logo_UAM

Zakład Geografii Kompleksowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Archiwum


6th Scientific Symposium „Ecosystem services in transdisciplinary approach”

Z przyjemnością informujemy, że VI Sympozjum Naukowe „Świadczenia ekosystemowe w podejściu transdyscyplinarnym” – ECOSERV 2020  – odbędzie się w ramach Światowego Kongresu SURE 2020.

ECOSERV 2020 będzie okazją do przeglądu nowych badań w zakresie świadczeń ekosystemowych, w tym metod, narzędzi, modeli i wdrażania.

ECOSERV 2020 będzie wspierany przez czasopismo „Ecosystem Services”, który rozważy badania prezentowane w czasie Sympozjum do publikacji w wydaniu specjalnym poświęconym świadczeniom ekosystemowym w podejściu transdyscyplinarnym – „ES & transdisciplinarity” (po pozytywnym przejściu procedury wydawniczej).


Projekt TeRRIFICA

Zakład Geografii Kompleksowej i Zakład Analizy Regionalnej uczestniczy wraz z 7. partnerami z Europy w projekcie TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 824489 – H2020-SwafS-2018-2020 Science with and for Society). Projekt obejmuje wszechstronny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatu, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym).

Nasz zespół bierze udział w realizacji wszystkich pakietów roboczych, jednak szczególna rola dotyczy opracowania narzędzia do mapowania partycypacyjnego na potrzeby badań nad rolą zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury w działaniach na rzecz klimatu w 6. regionach pilotażowych w Europie.

Osoby reprezentujące UAM w projekcie: prof. UAM dr hab. Paweł Churski (koordynator), prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr hab. Katarzyna Fagiewicz, dr Piotr Lupa, dr Tomasz Herodowicz, mgr Joanna Morawska-Jancelewicz oraz mgr Dawid Ochota.

Okres trwania projektu: 01.01.2019 – 31.06.2022 r.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć w załączonym materiale promocyjnym oraz na oficjalnej stronie internetowej projektu: terrifica.eu, oraz http://igsegp.amu.edu.pl/terrifica/. Zachęcamy również do zapoznania się z profilami w mediach społecznościowych: Flickr oraz Twitter.


Projekt FEW-meter

W dniach 27-28 września na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu FEW-meter – Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego.

Uczestnikami tego spotkania byli członkowie projektu z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Podczas dwudniowej dyskusji zostały poruszone tematy dotyczące ogrodnictwa miejskiego, w szczególności ogrodnictwa społecznego i jego roli w miastach oraz możliwości wykorzystania bioodpadów do produkcji nawozów z wykorzystaniem mikrofermentacji beztlenowej. Dyskutowano również nad indykatorami odzwierciedlającymi zależności między produkcją żywności a wykorzystaniem wody i energii. Spotkanie było też okazją do podzielenia się spostrzeżeniami i wątpliwościami dotyczącymi gromadzenia danych.

Zaprezentowano także raporty z postępów prac w 4 spośród 6 grup roboczych projektu.

Efektem spotkania było ustalenie dalszych działań w projekcie w bliższej i dalszej perspektywie czasowej.


5th Scientific Symposium “Ecosystem services in transdisciplinary approach”

Zakład Geografii Kompleksowej zorganizował piątą edycję Sympozjum ECOSERV w całości poświęconego korzyściom dla człowieka wynikającym z funkcjonowania ekosystemów. Wydarzenie odbyło się w dniach 17-19 września 2018 r. w Poznaniu. Novum ECOSERV 2018 był jego międzynarodowy charakter.

Udział w konferencji wzięło 100 uczestników z 14 krajów, z czego połowa pochodziła z Polski, natomiast druga połowa z krajów europejskich oraz azjatyckich. Oznacza to, iż tegoroczne Sympozjum było dużym wydarzeniem naukowym.

ECOSERV 2018 dotyczył doświadczeń europejskich i polskich w badaniach nad świadczeniami ekosystemów, w tym rozwoju metod, narzędzi i modelów rozpoznania i oceny ekosystemów i ich świadczeń oraz implementacji tego podejścia.

Sympozjum było okazją do przedstawienia i wymiany poglądów na temat międzynarodowych inicjatyw w zakresie świadczeń ekosystemów, takich jak działalność Grupy Roboczej UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (MEAS WG), paneuropejski projekt badawczo-aplikacyjny ESMERALDA, czy sieć współpracy Ecosystem Services Partnership (ESP).

Gośćmi Specjalnymi Sympozjum byli Prof. Benjamin Burkhard (Leibniz Universität Hannover), który omówił postęp w zakresie rozwoju metod badań nad świadczeniami ekosystemów i wdrażania tego podejścia do zarządzania środowiskiem w Europie, oraz Pan Markus Erhard (European Environment Agency), który przedstawił perspektywę polityki Unii Europejskiej dotyczącej jakości ekosystemów oraz dostarczanych przez nie świadczeń.

Uczestnicy Sympozjum przedstawili 56 prezentacji oraz 13 posterów dotyczących problematyki świadczeń ekosystemów. Aby zobaczyć abstrakty wszystkich prezentacji i posterów kliknij tutaj.

Aby zobaczyć zdjęcia z Sympozjum kliknij tutaj.

Zachęcamy do  śledzenia informacji o tym wydarzeniu na stronie internetowej Poland National Network of ESP.


Projekt ESMERALDA

Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczył wraz z 36. partnerami z Europy w projekcie ESMERALDA – Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking. Przedsięwzięcie było finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego badań i innowacji HORYZONT 2020 (umowa grantowa numer 642007). Projekt miał na celu wypracowanie innowacyjnych, elastycznych metod mapowania i oceny świadczeń ekosystemów w skali całej Europy, poszczególnych krajów oraz ich regionów. Miał wesprzeć działania Krajów Członkowskich UE w osiągnięciu celów przyjętych w Strategii Bioróżnorodności UE do 2020 r., dotyczących identyfikacji i mapowania, a także oceny i wyceny świadczeń ekosystemów w Europie.

Osoby, które reprezentowały Zakład Geografii Kompleksowej UAM w projekcie: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (koordynator), Prof. UAM dr hab. Damian Łowicki, dr Małgorzata Stępniewska oraz dr Piotr Lupa.

Okres trwania projektu: 01.02.2015 – 31.07.2018 r.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie http://esmeralda-project.eu.


COST Action TU1201

COST Action TU1201 Zakład Geografii Kompleksowej uczestniczy w międzynarodowym projekcie TUD COST (European Cooperation in Science and Technology) Action TU1201: Urban Allotment Gardens in European Cities – Future, Challenges and Lessons Learned Miejskie ogrody działkowe w miastach Europy ? przyszłość, wyzwania i zdobyte doświadczenia. Głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat znaczenia ogrodów działkowych dla rozwoju zrównoważonego, a także rozpoznanie ich roli w strukturze przestrzennej, ekologicznej i społecznej europejskich miast. Interdyscyplinarne badania, prowadzone jednocześnie w kilkunastu europejskich krajach, pozwolą na wypracowanie wspólnych zasad i polityk, wspierających rolę i miejsce ogrodów działkowych w planowaniu rozwoju przestrzennego miast. Zakład Geografii Kompleksowej UAM reprezentują: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, prof.dr hab. Leon Kozacki, dr Lidia Poniży, mgr Wojciech Rosik, mgr Jacek Zatoński. Okres trwania projektu: 18.10.2012-17.10.2016


Projekt Polsko-Austriacki

Projekt Polsko-Austriacki Zakład Geografii Kompleksowej realizuje projekt pt. Uwarunkowania transformacji zieleni miejskiej i terenów otwartych w regionach zurbanizowanych ? studium porównawcze Poznania i Salzburga. Cel projektu dotyczy sformułowania zintegrowanej procedury badawczej obejmującej analizę zmian struktury przestrzennej i funkcjonalnej zieleni w Poznaniu i Salzburgu oraz na ich obrzeżach w powiązaniu z uwarunkowaniami związanymi z gospodarką przestrzenną w kontekście czynników społecznych i gospodarczych. Projekt jest realizowany w ramach umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Polską i Austrią prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osoby reprezentujące Zakład Geografii Kompleksowej UAM: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, prof. UAM dr hab. Damian Łowicki, dr Lidia Poniży, dr Marta Kubacka oraz dr Piotr Lupa Koordynator z ramienia Instytutu Geografii i Geologii Uniwersytetu w Salzburgu: Prof. Juergen Breuste, Okres trwania projektu: 01.04.2012 – 31.03.2014 r.