotyczących identyfikacji i mapowania, a także oceny i wyceny świadczeń ekosystemów w Europie.

Osoby, które reprezentowały Zakład Geografii Kompleksowej UAM w projekcie: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (koordynator), Prof. UAM dr hab. Damian Łowicki, dr Małgorzata Stępniewska oraz dr Piotr Lupa.

Okres trwania projektu: 01.02.2015 – 31.07.2018 r.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie http://esmeralda-project.eu.


COST Action TU1201

COST Action TU1201 Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczy w międzynarodowym projekcie TUD COST (European Cooperation in Science and Technology) Action TU1201: Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned Miejskie ogrody działkowe w miastach Europy ? przyszłość, wyzwania i zdobyte doświadczenia. Głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat znaczenia ogrodów działkowych dla rozwoju zrównoważonego, a także rozpoznanie ich roli w strukturze przestrzennej, ekologicznej i społecznej europejskich miast. Interdyscyplinarne badania, prowadzone jednocześnie w kilkunastu europejskich krajach, pozwolą na wypracowanie wspólnych zasad i polityk, wspierających rolę i miejsce ogrodów działkowych w planowaniu rozwoju przestrzennego miast. Zakład Geografii Kompleksowej UAM reprezentują: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, prof.dr hab. Leon Kozacki, dr Lidia Poniży, mgr Wojciech Rosik, mgr Jacek Zatoński. Okres trwania projektu: 18.10.2012-17.10.2016


Projekt Polsko-Austriacki

Projekt Polsko-Austriacki Zakład Geografii Kompleksowej realizuje projekt pt. Uwarunkowania transformacji zieleni miejskiej i terenów otwartych w regionach zurbanizowanych ? studium porównawcze Poznania i Salzburga. Cel projektu dotyczy sformułowania zintegrowanej procedury badawczej obejmującej analizę zmian struktury przestrzennej i funkcjonalnej zieleni w Poznaniu i Salzburgu oraz na ich obrzeżach w powiązaniu z uwarunkowaniami związanymi z gospodarką przestrzenną w kontekście czynników społecznych i gospodarczych. Projekt jest realizowany w ramach umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Polską i Austrią prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osoby reprezentujące Zakład Geografii Kompleksowej UAM: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, prof. UAM dr hab. Damian Łowicki, dr Lidia Poniży, dr Marta Kubacka oraz dr Piotr Lupa Koordynator z ramienia Instytutu Geografii i Geologii Uniwersytetu w Salzburgu: Prof. Juergen Breuste, Okres trwania projektu: 01.04.2012 – 31.03.2014 r.